สำนักปฏิบัติธรรม ไม่มีในคำสอนทางพระพุทธศาสนา
 
มศพ.
วันที่  23 ก.พ. 2558
หมายเลข  26211
อ่าน  2,226

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

••• ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย •••

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

ในสมัยครั้งพุทธกาลไม่มีสำนักปฏิบัติธรรมของบรรพชิต หรือสำนักปฏิบัติธรรมของคฤหัสถ์ เพราะผู้ที่ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมในยุคนั้น ท่านมีปกติเจริญสติปัฏฐาน (ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง) คือ ไม่มีการจำกัดหรือเลือกสถานที่ กาลเวลา และอารมณ์ คือ ทุกที่ทุกเวลาเป็นปกติ เพราะฉะนั้น จึงไม่มีหลักฐานใดๆ แสดงว่ามีการสร้างหรือมีสำนักปฏิบัติธรรมของบรรพชิตหรือสร้างสำนักปฏิบัติธรรมของคฤหัสถ์ ในยุคนี้มีความเห็นผิดว่า ถ้าจะปฏิบัติธรรม ต้องอยู่ในห้องหรือไปสำนักปฏิบัติ ไปสถานที่อื่นๆ ปฏิบัติไม่ได้ จึงมีการสร้างสำนักปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติธรรม ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

ที่น่าพิจารณา คือ ปัญญาจะเจริญขึ้นตามลำดับจนถึงความสมบูรณ์พร้อม (ถึงความเป็นพระอริยบุคคลข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนได้) ก็ต้องมาจากการค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช่การไปทำอะไรด้วยความไม่รู้ตามสำนักต่างๆ ด้วยความต้องการ ด้วยความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของธรรม เพราะนั่นไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ถึงความเจริญขึ้นของปัญญาเลย นำคำว่าปฏิบัติธรรมมาใช้ แต่ไม่ใช่เลยแม้แต่น้อย

สาวกในครั้งอดีต มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรม ก็เพราะได้อาศัยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ฉันใด สาวกในยุคนี้สมัยนี้ จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรม ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เช่นเดียวกัน ซึ่งจะประมาทในแต่ละคำของพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ไม่ได้เลย

ข้อความบางตอนจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

พระพุทธศาสนา เป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพื่อให้บุคคลอื่นได้เข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงตรัสรู้ หมายความว่า ควรรู้ หรือ เข้าใจตั้งแต่ต้นว่า พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของใคร ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนเรื่องอะไร ทรงสอนเรื่องความจริง หรือ สัจจธรรม ที่สามารถรู้ตาม จนถึงประจักษ์แจ้งความจริงและดับความไม่รู้ ดับกิเลสได้ ตามลำดับขั้นของปัญญา เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมด

คำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมด ไม่ได้มีคำแนะนำให้ทำ แต่เป็นเรื่องของบุคคล ผู้ศึกษานั้นเองที่ควรเข้าใจตั้งแต่ต้นว่า ตนเองได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังว่า คำสอนของพระพุทธเจ้า ทรงสอนให้เข้าใจสัจจธรรม ไม่ใช่สอนให้ทำโดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลย ทรงสอนให้เข้าใจว่า ขณะนี้มีสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายก็เกิดดับสืบต่อตลอดเวลาไม่ขาดสาย แต่ไม่เคยรู้จักสภาพธรรมนั้นๆ ตามความเป็นจริงว่า สภาพธรรมที่กำลังปรากฏนั้น คืออะไร และมีการยึดถือสภาพธรรมเหล่านั้นว่าเป็นตัวตน ซึ่งหากจะเข้าใจจริงๆ ว่าขณะไหนเป็นเรา เป็นตัวตน ก็คือ เมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์ เมื่อได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจ ก็จะทราบตามความเป็นจริงว่าไม่มีสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตน เป็นเรา เป็นสัตว์ บุคคล มีแต่สภาพธรรมที่เกิดดับสืบต่อ ตามเหตุตามปัจจัย ซึ่งหมายถึงสภาพธรรมที่มีจริงๆ แต่ละขณะเท่านั้น"

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่

สำนักปฏิบัติ

เรื่อง สำนักปฏิบัติ โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์

การตั้งสำนักปฏิบัติธรรม จำเป็นหรือไม่ในยุคนี้

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกๆ ท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 23 ก.พ. 2558

ขอกราบนมัสการอย่างสูงสุดแด่พระรัตนตรัย

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอย่างยิ่ง ครับ.

 
  ความคิดเห็น 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 23 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ก.พ. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Parinya
วันที่ 23 ก.พ. 2558

กระผมขอเสนอแนะให้เป็นหัวข้อ-ปักหมุด

ขออนุโมทนา

ปริญญา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 23 ก.พ. 2558

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 23 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Boonyavee
วันที่ 23 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
kullawat
วันที่ 24 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
แต้ม
แต้ม
วันที่ 26 ก.พ. 2558

ในปัจจุบัน ก็มีสำนักปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นของบรรพชิต หรือของคฤหัสถ์อยู่มากพอสมควร และก็ยังเผยแพร่ไปยังสถานศึกษา โดยให้นักเรียน ไปเข้าค่ายเพื่อไปรับการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม กันเป็นส่วนใหญ่ แต่ขาดการให้ความรู้ด้านพระธรรมให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผมจะเป็นคนหนึ่งที่จะพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะช่วยเผยแพร่พระธรรมคำสอนที่ถูกต้องของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับเยาวชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่าที่ปัญญาของผมจะกระทำได้ ครับ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 2 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 12  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก 

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ