สมาธิสูตร [พูดถึงสมาธิแต่หมายถึงการเจริญวิปัสสนา]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  5 ก.พ. 2558
หมายเลข  26140
อ่าน  1,047

สมาธิสูตร พูดถึงสมาธิแต่หมายถึงการเจริญวิปัสสนา

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 169

๖.  สมาธิสูตร  ว่าด้วยสมาธิ   

[ ๑๔๗]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว  ย่อมรู้ตามความเป็นจริง  รู้อะไรตามความเป็นจริง.  รู้ตามความเป็นจริงว่า  จักษุไม่เที่ยง  รู้ตามความเป็นจริงว่า  รูปทั้งหลายไม่เที่ยง  รู้ตามความเป็นจริงว่า  จักษุวิญญาณไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่า  จักษุสัมผัสไม่เที่ยง  รู้ตามความเป็นจริงว่า สุขเวทนาทุกขเวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนา  ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่เที่ยง ฯลฯ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ