สมาธิสูตร [ผู้มีใจตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริง]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  5 ก.พ. 2558
หมายเลข  26141
อ่าน  1,129

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 404
                                     
๑.  สมาธิสูตร   มีใจตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริง

     [๑๖๕๔]   สาวัตถีนิทาน   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ  ภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว    ย่อมรู้ตามความเป็นจริง   ย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริง   ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า   นี้ทุกข์   นี้ทุกขสมุทัย   นี้ทุกขนิโรธ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ    ภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริง  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  นี้ทุกขสมุทย ฯลฯเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ