สมาธิสูตร [พูดถึงสมาธิแต่หมายถึงการเจริญวิปัสสนา]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  5 ก.พ. 2558
หมายเลข  26140
อ่าน  1,017

สมาธิสูตร พูดถึงสมาธิแต่หมายถึงการเจริญวิปัสสนา

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 169

๖.  สมาธิสูตร  ว่าด้วยสมาธิ     

[ ๑๔๗]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว  ย่อมรู้ตามความเป็นจริง   รู้อะไรตามความเป็นจริง.    รู้ตามความเป็นจริงว่า   จักษุไม่เที่ยง   รู้ตามความเป็นจริงว่า  รูปทั้งหลายไม่เที่ยง   รู้ตามความเป็นจริงว่า   จักษุวิญญาณไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่า  จักษุสัมผัสไม่เที่ยง   รู้ตามความเป็นจริงว่า สุขเวทนาทุกขเวทนา   หรืออทุกขมสุขเวทนา   ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่เที่ยง ฯลฯ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ