สมาธิสูตร [ผู้มีใจตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริง]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  5 ก.พ. 2558
หมายเลข  26141
อ่าน  1,269

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 404

๑.  สมาธิสูตร  มีใจตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริง

   [๑๖๕๔]  สาวัตถีนิทาน  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ  ภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว  ย่อมรู้ตามความเป็นจริง  ย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริง  ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า   นี้ทุกข์   นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ  ภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริง  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  นี้ทุกขสมุทย ฯลฯ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ