พระขอเงิน
 
nattawan
nattawan
วันที่  28 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28480
อ่าน  1,644

   

   กรณีพระรับเงินที่ฆราวาสให้ กับพระขอเงินจากฆราวาส  ผิดวินัยข้อเดียวกันหรือไม่  อย่างไรคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

-การเอ่ยปากขอเงิน  สำหรับพระภิกษุ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะควรอย่างแน่นอน
(แม้การเอ่ยปากขอในสิ่งที่เหมาะควร กับบุคคลผู้ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่บุคคลที่ปวารณาไว้ ยังไม่ได้เลย)  ขณะที่มีการกล่าวคำอย่างนั้น ไม่ดีแล้ว เป็นอาบัติทุกกฏ    และถ้าได้เงินมา  ก็เป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์

-กรณีที่ไม่ได้มีการขอ  แต่มีคนถวายเงิน แล้วพระภิกษุรับ  พระภิกษุผู้รับเป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์  ไม่เว้นใครเลย  ภิกษุใดก็ตาม รับเอง หรือ ให้คนอื่นรับ หรือ ยินดีในเงินและทอง ที่ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตน   ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ทั้งหมด  

  พระธรรมวินัย   ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   เป็นไปเพื่อการกำจัดกิเลสที่แต่ละบุคคลได้สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์  แต่ถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่ได้เข้าใจถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยแล้วโอกาสที่จะกระทำผิด ก็ย่อมจะมีได้   หรือในอีกกรณีหนึ่ง คือ  ทั้งๆ ที่รู้ว่า เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงตามพระธรรมวินัย  แต่ก็มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทนั้นๆ เพราะกำลังของกิเลส  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ  ความไม่ละอาย  ความไม่เกรงกลัวต่ออกุศล นั่นเอง   สำหรับเงินและทองนั้น  เป็นสิ่งที่ไม่สมควรแก่เพศพระภิกษุ  โดยประการทั้งปวงเป็นเครื่องเศร้าหมองของบรรพชิตจริงๆ ทำให้เกิดความติดข้อง  เป็นห่วงกังวล  และไม่ต่างอะไรกับคฤหัสถ์  เพราะพระภิกษุ รับเงินและทองไม่ได้ เป็นอาบัติไม่มีข้ออ้างหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ชีวิตพระภิกษุ  เป็นชีวิตที่ขัดเกลาเป็นอย่างยิ่ง เงินทองไม่จำเป็นสำหรับพระภิกษุ  พระภิกษุผู้ที่ไม่ละอาย ไม่เคารพยำเกรงในพระธรรมวินัย  ก็มีการล่วงสิกขาบทต่างๆ  มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ การรับเงินรับทอง
การรับเงิน  รับทอง  เป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์   การที่จะแสดงอาบัติข้อนี้ให้ตนเองเป็นผู้พ้นจากอาบัติได้   ต้องมีการสละให้ถูกต้องตามพระวินัยเสียก่อนแล้วจึงจะแสดงอาบัติตก แต่ถ้าไม่ทำการสละเลย แล้วแสดงอาบัติ  ก็ไม่พ้นจากอาบัติ  เป็นผู้มีอาบัติติดตัวเป็นอันตรายมากในเพศบรรพชิต ถ้ามรณภาพไป ชาติหน้าเกิดในอบายภูมิเท่านั้น, เพศบรรพชิตต้องเคารพพระธรรมวินัย  ถ้าต้องการเงิน   ต้องการใช้เงิน    ไม่ต้องบวช    เพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงในการบวช ก็เพื่อขัดเกลากิเลส เท่านั้น   ไม่ใช่เพื่อเพิ่มกิเลส   ครับ
...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 29 ธ.ค. 2559

 ขอบคุณและอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 30 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Lertchai
Lertchai
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ