พระสงฆ์นำรูปเคารพศาสนาอื่นมาไว้ในวัดผิดพระธรรมวินัยข้อใด
 
่jurairat91
่jurairat91
วันที่  30 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28485
อ่าน  815

พระสงฆ์นำรูปเคารพศาสนาอื่นมาไว้ในวัดผิดพระธรรมวินัยข้อใด  รูปปั้นนางไม้นางตะเคียน พระแม่โพสพ พระแม่ธรณีบีบมวยผมและเจ้าแม่กวนอิมอยู่ในกรณีนี้ด้วยหรืไม่คะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระุภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระภิกษุ คือ  ผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์ เห็นโทษเห็นภัยของกิเลส  เห็นโทษเห็นภัยของการอยู่ครองเรือนว่าเป็นที่หลั่งไหลมาของอกุศลธรรมทั้งหลาย   จึงสละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทรัพย์สมบัติ วงศาคณาญาติ สละชีวิตของคฤหัสถ์ทุกอย่าง เพื่อมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่ง คือ เพศบรรพชิต เพื่อศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเองเป็นสำคัญ  เป็นผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง  อย่างนี้จึงจะเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

จากกรณีที่คุณจุไรรัตน์ได้ยกมา นั้น  ปรากฏดาดดื่นมากมาย   ซึ่งผิดทั้งหมด  ทำไมพระภิกษุถึงทำอย่างนั้น?  เพราะมุ่งลาภสักการะ  หลอกลวง มัวเมาประชาชน ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง   ผิดพระวินัยโดยตลอด   ทั้งในเรื่องของคำสอนที่ไม่ตรงตามพระธรรมวินัย การกล่าวให้นับถือสิ่งนั้นสิ่งนี้  แล้วจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้  ก็เป็นการโกหกหลอกลวง ผิดพระวินัยในข้อกล่าวเท็จ   รับเงินทองเป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์    และ ยิ่งเป็นผู้มีความเชื่อในความคิดความเห็นอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   อย่างเช่น เคารพในศาสนา(คำสอน)อื่น  ก็แสดงว่าเป็นผู้ไม่มีความเคารพนับถือในพระรัตนตรัย  กล่าวได้ว่าเป็นผู้เข้าไปยึดถือในความเห็นของเดียรถีย์ เป็นผู้เข้ารีตเดียรถีย์ เพราะเชื่อถือในความคิดความเห็นนั้น   พระภิกษุที่มีความเห็นมีความเชื่อถือในลัทธิอย่างนั้น ก็เป็นผู้พ่ายแพ้ในพระพุทธศาสนา  คือ  เป็นปาราชิก  ไม่สามารถบรรลุมรรคผล นิพพานได้ เลย   เพราะเหตุว่า เมื่อไปเชื่อถือความเห็นอื่น  ย่อมไม่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง แล้วจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงได้อย่างไร  พระธรรม ก็ไม่เข้าใจ พระวินัย ก็ไม่ได้รักษา  ก็เป็นผู้พ่ายแพ้โดยส่วนเดียว

กล่าวได้เลยว่า  ที่มีรูปเคารพของศาสนาอื่นภายในวัด  จะเป็นอะไรก็ตาม  นั่น ไม่ใช่วัดทางพระพุทธศาสนา   พระภิกษุผู้มีความคิดความเห็นอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    อุบาสกอุบาสิกาเมื่อทราบอย่างนี้ ก็ไม่ส่งเสริมในสิ่งที่ผิดเหล่านั้น  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chaiwitr
chaiwitr
วันที่ 2 ม.ค. 2560

อนุโมทนาสาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Lertchai
Lertchai
วันที่ 2 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 2 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 3 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 3 ม.ค. 2560

 กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
kullawat
วันที่ 4 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
s_sophon
วันที่ 24 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ