โป้งรวย
 
มานพ
มานพ
วันที่  19 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28447
อ่าน  2,012

กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับ

คำว่า จงรวย ขอให้รวย หรือโป้งรวย อย่างนี้ถือว่าเป็นคำสาปแช่งได้หรือเปล่า ครับ เพราะไม่ใช่คำที่ทำให้ละ มีแต่ความติดข้องครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระมหาปชาบดีโคตมีว่า การจะตัดสินว่า ธรรมใดเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของเราหรือไม่   ให้พิจารณาในคำสอนนั้นว่า คำสอนใดเป็นไปเพื่อเบื่อหน่าย คลายกำหนัดจากกิเลส ละกิเลส เป็นไปเพื่อความมักน้อย สันโดษ ขัดเกลา และเจริญขึ้นของกุศลและปัญญา คำสอนนั้นเป็น คำสอนของเรา แต่ธรรมใดไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด ไม่เป็นไปเพื่อละกิเลส   แต่เป็นไปเพื่อได้ เพื่อติดข้อง เพื่อสะสมกิเลส   คำสอนนั้นไม่ใช่ คำสอนของพระพุทธเจ้า

เพราะฉะนั้น คำว่า โป้งรวย ที่เป็นการให้ซื้อฆ้อนในราคา 350,000 บาท แล้วจะได้รวย  การสอนเช่นนั้น เป็นการสอนให้สะสมกิเลส เพิ่มกิเลส ให้ติดข้อง  ก็ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงกับพระมหาปชาบดีโคตมี ว่า คำสอนที่ให้ติดข้อง ให้สะสมกิเลส ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

  และอีกประเด็นที่จะขายฆ้อน  พระภิกษุ ซื้อขาย ได้ไหม ไม่ได้เลย ถ้าซื้อขาย ก็ไม่ใช่พระภิกษุในธรรมวินัยนี้

  ดังนั้น คำว่า โป้งรวย จึงเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลส ขัดหลักกรรมและผลของกรรม เพราะไม่ใช่บุญ แต่ หลอกให้สำคัญว่าเป็นบุญ ดังนั้น จึงหนักกว่าคำสาปแช่ง เพราะ เป็นการกระทำที่หลอกลวงให้คนอื่นเห็นผิด ด้วยอกุศลกรรม ครับ

ขอยกข้อความคำบรรยายบางส่วน โดย ท่านอาจารย์สุจินต์ในประเด็นนี้โดยตรง ครับ

ท่านอาจารย์สุจินต์..ขณะใดก็ตามที่พูดว่าโป้ง ต้องมีจิต ถ้าไม่มีจิตพูดคำว่าโป้งไม่ได้  แล้วโป้งอะไรคะ โป้งรวย แสดงว่าจิตนั้นเต็มไปด้วยความต้องการที่เป็นกิเลส เพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนที่ถูกต้องเลย ไม่ได้ขัดเกลากิเลส..และขณะนั้นเป็นอกุศลจิตอย่างร้ายแรง

ท่านอาจารย์สุจินต์...เพราะฉะนั้นคำถามที่อยากให้นายไชยบูลย์ให้ตอบ ต้องการให้รวยเพื่ออะไร จะเอาเงินนั้นไปทำอะไร อยากรู้จริงๆ ค่ะ เงินมากๆ ไปทำอะไร เอาไปสร้างเจดีย์ แล้ว ธรรมล่ะ คำสอนอะไร เป็นไปเพื่อละ ไม่มีสักคำ

  สามารถคลิกชมทั้งภาพและเสียง เรื่องโป้งรวย ที่เป็นคำสอนที่ทำลายพระพุทธศาสนาได้ที่ลิ้งนี้

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ หน้า๕๕๗

สังขิตตสูตร

(ว่าด้วยสิ่งที่เป็นคำสอนและไม่ใช่คำสอนของพระศาสดา)

   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  ดูกร  โคตมี   ท่านพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่า  ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความกำหนัด    ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด    เป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้  ไม่เป็นไปเพื่อพรากสัตว์ออก    เป็นไปเพื่อสั่งสมกิเลส   ไม่เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลส        เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักมาก  ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย  เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ ไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษ  เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ    ไม่เป็นไปเพื่อความสงัด  เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน   ไม่เป็นไปเพื่อปรารภความเพียร  เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยาก    ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่าย    ดูกร  โคตมี  ท่านพึงทรงจำไว้โดยส่วนหนึ่งว่า  นี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย  ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดา.

ดูกร  โคตมี   ท่านพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่า   ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัด    ไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัด   เป็นไปเพื่อไม่ประกอบสัตว์ไว้   ไม่เป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้  เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลส   ไม่เป็นไปเพื่อสั่งสมกิเลส  เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย   ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักมาก   เป็นไปเพื่อสันโดษ ไม่เป็นไปเพื่อไม่สันโดษ    เป็นไปเพื่อความสงัด  ไม่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ  เป็นไปเพื่อปรารภความเพียร    ไม่เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน  เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่าย  ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยาก  ดูกร  โคตมี  ท่านพึงทรงจำไว้โดยส่วนหนึ่งว่า  นี้เป็นธรรมเป็นวินัย  เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มานพ
มานพ
วันที่ 20 ธ.ค. 2559

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 20 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แม่ชีมยุเร
แม่ชีมยุเร
วันที่ 20 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาบุญค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำสอนที่ถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ไม่มีเลยจากปากของธมฺมชโย มีแต่สอนเพื่อให้ได้เงิน  มีแต่เรื่อง เงิน เงิน เงิน เท่านั้น ดูดเงินจากทุกคน ทำให้คนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก สอนให้คนติดข้องต้องการ ซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ของการแสดงธรรม    แล้วรับเงินไปทำไมตั้งมากมาย สร้างวัดมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้คนมาปฏิบัติผิด ซึ่งเป็นแหล่งทำลายพระพุทธศาสนาอย่างน่ากลัวมากๆ  ความเห็นผิดเป็นอันตรายมาก นำไปในสิ่งที่ผิดๆ ทั้งหมด    เพราะฉะนั้นแล้ว ปัญญาเท่านั้น ที่จะทำให้รู้ได้ว่า คำสอนใด ผิด คำสอนใดถูก  จึงถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธ จะได้ตั้งต้นกลับมาที่การฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  เมื่อมีปัญญาแล้ว ใครๆ ก็หลอกลวง หรือ ชักชวนไปในทางที่ผิด ไม่ได้ มีแต่จะเป็นผู้ยืนหยัดหนักแน่นอย่างมั่นคงในความถูกต้อง พร้อมที่จะช่วยกันดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงต่อไป  ครับ

ขอเชิญคลิกชมคลิปวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่นี่ ครับ

บ้านธัมมะ ๑๐๘ _ ฉุกคิดบ้างไหมว่า ธมฺมชโย ทำอะไรบ้าง

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 20 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 20 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
rrebs10576
วันที่ 20 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
thilda
วันที่ 20 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
นายสุรพล กิจพิทักษ์
วันที่ 21 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 23 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Mayura
Mayura
วันที่ 25 ธ.ค. 2559

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Noparat
วันที่ 25 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
krumintdaroontham
krumintdaroontham
วันที่ 2 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ