Print 
พหุการสูตร ... วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
มศพ.
วันที่  19 ธ.ค. 2560
หมายเลข  29362
อ่าน  382

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ   สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ  สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....••• ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 

วันเสาร์ที่  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๐

คือ 

พหุการสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ หน้า ๖๗๗

 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ หน้า ๖๗๗

 

๘. พหุการสูตร
(ว่าด้วยผู้มีอุปการะมาก)

[๒๘๗]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย เป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย   บำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร  แม้เธอทั้งลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย     จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น   งามในท่ามกลาง  งามในที่สุด    จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ   พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นเถิด    ดูกร ภิกษุทั้งหลาย    คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลาย      ต่างอาศัยซึ่งกันและกันด้วยอำนาจอามิสทานและธรรมทาน  อยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้  เพื่อต้องการสลัดโอฆะ เพื่อจะทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบด้วยประการอย่างนี้.

คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลาย  ต่างอาศัยกันและกัน 
๒  ฝ่าย  ย่อมยังสัทธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยม
ให้สำเร็จ   (คือ)   บรรพชิตทั้งหลายย่อมปรารถนา
เฉพาะจีวร   บิณฑบาต   ที่นอน
ที่นั่ง    และคิลานปัจจัย   
อันเป็นเครื่อง
บรรเทาเสียซึ่งอันตรายจากคฤหัสถ์ทั้งหลาย
ส่วนคฤหัสถ์ทั้งหลายผู้อยู่ครองเรือน
อาศัยพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแล้วเชื่อถือ
ซึ่งถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลาย  มี
ปกติเพ่งพินิจ
ด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ดี 
ประพฤติธรรมอันเป็นทาง
ไปสู่สุคติในศาสนานี้ ปกติเพลิดเพลิน   เป็นผู้ใคร่กาม 
บันเทิงอยู่ในเทวโลก.

จบพหุการสูตรที่  ๘


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ธ.ค. 2560 12:36 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
พหุการสูตร
(ว่าด้วยผู้มีอุปการะมาก)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า คฤหัสถ์เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุทั้งหลาย ด้วยการถวายจีวร อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค   ภิกษุทั้งหลาย เมื่อได้รับการอุปการะจากคฤหัสถ์แล้ว ก็พึงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่คฤหัสถ์ด้วยการแสดงพระธรรม       ทั้งภิกษุและคฤหัสถ์ ต่างฝ่ายต่างอาศัยซึ่งกันและกันด้วยอามิสทาน(ให้วัตถุสิ่งของ) และธรรมทาน (ให้ธรรม) อยู่ประพฤติพรหมจรรย์(ประพฤติประเสริฐ)   ก็สามารถดำเนินไปถึงซึ่งความหลุดพ้นจากทุกข์ได้

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย
พระภิกษุ กับ การช่วยเหลือสังคม
มหาโจร
โอฆะ
พระสัทธรรม
ภิกษุ เป็นผู้ทำความดีในเพราะการขอ
ความหมายของคำว่า บวช

ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ    
ฆราวาส - บรรพชิต  


...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 21 ธ.ค. 2560 10:38 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ