ปาราชิกแล้ว ดำรงอยู่ในภูมิสามเณร หรือ เป็นคฤหัสถ์ สามารถบรรลุธรรมได้
 
มศพ.
วันที่  23 ก.พ. 2558
หมายเลข  26210
อ่าน  2,934

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๑๘

   พระศาสดาประทับนั่งแล้ว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา  ตรัสว่า  ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงดูกองไฟใหญ่โน้น  แล้วทรงแสดงอัคคิขันโธปมสูตร  ก็เมื่อตรัสไวยากรณ์นี้อยู่  ภิกษุประมาณ  ๖๐  รูปรากเลือด   ภิกษุประมาณ  ๖๐  ลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์    ภิกษุประมาณ  ๖๐  รูปมีจิตไม่ยึดมั่นก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย   ก็เพราะได้ฟังไวยากรณ์นั้น  นามกายของภิกษุประมาณ  ๖๐  รูปก็กลัดกลุ้ม  เมื่อนามกายกลัดกลุ้ม  กรัชกายก็รุ่มร้อน  เมื่อกรัชกายรุ่มร้อน  โลหิตอุ่นที่คั่งก็พุ่งออกจากปาก   ภิกษุ(อีก)ประมาณ  ๖๐  รูป  คิดว่าการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตในพระพุทธศาสนาทำได้ยากหนอ  แล้วพากันลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์  ภิกษุประมาณ  ๖๐  รูป   ส่งญาณมุ่งตรงต่อเทศนาของพระศาสดาก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา

   บรรดาภิกษุเหล่านั้น  ภิกษุเหล่าใด  รากเลือด   ภิกษุเหล่านั้นต้องอาบัติปาราชิก  ภิกษุเหล่าใดสึกเป็นคฤหัสถ์  ภิกษุเหล่านั้นพากันย่ำยีสิกขาบทเล็กน้อย  ภิกษุเหล่าใดบรรลุพระอรหัต  ภิกษุเหล่านั้น  เป็นผู้มีศีล  บริสุทธิ์แล  พระธรรมเทศนาของพระศาสดา   เกิดมีผลแม้แก่ภิกษุ  ๓  จำพวก  ดังกล่าวนี้.

   ถามว่า  พระธรรมเทศนาเกิดมีผลแก่ภิกษุผู้บรรลุพระอรหัต  ยกไว้ก่อน  อย่างไรจึงเกิดผลแก่ภิกษุนอกนี้?   ก็ว่า  ก็ภิกษุแม้เหล่านั้น  ถ้าไม่ได้ฟังธรรมเทศนากัณฑ์นี้ไซร้  เป็นผู้ประมาท  ไม่พึงอาจละฐานะได้  แต่นั้นบาปของภิกษุเหล่านั้นกำเริบขึ้น   จะพึงทำเธอให้จมลงในอบายถ่ายเดียว  แต่ฟังเทศนากัณฑ์นี้แล้ว  เกิดความสังเวช  ละฐานะ   ตั้งอยู่ในภูมิแห่งสามเณร  บำเพ็ญศีล  ๑๐  ประกอบขวนขวายในโยนิโสมนสิการ   บางพวกเป็นพระโสดาบัน  บางพวกเป็นพระสกทาคามี  บางพวกเป็นพระอนาคามี  บางพวกบังเกิดในเทวโลก    พระธรรมเทศนาได้มีผลแม้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกด้วยอาการอย่างนี้  ฝ่ายภิกษุนอกนี้  ถ้าไม่พึงได้ฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ไซร้   เมื่อกาลล่วงไปๆ   ก็จะพึงต้องอาบัติสังฆาฑิเสสบ้าง  ปาราชิกบ้าง  ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้แล้ว  คิดว่า  พระพุทธศาสนา  ช่างขัดเกลาจริงหนอ    พวกเราไม่สามารถจะบำเพ็ญข้อปฏิบัตินี้ตลอดชีวิตได้  จำเราจักลาสิกขา  บำเพ็ญอุบาสกธรรม  จักพ้นจากทุกข์ได้  ดังนี้แล้ว  จึงพากันสึกไปเป็นคฤหัสถ์   ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในสรณะ  ๓  รักษาศีล  ๕  บำเพ็ญอุบาสกธรรม  บางพวกเป็นพระโสดาบัน  บางพวกเป็นพระสกทาคามี   บางพวกเป็นพระอนาคามี   บางพวกบังเกิดในเทวโลกแล    พระธรรมเทศนาได้มีผลแม้แก่ภิกษุเหล่านั้น  ด้วยอาการอย่างนี้   อนึ่งหมู่เทพได้ฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้แล้ว  ได้เที่ยวไปบอกแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ได้ฟังทุกรูปทีเดียว    ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วคิดว่า  ท่านผู้เจริญ  การประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์  บริบูรณ์ตลอดชีวิต  ในพระพุทธศาสนาทำได้ยาก  ภิกษุ  ๑๐  รูปบ้าง ๒๐  รูปบ้าง ๖๐  รูปบ้าง  ๑๐๐  รูปบ้างบอกลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์ไปทันที

   พระศาสดาเสด็จจาริกไปตามพอพระหฤทัย   ไม่เสด็จกลับไปพระเชตวันอีก  จึงทรงเรียกภิกษุมาตรัสว่า  ภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตเมื่อเที่ยวจาริกไปอยู่คลุกคลีมานาน    ภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะเร้นอยู่สักกึ่งเดือน  ใครๆ ไม่ต้องเข้าไปหาเรา  เว้นแต่ภิกษุผู้นำบิณฑบาตรูปเดียวดังนี้   ทรงยับยั้งลำพังพระองค์เดียวกึ่งเดือน  เสด็จออกจากที่เร้น  พร้อมด้วยพระอานนทเถระ  เสด็จจาริกกลับไปพระวิหาร  ทรงเห็นภิกษุเบาบาง  ในที่ๆ   ทรงตรวจดูแล้ว ตรวจดูอีก  ถึงทรงทราบอยู่   ก็ตรัสถามพระอานนท์เถระว่า  อานนท์ ในเวลาอื่นๆ  เมื่อตถาคตเที่ยวจาริกกลับมายังเชตวัน   ทั่ววิหารรุ่งเรื่องไปด้วยผ้ากาสาวพัสตร์  คลาคล่ำไปด้วยผู้แสวงคุณ  แต่มาบัดนี้  ปรากฏว่าภิกษุสงฆ์เบาบางลง  และโดยมากภิกษุเกิดโรคผอมเหลืองขึ้น  นี่เหตุอะไรกันหนอ    พระเถระกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ภิกษุทั้งหลายเกิดความสังเวช  จำเดิมแต่เวลาที่พระองค์แสดงพระธรรมเทศนา  อัคคิขันโธปมสูตร  คิดว่า  พวกเรา  ไม่สามารถจะปรนนิบัติธรรมนั้น  โดยอาการทั้งปวงได้  และการที่ภิกษุผู้ประพฤติไม่ชอบ  บริโภคไทยธรรมที่เขาให้ด้วยศรัทธาของชน  ไม่ควรเลย  จึงครุ่นคิดจะสึกเป็นคฤหัสถ์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
swanjariya
วันที่ 23 ก.พ. 2558

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณท่านอาจารย์และท่านวิทยากรด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 17 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pichet
pichet
วันที่ 27 ส.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิริยะ
วันที่ 29 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ