หาทางและไม่ใช่ทาง

 
ทางสายธรรม
วันที่  12 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28428
อ่าน  1,036

เพื่อให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติพ้นทุกข์ได้จริง คือการเดินทางมุ่งสู่องค์ชาญ๙ คือองค์ชาญสัญญาเวทยิตนิโรธ เพื่อเป้าหมายในดารดับทุข์ ก้าวเข้าสู่การพ้นทุกข์ เท่านั้น นี้คือเป้าหมายสำหรับผู้มุ่งดำเนินรอยตามพระตถาคตเจ้า ส่วนนอกนั้นที่กำลังถกกันในยุคปัจจุบันคือในยุคกลางแห่งศาสนาพุทธนี้ ก็ถกกันเพียงเพื่อทำให้เกิดกิเลส จนนำไปสู่การวิตกกังวล จนกลัวในการที่จะลงมือปฏิบัติ

ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย การจะก้าวไปถึงปลายทางได้นั้น นี้ ขึ้นอยู่กับ

บุญ บารมี การปฏิบัติ (กรรมฐาน) และวาระ ของท่านทั้งหลาย เป็นต้น ส่วนปลายทางจะเป็นยังไงนั้นขึ้นอยู่กับ ผลแห่งสภาวะที่ท่านได้รับแล้ว ถ้ามามัวถกกันว่าข้อไหนผิด ข้อไหนถูก ก็ทำให้เกิดกิเลส ตัววิตก กังวล เฉยๆ ย่อมส่งผลให้เกิดการวิจารณ์ตามมา ถ้าถกเรื่องศีลทั้ง ๒๒๗ข้อ คือโอวาทปาฏิโมกข์ สำหรับพระแล้ว แม้แต่การหายใจยังผิดเลย ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย เป้าหมายอยู่ที่ไหนท่านรู้ดี

ก็เหมือนข้าวผัด ถ้ามองเฉยๆ ก็รู้แค่ว่า ข้าวผัด หากลองรับประทานดูก็จะรู้ไก้ถึงรสชาติ ยิ่งเราค้นหาวิธีปรุง จากพ่อครัวแล้ว ฝึกฝนปรุงบ่อยๆ เราก็สามารถทำรับประทานเองได้ เมื่อรู้วิธีแล้วมื่อหิว ก็ปรุงทานได้ทันที ส่วนสีสันจะน่ารับประทาน หรือ รสชาติจะอร่อยหรือเปล่าก็อยู่ที่ท่านแล้ว

เตสังวู ปสโมสุโข การเข้าไปสงบระงับดับสังขารขันธุ์ เป็นสุขอย่างยิ่ง ไม่ใช่สุขเฉยๆ แต่เป็นสุขอย่างยิ่ง นี้ขึ้นอยู่กับท่านแล้ว ทางสายธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 14 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในสมัยครั้งพุทธกาลไม่มีสำนักปฏิบัติธรรมของบรรพชิต หรือสำนักปฏิบัติธรรมของคฤหัสถ์ เพราะผู้ที่ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมในยุคนั้น ท่านมีปกติเจริญสติปัฏฐาน (ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง) คือ ไม่มีการจำกัดหรือเลือกสถานที่ กาลเวลา และอารมณ์ คือ ทุกที่ทุกเวลาเป็นปกติ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีหลักฐานใดๆ แสดงว่ามีการสร้างหรือมีสำนักปฏิบัติธรรมของบรรพชิตหรือสร้างสำนักปฏิบัติธรรมของคฤหัสถ์ ในยุคนี้มีความเห็นผิดว่า ถ้าจะปฏิบัติธรรม ต้องอยู่ในห้องหรือไปสำนักปฏิบัติ ไปสถานที่อื่นๆ ปฏิบัติไม่ได้ จึงมีการสร้างสำนักปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติธรรม ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

ที่น่าพิจารณา คือ ปัญญาจะเจริญขึ้นตามลำดับจนถึงความสมบูรณ์พร้อม (ถึงความเป็นพระอริยบุคคลข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนได้) ก็ต้องมาจากการค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช่การไปทำอะไรด้วยความไม่รู้ตามสำนักต่างๆ ด้วยความต้องการ ด้วยความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของธรรม เพราะนั่นไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ถึงความเจริญขึ้นของปัญญาเลย นำคำว่าปฏิบัติธรรมมาใช้ แต่ไม่ใช่เลยแม้แต่น้อย

สาวกในครั้งอดีต มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรม ก็เพราะได้อาศัยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ฉันใด สาวกในยุคนี้สมัยนี้ จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรม ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เช่นเดียวกัน ซึ่งจะประมาทในแต่ละคำของพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ไม่ได้เลย

เชิญคลิกอ่านที่นี่

ทำไมบ้านธัมมะ ไม่มีการยกย่องคำสอน พระอาจารย์มั่น หลวงตาบัว หลวงพ่อชา

เชิญชมวีดีโอ ดังนี้

คลิปวีดีโอ...สำนักปฏิบัติทำลายคำสอน และ พระภิกษุเชียร์ฟุตบอล

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่

สำนักปฏิบัติ...?

เรื่อง สำนักปฏิบัติ โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์

การตั้งสำนักปฏิบัติธรรม จำเป็นหรือไม่ในยุคนี้

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 14 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ที่จะทำให้มีการประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ก็ต้องเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะศึกษาธรรม เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ถ้ามีความตั้งใจจริงๆ เห็นประโยชน์จริงๆ ไม่ขาดการฟัง ไม่ขาดการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นอย่างแน่นอน การศึกษาธรรม ก็คือ ศึกษาสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ไม่ใช่การไปทำอะไรด้วยไม่รู้

การฟังพระธรรมบ่อยๆ เนืองๆ จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น ทำให้มีความมั่นคงในเหตุในผลของธรรม จนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้จริงๆ ว่า ธรรม เป็นธรรม ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองยังมีพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ก็จะเป็นโอกาสที่สำคัญที่ผู้เห็นประโยชน์จะได้ฟัง ได้ศึกษา เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้น พระธรรมทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดง ก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจในสภาพธรรมที่มีจริง โดยตลอด ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 14 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kukeart
วันที่ 15 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 24 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆ ไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ