การทำลายผู้อื่นนั้นเป็นบุญได้ไหม
 
มานพ
มานพ
วันที่  20 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28453
อ่าน  568

กราบเรียนท่านอาจารย์ด้วยความเคารพครับ เรื่องให้เงินพระครับผมได้ยินมาว่า เราให้เงินพระ พระท่านตกนรก แต่เราได้บุญ  ผมยังไม่เข้าใจครับ คือการให้โดยไม่รู้ว่าเป็นโทษกับผู้อื่นคือให้ด้วยโมหะเป็นบุุญได้อย่างไรครับเพราะโมหะเจตสิกเป็น อกุศล ไม่ใช่หรือครับ เปรียบเสมือนให้ยาฆ่าแมลงกับชาวนาเพราะต้องการให้ชาวนาได้ข้าวเยอะๆ โดยไม่รู้ว่าฆ่าสัตว์นั้นเป็นบาป    และพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า.  การให้ยาพิษคือยาฆ่าสัตว์เป็นบาป  ถึงจะเป็นเจตนาดีก็บาปเพราะไม่รู้ครับ   เพราะฉะนั้นการให้เงินพระนั้นก็เหมือนกันคือมีเจตนาดีแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นโทษกับผู้อื่น.  เพราะฉะนั้นจึงน่าจะเป็นบาปไม่ใช่บุญ เพราะทำลายพระศาสนาด้วยครับ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยให้ความเข้าใจ ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 ธ.ค. 2559

   

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การให้เงินพระภิกษุ เเป็นการให้สิ่งที่เป็นอกัปปิยะ ไม่สมควร และ เจตนาผู้ให้ มีเจตนาอยากได้บุญ จึงให้ ขณะนั้นก็ด้วยความโลภ ให้ด้วยความไม่รู้ เพราะฉะนั้น ไม่ได้หมายความว่า การให้แล้วจะต้องเป็นบุญเสมอไป เพราะฉะนั้น การศึกษาพระธรรมวินัย จึงเป็นการเกื้อกูลทั้งต่อตนเองและพระภิกษุ ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม และ เป็นการรักษาพระพุทธศาสนา เพราะอาศัยความเข้าใจพระธรรมเป็นสำคัญ ครับ

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒ มณิจูฬกสูตร ว่า

     “ทองและเงินไม่ควรแก่สมณศากยบุตร สมณศากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงิน สมณศากยบุตร ห้ามแก้วและทอง ปราศจากทองและเงิน ... เรามิได้กล่าวว่า สมณศากยบุตรพึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายอะไรเลย”

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 การถวายเงินแก่พระภิกษุ  โดยที่พระภิกษุเป็นผู้รับ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง   พระภิกษุผู้รับนั้น  จะรับเพื่อตนเอง หรือ เพื่อผู้อื่น    ก็เป็นอาบัติด้วยกันทั้งนั้น   ส่วนผู้ถวายก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดในการให้ทาน    เพราะเป็นการให้ที่ทำให้พระภิกษุต้องอาบัติ   เท่ากับ ผลักพระภิกษุลงอบายภูมิ เมื่อได้ศึกษาพระธรรมวินัย   มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วว่า  อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้ว  ก็ไม่ควรที่จะกระทำผิดต่อไป ครับ.
 ...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
มานพ
มานพ
วันที่ 21 ธ.ค. 2559

กราบอนุโทนาในกุศลจิต ครับ การได้ศึกษาพระธรรมมีประโยชน์มากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ