เหตุใดจึงมีพระวินัยบัญญัติไม่ให้พระรับเงินทอง
 
email
email
วันที่  22 ก.พ. 2550
หมายเลข  2891
อ่าน  4,613

ไม่ทราบว่าพระวินัยบัญญัติไม่ให้พระรับเงินและทองมีสาเหตุจากอะไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 23 ก.พ. 2550

พระภิกษุเป็นนักบวช เป็นบรรพชิต เป็นผู้สละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อการละกิเลสเพื่อการเป็นพระอรหันต์ บรรพชิตเป็นผู้ที่ไม่มีเครื่องกังวล มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข ถ้าบรรพชิตมีเงินทอง จะทำให้เป็นเครื่องกังวล เป็นห่วงต้องคอยเก็บรักษา เงินทองเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปรวมทั้งโจรด้วย เพราะทรงเห็นโทษของการมีสิ่งของที่มีค่า จะทำให้บรรพชิตอยู่อย่างมีความสุข จึงทรงบัญญัติสิกขาบทนี้เพื่อประโยชน์ ๑๐ ประการ

โปรดอ่านต้นบัญญัติและประโยชน์ ๑๐ ประการ จากพระวินัยปิฎกโดยตรง ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 23 ก.พ. 2550

เชิญคลิกอ่านได้ที่ ...   

ทรงติเตียนสมณะรับเงิน [มหาวิภังค์]    

 
  ความคิดเห็น 3  
 
email
email
วันที่ 23 ก.พ. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
medulla
วันที่ 23 ก.พ. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 23 ก.พ. 2550

พุทธบริษัทในครั้งพุทธกาล ส่วนมาก เข้าใจพระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง และ เข้าใจถึงอัธยาศัยของตนเองว่า ควรประพฤติ ปฏิบัติธรรมในเพศใด เช่น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี แม้จะบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว ท่านก็ไม่ได้บวช ยังเป็นฆราวาสทำธุรกิจการงานของฆราวาสต่อไป แต่ผู้ที่บวช เพราะฟังธรรมแล้ว รู้ตนเองว่าไม่มีอัธยาศัยในการเป็นฆราวาสต่อไป ไม่ต้องการคลุกคลีกับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย เช่น ท่านรัฐปาละ พ่อแม่ของท่านขนทรัพย์สมบัติมากองให้ท่านมากมายสูงท่วมหัว ท่านได้บอกว่า นำไปทิ้งแม่น้ำคงคาให้หมด เพราะทรัพย์นั้นแหละจะทำให้ผู้ติดข้องในทรัพย์นั้น เป็นทุกข์ คือ บวชทิ้งเงิน นะครับไม่ใช่บวชรับเงิน

เงินและทองคู่ควรกับผู้ใด รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็คู่ควรกับผู้นั้น

เชิญแตะที่ลิงก์ด้านล่าง

พระภิกษุกับเงิน ความเข้าใจผิดของสังคมและที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

 
  ความคิดเห็น 6  
 
เจตสิก
วันที่ 23 ก.พ. 2550
สาธุ ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ก.พ. 2550

เงินทองไม่สมควรแก่สมณะ เป็นเหตุให้เกิดความยินดีติดข้อง ถ้าการสละวัตถุภายนอก เช่น เงินทองไม่ได้ จะสละกิเลสที่เหนียวแน่นภายในได้อย่างไร

 
  ความคิดเห็น 8  
 
natnicha
วันที่ 1 มิ.ย. 2550

ที่ทำงานจะมีการนิมนต์พระมาฉันเพล ก็เลยคิดจะทำสังฆทาน โดยส่วนตัวคิดว่าจะถวายพวกอาหารบำรุง หรือยารักษาโรคต่างๆ แต่คนที่ทำงานบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียง และมีคนบริจาคมากอยู่แล้ว ของเหล่านั้นอาจจะเกินความจำเป็น และให้บริจาคเป็นเงินมากกว่า เพราะที่วัดแห่งนี้ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจน และอีกคนกล่าวว่า เราถวายเป็นสังฆทาน เป็นของส่วนรวม (พระท่านไม่ได้ใช้ส่วนตัว อันนี้ตามความเข้าใจ) ถ้าเราถวายเงินให้กับพระเพื่อจุดประสงค์นี้จะเป็นการสมควรหรือไม่ หรือควรไปบริจาคโดยตรงกับที่วัดคะ โดยส่วนตัวคิดว่าไม่เหมาะสม น่าจะไปถวายที่วัด

รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
study
วันที่ 1 มิ.ย. 2550

ถวายเป็นสิ่งของที่เหมาะสมกับพระภิกษุดีกว่า เพราะไม่ทำให้ท่านต้องอาบัติ ไม่ทำให้พระท่านผิดวินัย ไม่ทำให้พระท่านเศร้าหมอง ถ้าถวายเป็นสิ่งของที่จำเป็น เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน และยารักษาโรค ท่านสามารถนำไปใช้ส่วนตัวได้ เพราะพระภิกษุท่านเป็นตัวแทนของสงฆ์มารับวัตถุทาน ของนั้นก็ตกเป็นของภิกษุผู้รับ ถ้าเราคิดว่าที่วัดท่านมีสิ่งของเหล่านี้มากแล้ว แต่ไม่มีใครถวายเลย ท่านก็ไม่มีใช้ การถวายสิ่งของ ไม่ทำให้ท่านต้องอาบัติ แต่การถวายเงินทำให้พระท่านต้องอาบัติ ชื่อว่าเรามีส่วนในการทำลายพระวินัยด้วย   

 
  ความคิดเห็น 10  
 
natnicha
วันที่ 4 มิ.ย. 2550

ขอบคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
Komsan
วันที่ 7 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 12  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 5 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 13  
 
คุณ
วันที่ 3 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
pamali
วันที่ 5 ก.ย. 2554
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 15  
 
เซจาน้อย
วันที่ 12 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
jaturong
วันที่ 3 เม.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
kullawat
วันที่ 14 มิ.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 18  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 7 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 19  
 
Nataya
วันที่ 22 พ.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ