Print 
โรหิณีเถรีคาถา ... พระสูตรวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
มศพ.
วันที่  8 พ.ค. 2561
หมายเลข  29725
อ่าน  324

  

 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

คือ 

โรหิณีเถรีคาถา

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔- หน้าที่ ๓๗๐

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔- หน้าที่ ๓๗๐

๒.  โรหิณีเถรีคาถา

         [๔๖๘]  พระโรหิณีเถรี   กล่าวอุทานเป็นคาถา    ซึ่งเป็นคำที่บิดาและตนเอง
พูดจาโต้ตอบกันว่า

บิดาถามข้าพเจ้าว่า

ลูกเอ๋ย  ลูกหลับก็พูดว่าสมณะ  ตื่นก็พูดว่าสมณะ
ระบุแต่สมณะเท่านั้น    เห็นทีลูกบวชเป็นสมณะเสียแน่แท้  
โรหิณีเอ๋ย    ลูกถวายข้าวน้ำอย่างสมบูรณ์แก่เหล่า
สมณะ        
พ่อขอถาม    บัดนี้   เพราะเหตุไร   เหล่า
สมณะจึงเป็นที่รักของลูก  
พวกสมณะไม่ชอบทำงาน  
เกียจคร้าน  อาศัยแต่ของที่คนอื่นให้เลี้ยงชีพ 
หวังแต่
จะได้ชอบของอร่อย เพราะเหตุไร เหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก.

ข้าพเจ้าตอบว่า

ท่านพ่อขา   ท่านพ่อสอบถามไล่เลียงเอากะลูกเรื่องคุณของสมณะ
เสียตั้งนาน  ลูกจักระบุปัญญา ศีล 
และความพากเพียรของสมณะ
เหล่านั้นแก่ท่านพ่อดังนี้ .-

สมณะทั้งหลายรักงาน    ไม่เกียจคร้าน    ทำแต่งานที่ประเสริฐสุด  
จึงละราคะโทสะได้   เพราะเหตุนั้น   
เหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก.  

สมณะทั้งหลาย   กำจัดมูลรากทั้ง ๓   ของบาป
[โลภะ  โทสะ   โมหะ]   ทำแต่งานสะอาด     จึงละบาปนั้นได้หมด 
เพราะเหตุนั้น    เหล่าสมณะจึงเป็นที่
รักของลูก.

กายกรรมของสมณะเหล่านั้นสะอาด    วจีกรรม ก็สะอาด   มโนกรรมก็สะอาด   เพราะเหตุนั้น     เหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก   

สมณะเหล่านั้นไร้มลทิน     บริสุทธิ์ทั้งภายในทั้งภายนอก  
ดุจสังข์และมุกดา    ธรรมฝ่ายขาวก็บริบูรณ์  เ
พราะเหตุนั้น 
เหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก.

สมณะเหล่านั้น  เป็นพหูสูต  สดับมาก  ทรงธรรม เป็นพระอริยะ
เป็นอยู่โดยธรรม มีจิตมีอารมณ์เดียว
มีสติ  เพราะเหตุนั้น  
เหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก.

สมณะเหล่านั้น  เป็นพหูสูต สดับมาก   ทรงธรรรม เป็นพระอริยะ 
เป็นอยู่โดยธรรม  ย่อมแสดงอรรถและ
ธรรม  เพราะเหตุนั้น
เหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก. 

สมณะเหล่านั้น  อยู่ป่า ไกลผู้คน  มีสติ  พูดด้วยปัญญา 
ไม่ฟุ้งซ่าน รู้ที่สุดทุกข์   เพราะเหตุนั้น    เหล่า
สมณะ
จึงเป็นที่รักของลูก.

สมณะเหล่านั้น     หลีกออกจากหมู่บ้านใดไป  
ก็
ไม่เหลียวดูอยู่อย่างกังวลในหมู่บ้านนั้น  ไม่มีเยื่อใยไปเลย 
เพราะเหตุนั้น   เหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก.

สมณะเหล่านั้น    ไม่เก็บสะสมข้าวไว้ในยุ้งฉาง
ไม่เก็บไว้ในหม้อ     ไม่เก็บไว้ในกระเช้า   แสวงหาแต่อาหารสำเร็จรูป  
เพราะเหตุนั้น    เหล่าสมณะจึงเป็นที่
รักของลูก.

สมณะเหล่านั้น    ไม่รับเงิน  ไม่รับทอง   ไม่รับรูปิยะ   ยังชีวิตให้เป็นไป
ด้วยปัจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 
เพราะเหตุนั้น    เหล่าสมณะจึงเป็นที่รัก
ของลูก.

สมณะเหล่านั้น   บวชมาแต่สกุลต่าง ๆ กัน  ชนบทต่าง ๆ  กัน   
ก็รักซึ่งกันและกัน     เพราะเหตุนั้น  
เหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก.

บิดาพูดกะข้าพเจ้าว่า

โรหิณีลูกพ่อ     ลูกมีความเชื่อความเคารพอย่างแรงกล้า
ในพระพุทธ   พระธรรม  และพระสงฆ์    ลูก
เกิดมาในสกุล
เพื่อประโยชน์แก่พวกเราแท้หนอ  ลูกรู้จักพระรัตนตรัยนั้นว่า 
เป็นบุญเขตอันยอดเยี่ยม สมณะ 
เหล่านั้น  คงจะรับทักษิณาทาน
ของเราบ้างนะลูก  เพราะ
ว่ายัญคือบุญที่ตั้งไว้ในสมณะเหล่านั้น      
คงจักมีผล
ไพบูลย์แก่พวกเราแน่.

ข้าพเจ้าจึงกล่าวกะบิดาว่า

ถ้าท่านพ่อกลัวทุกข์  ท่านพ่อไม่รักทุกข์   ก็ขอท่านพ่อ
ถึงพระพุทธ พระธรรม  และพระสงฆ์เช่นนั้นเป็นสรณะ  
สมาทานศีล   ข้อนั้นจงเป็นประโยชน์แก่ท่านพ่อเถิด.

บิดากล่าวว่า

พ่อขอถึงพระพุทธ    พระธรรม    และพระสงฆ์เช่นนั้น  
เป็นสรณะ    ขอสมาทานศีล   ข้อนั้น   จงเป็น
ประโยชน์แก่พ่อเถิด.

แต่ก่อน   พ่อเป็นพราหมณ์เผ่าพันธุ์  แห่งพรหมแต่มาบัดนี้  
พ่อเป็นพราหมณ์โสตถิยะ  ผู้มีวิชชา ๓  จบเวท  อาบน้ำคือเสร็จกิจแล้ว.

จบโรหิณีเถรีคาถา.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 พ.ค. 2561 12:32 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
โรหิณีเถรีคาถา

พระโรหิณีเถรี   กล่าวอุทาน(คำเปล่ง)เป็นคาถา    ซึ่งเป็นคำที่บิดาและตนเองพูดจาโต้ตอบกัน  ว่า เพราะเหตุใด พระสมณะทั้งหลาย จึงเป็นที่รักของนาง  ซึ่งสรุปสาระสำคัญของเหตุผลที่สมณะทั้งหลายเป็นที่รักของนาง   ดังนี้ คือ  

สมณะทั้งหลาย ไม่เกียจคร้าน มีการงานสะอาด 
กำจัดรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งหลาย ได้   
มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สะอาด ไร้มลทิน บริสุทธิ์  
มีธรรมฝ่ายขาวบริบูรณ์ เป็นผู้สดับตรับฟังพระธรรม ทรงธรรม เป็นผู้ประเสริฐ
เป็นผู้อยู่โดยธรรม แสดงธรรมแก่ผู้อื่น
อยู่ในที่ไกลผู้คน มีสติ พูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน รู้ที่สุดแห่งทุกข์
ไม่อาลัยในบ้านเรือนที่สละแล้ว 
ไม่สะสมข้าว
ไม่รับเงินและทอง  
แม้จะออกบวชจากตระกูลที่แตกต่างกัน  แต่ก็เคารพรักซึ่งกันและกัน

และยังได้กล่าวให้บิดาได้เข้าใจความจริง ว่าไม่ควรทำบาป   และ  ขอให้ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง และต่อมาบิดาก็ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา ได้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่สุด.


ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

 สิกขาบท หรือ ข้อห้ามมิให้ภิกษุครอบครองทรัพย์สิน เงินทอง
พระรับเงินได้หรือไม่ในปัจจุบัน
ภิกษุ บรรพชิต สมณะ
โลภะ โทสะ โมหะ
บุญบาป
เวท ... เวทคู

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 8 พ.ค. 2561 12:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
มกร
วันที่ 11 พ.ค. 2561 21:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thilda
thilda
วันที่ 12 พ.ค. 2561 00:43 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Triratna
Triratna
วันที่ 13 พ.ค. 2561 04:04 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับผม 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ