ประพฤติพรหมจรรย์
 
papon
papon
วันที่  6 ต.ค. 2557
หมายเลข  25604
อ่าน  5,741

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

     กระผมอ่านหนังสือของมูลนิธิฯ หลายเล่ม เจอคำว่า "ประพฤติพรหมจรรย์" ค่อนข้างบ่อย ขอเรียนถามอาจารย์ว่า คำดังกล่าวหมายความว่าอย่างไรครับ  ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 ต.ค. 2557

     ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

      

การประพฤติพรหมจรรย์  คือ การประพฤติที่ประเสริฐ พรหมจรรย์ที่เป็นการประพฤติที่ประเสริฐ มีหลายความหมายดังนี้

 1. การให้

 2. ความขวนขวาย

 3. ศีล 5

 4. พรหมวิหาร

 5. เมถุนวิรัติ (งดเว้นการล่วงเป็นคู่ๆ)

 6. ความสันโดษ

 7. ความเพียร

 8. อุโบสถศีลมีองค์ 8

 9. อริยมรรคมีองค์ 8

10. คำสอนในพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 ต.ค. 2557

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     การประพฤติพรมจรรย์ หมายถึง การประพฤติที่ประเสริฐ  บางนัยมีความหมายกว้างมาก โดยหมายรวมกุศลทุกประเภท  เป็นความประพฤติที่ประเสริฐ   ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นอกุศลแล้ว จะไม่ประเสริฐเลย ไม่ว่าจะเป็นอกุศลประเภทใด ๆ  ก็ตาม เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เศร้าหมอง  มัวหมอง ไม่บริสุทธิ์

     การประพฤติพรหมจรรย์ในพระศาสนานี้  สูงสุดพระผู้มีพระภาคเจ้า หมายเอามรรคพรหมจรรย์ คือ การประพฤติในอริยมรรคมีองค์ ๘  (ความเห็นชอบ ดำริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ  อาชีพชอบ  พยายามชอบ ระลึกชอบ  ความตั้งมั่นชอบ) ซึ่งรวมลงในไตรสิกขา (ศีล สมาธิ และปัญญา)

     ตามความเป็นจริงแล้ว  การอบรมเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘  ไม่ว่าผู้อบรมจะอยู่ในเพศใด  กล่าวคือ จะเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม  เมื่อปัญญาสมบูรณ์  ย่อมสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้   นี้คือ ผลของการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระศาสนานี้  ที่สำคัญ คือ ความเข้าใจถูก เห็นถูก ที่ค่อย ๆ เจริญขึ้นจากการฟัง การศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน นั่นเองครับ


...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 ต.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 7 ต.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 7 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 22 ก.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ