โลกิยสัจจญาณ
 
pdharma
pdharma
วันที่  29 เม.ย. 2558
หมายเลข  26495
อ่าน  788

โลกิยสัจจญาณ มีความหมายครอบคลุมเพียงใด และโลกิยสัจจญาณปรากฏในปุถุชนกับพระอริยะแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 เม.ย. 2558

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   

   สัจจญาณ คือ ปัญญาที่รู้ความจริงในอริยสัจ 4 เช่น รู้ว่านี้ทุกข์ รู้ด้วยปัญญา  ด้วยความมั่นคงว่า ทุกข์ คือ สภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ ไม่ใช่เพียงความปวดเมื่อยเท่านั้น  แต่เป็นสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ที่เกิดขึ้นและดับไป    ปัญญาที่รู้ความจริงในความเป็นทุกข์อริยสัจ เป็นสัจจญาณ  แต่สัจจญาณจะมีได้ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรม จนปัญญามั่นคง เห็นถูกว่า สภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้เองที่เป็นทุกข์  นี่คือสัจจญาณในทุกขอริยสัจ   และปัญญาที่รู้ความจริงในสมุทัยสัจจะ ว่าเป็นอย่างนี้ คือ รู้ตัณหา โลภะ ตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้    โดยสัจจะอื่นๆ ก็โดยนัยเดียว คือรู้ในพระนิพพานในขั้นการฟัง ตามความเป็นจริงและรู้ในหนทางดับทุกข์ คือ อริยมรรค ตามความเป็นจริง ครับ นี่คือสัจญาณ ปัญญา ในอริยสัจ 4 ซึ่งสัจจญาณก็มีหลายระดับ ตามระดับปัญญา

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ.... สัจจญาณ

สัจจญานของปุถุชน และ ของพระอริยะ ก็มีความแตกต่างกันในระดับของปัญญา ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 เม.ย. 2558

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   ญาณ หมายถึงปัญญาความเข้าใจถูก เป็นธรรมที่มีจริงๆ ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น   เหตุสำคัญที่จะให้ความเข้าใจถูกเจริญขึ้น คือการฟังพระธรรม   ถ้าไม่ฟังพระธรรมแล้ว จะเอาความเข้าใจถูกเห็นถูกมาจากที่ไหน เพราะขึ้นชื่อว่าสาวกแล้ว จะต้องได้ฟังพระธรรม ศึกษาในสิ่งที่มีจริง,   เพราะฉะนั้นแล้ว จึงเป็นเรื่องของความเข้าใจถูกเห็นถูกตั้งแต่เบื้องต้นจริงๆ มั่นคงในความเป็นจริงธรรมที่มีจริงในขณะนี้   เพราะสิ่งที่มีจริงนั้นไม่พ้นจากขณะนี้เลย    ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรม จะต้องอาศัยการฟังการศึกษา  ฟังในสิ่งที่มีจริงๆ บ่อยๆ เนืองๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ เป็นสัจจญาณ   เมื่อไม่มีปัญญาในขั้นนี้แล้ว การที่จะไปถึงปัญญาขั้นต่อไปที่เป็นการระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรม และ รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็จะมีไม่ได้    กว่าจะถึงความเป็นพระอริยบุคคล ต้องอบรมเจริญปัญญานานแสนนานทีเดียว  ครับ

ขอเชิญคลิกฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ได้ที่นี่ครับ

สัจจญาณเป็นเพียงชื่อหรือเป็นสภาพธรรม  ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pdharma
pdharma
วันที่ 2 พ.ค. 2558

ขอบคุณครับ

เท่านี่ค้นคว้าพบว่า คำว่า "โลกิยสัจจญาณ" นี้ในพระสุตตันตปิฎก พบอยู่เพียงแห่งเดียวในส่วน อรรถกถาจารวิหารนิเทศ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 304

"บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงภูมิของจริยาเหล่านั้น จึงกล่าว

คำมีอาทิว่า จตูสุ อิริยาปเถสุ ในอิริยาบถทั้งหลาย. บทว่า สติปฏฺฐาเนสุ

คืออารมณ์อันเป็นสติปัฏฐาน. แม้เมื่อกล่าวถึงสติปัฏฐาน ท่านก็กล่าวทำไม่เป็น

อย่างอื่นจากสติ ดุจเป็นอย่างอื่นด้วยสามารถแห่งโวหาร. บทว่า อริยสจฺเจสุ

ในอริยสัจทั้งหลาย ท่านกล่าวด้วยสามารถการกำหนดคือเอาสัจจะไว้ต่างหาก

โลกิยสัจจญาณอันเป็นส่วนเบื้องต้น."

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 พ.ค. 2558

โลกียะ  หมายถึง  การเกิดดับ    ยังไม่พ้นจากโลกยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะ   ส่วนคำว่า สัจจญาณ  หมายถึงความมั่นคงในสภาพธรรมะ  มั่นคงในหนทางถูกไม่ไปปฏิบัติผิดค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 5 พ.ค. 2558

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนา ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 7 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nong
วันที่ 12 พ.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ