อยากเรียนสอบถามอาจารย์เรื่องการฉลาดทำบุญตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ครับ
 
สืบต่อพุทธ
วันที่  30 เม.ย. 2558
หมายเลข  26501
อ่าน  578

อยากเรียนสอบถามอาจารย์เรื่องการฉลาดทำบุญครับ ถ้าพูดถึงหลักสัปปุริสธรรม 7   เช่น การให้หนังสือธรรมะไทยกับพระต่างชาติผู้ปฏิบัติดีกับให้กับผู้เรียนพระธรรม แบบไหนจะเป็นการฉลาดทำบุญครับ   เพราะถ้าพิจารณาหลักปุคคลปโรปรัญญุตาแล้ว ความคิดของผม คิดว่าแม้ท่านจะเป็นพระต่างชาติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  แต่ท่านอ่านภาษาไทยไม่ได้ครับ  จึงคิดว่าประโยชน์จะน้อยกว่า  ถ้ามอบให้ผู้สนใจเรียนธรรม น่าจะได้ประโยชน์แม้ท่านจะเป็นเพียงผู้ฝึกฝนตน แต่ท่านมีความสนใจและอ่านภาษาไทยได้ครับ   เรียนอาจารย์ชี้แนะผมด้วยครับ ขอบคุณ สาธุ สาธุ สาธุครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 พ.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ต้องเข้าใจตั้งแต่คำแรก คือ  คำว่า บุญ  เป็นความดีที่ชำระจิตให้สะอาด  ซึ่งโอกาสแห่งการเกิดขึ้นของบุญนั้น ก็มีมากทีเดียว   ถ้าเป็นผู้เห็นประโยชน์หรือรู้คุณค่าของบุญ  ไม่ว่าจะเป็นโอกาสของทาน คือ  การให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น  การวิรัติงดเว้นจากการกระทำอกุศลกรรมทั้งหลาย  การอบรมเจริญปัญญา  การอุทิศส่วนกุศล  การอนุโมทนาชื่นชมในคุณความดีของผู้อื่น   การขวนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น   การฟังธรรม  การแสดงธรรม  การกระทำความเห็นให้ตรง   ล้วนเป็นความดีที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน  ในกรณีที่พบพระภิกษุต่างชาติ  ในเมื่อท่านอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ได้  ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถวายหนังสือธรรมที่ท่านอ่านไม่ได้   แต่สามารถเจริญกุศลอย่างอื่นได้  ด้วยการถวายในสิ่งที่เหมาะควรแก่ท่าน หรือ   แม้เพียงความเป็นผู้เคารพกราบไหว้   ความดีก็เกิดขึ้นเป็นไปแล้วในขณะนั้น  สำหรับหนังสือธรรม  ที่เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ   ก็ควรที่จะมอบให้กับผู้ที่สนใจเห็นประโยชน์เท่านั้น ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 1 พ.ค. 2558

เป็นตัวตนทั้งนั้นที่จะได้บุญ(สภาพที่ผ่องใสขณะนั้น) แม้การยกมือนอบน้อมท่านขณะนั้นก็เป็นกุศลแล้วค่ะ ไม่คิดที่ว่าท่านเป็นพระต่างชาติ ธรรมะไม่มีขอบเขต ไม่มีชาติ ทุกอย่างขณะนั้นก็เป็นกุศลจิตเพราะรู้ เข้าใจในคำว่าธรรมะคืออะไร ระลึกได้เพราะอบรมมา  ไม่มีพระภิกษุ มีแต่จิตหรือธาตุรู้ ขาดการฟัง ศึกษาไม่ได้เลยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 2 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 พ.ค. 2558

สัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ  ศรัทธา  สติ  หิริ  โอตตัปปะ  พหูสูตร  วิริยะ  ปัญญา  ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 3 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 5 พ.ค. 2558

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์คำปั่น ครับ.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ