การปลงอาบัติ.
 
email
email
วันที่  22 ก.พ. 2550
หมายเลข  2890
อ่าน  50,343

พระภิกษุที่บวชใหม่ ไม่รู้พระวินัย ๒๒๗ ข้อ ถ้าทำผิดด้วยความไม่รู้จะอาบัติหรือไม่ และ ถ้ารู้แล้วปลงอาบัติจะได้หรือไม่ จะปลงอาบัติทีเดียวตอนลาสิกขาจะได้หรือไม่ มีพระวินัยบัญญัติอย่างไรครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 23 ก.พ. 2550

สิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยมีมากกว่า ๒๒๗ ข้อ พระภิกษุแม้ไม่รู้สิกขาบท ล่วงละเมิดย่อมต้องอาบัติ เหมือนกฎหมายทางโลก แม้ไม่รู้ข้อกฎหมาย เมื่อทำผิดย่อมต้องโทษเช่นกัน ในทางพระวินัยเมื่อต้องโทษแล้ว มีวิธีแก้ไขหลายอย่างตามสมควรแก่โทษ คือ เมื่อต้องอาบัติหนัก (ปาราชิก) ขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที แก้ไขไม่ได้ อยู่เป็นพระภิกษุอย่างเดิมไม่ได้ ต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยนเพศจากเพศภิกษุเป็นคฤหัสถ์ อาบัติบางข้อเมื่อต้องเข้าแล้วแก้ไขโดยวิธีอยู่กรรม คือ อาบัติสังฆาทิเสส อาบัติหนักแต่แก้ไขได้โดยอาศัยสงฆ์ ส่วนอาบัติเบาแก้ไขได้โดยแสดง (ปลง) กับพระภิกษุรูปหนึ่งก็ได้ เมื่อต้องอาบัติแล้วต้องแสดงเลยทันที ถ้าเก็บปกปิดไว้มีโทษคือ มีอาบัติเพิ่มอีก

   

 
  ความคิดเห็น 2  
 
email
email
วันที่ 23 ก.พ. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 3  
 
เจตสิก
วันที่ 23 ก.พ. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ก.พ. 2550

อาบัติที่ปลงไม่ได้ เช่น เสพเมถุน ลักทรัพย์ ฆ่ามนุษย์ อวดคุณธรรมว่าได้บรรลุ (แต่จริง ๆ  ยังไม่บรรลุ) ปาราชิกปลงไม่ได้ แต่สึกแล้วบวชเป็นสามเณรได้  ถ้าปาราชิกแล้วไม่สึก เป็นเครื่องกั้นมรรคผลนิพพาน แต่ถ้าสึกเป็นคฤหัสถ์ยังมีโอกาสบรรลุได้ถ้าเหตุปัจจัยพร้อม ส่วนอาบัติสังฆาทิเลสต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นได้ สังฆาทิเลส คือการไปถูกต้องกายของผู้หญิงแล้วยินดี อาบัติที่ปลงได้กับภิกษุด้วยกัน เช่น เคี้ยวข้าวดังๆ แล้วบอกกับเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าได้อาบัติข้อนี้  ต่อไปจะสำรวมระวัง  เป็นต้น

 
  ความคิดเห็น 5  
 
PUM
วันที่ 23 ก.พ. 2550

การปลงอาบัติหรือแก้อาบัติ ทำอย่างไรครับ?

 
  ความคิดเห็น 6  
 
study
วันที่ 24 ก.พ. 2550

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

วิธีแสดงอาบัติ [มหาวิภังค์]

 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
PUM
วันที่ 24 ก.พ. 2550

กราบขอบพระคุณครับ 

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 8  
 
shumporn.t
วันที่ 25 ก.พ. 2550

อ่านความเห็นข้อที่ ๖ แล้ว รู้สึกถึงความอ่อนน้อมความมีหิริโอตตัปปะของพระภิกษุจริงๆ เป็นความงามที่หาได้ยากยิ่งในสังคมที่เรียกหาความสมานฉันท์

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 9  
 
หมาย
วันที่ 1 มี.ค. 2550

พระวินัยทำให้หมู่แห่งสงฆ์อยู่อย่างสงบสุข เพื่อให้พระภิกษุมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเห็นว่าในพระวินัยปิฎกมีภิกษุทำสิ่งที่ไม่ควรต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ถูกติเตียนจากผู้รู้ ก็จะเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบัญญัติพระวินัยขึ้น เพื่อไม่ให้ภิกษุอื่นทำอย่างนั้นอีก เพราะในสมัยนั้นมีผู้เข้ามาบวชมาจากวรรณะต่างๆ กัน จากวรรณะสูงสุดจนถึงต่ำสุด จึงมีความประพฤติต่างกัน เมื่ออยู่รวมกันจึงมีต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อความผาสุกแห่งหมู่สงฆ์ เมื่อทรงบัญญัติพระวินัยข้อใด แล้วภิกษุทำผิดข้อเดียวกันต้องอาบัติตามแต่ความหนักเบาของข้อนั้นๆ

ในปัจจุบันอาจมีปัจจัยที่จะทำให้ผิดวินัยได้ง่าย สมควรที่จะปลงอาบัติทุกวันก่อนทำวัตรสวดมนต์ (อาบัติเล็กน้อย ยกเว้นปาราชิกและสังฆาฑิเสส) เพื่อจะได้สำรวมต่อไป แต่จุดประสงค์ของพระวินัยคือ การสำรวมระวังกายวาจาให้สงบเรียบร้อย ให้สมกับความเป็นสมณะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อยังบุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส เพื่อยังความเลื่อมใสแล้วไม่ให้เสื่อมไป

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
pornpaon
วันที่ 2 มี.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 12  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ