พระภิกษุดูสงคราม ต้องอาบัติ
 
paderm
paderm
วันที่  27 ต.ค. 2557
หมายเลข  25694
อ่าน  921

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๒ - หน้าที่ 616

อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๘

เรื่องพระฉัพพัคคีย์

      [๕๖๒]  โดยสมัยนั้น   พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  ครั้งนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงยกกองทัพออก พระฉัพพัคคีย์ได้ไปดูกองทัพที่ยกออกแล้ว พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทอดพระเนตรเห็นพระฉัพพัคคีย์กำลังเดินมาแต่ไกลเทียว   ครั้นแล้วรับสั่งให้นิมนต์มาตรัสถานว่า พระคุณเจ้าทั้งหลายมาเพื่อประสงค์อะไร เจ้าข้า.

      พระฉัพพัคคีย์ถวายพระพรว่า  พวกอาตมภาพประสงค์จะเฝ้ามหาบพิตร.

     พระเจ้าปเสนทิโกศลรับสั่งว่า จะได้ประโยชน์อะไรด้วยการดูดิฉัน ผู้เพลิดเพลินในการรบ    พระคุณเจ้าควรเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามิใช่หรือ.

      ประชาชนพากันเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า  ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้พากันมาดูกองทัพซึ่งยกออกแล้วเล่า ไม่ใช่ลาภของพวกเรา แม้พวกเราที่พากันมาในกองทัพ  เพราะเหตุแห่งอาชีพ  เพราะเหตุแห่งบุตรภรรยาก็ได้ไม่ดีแล้ว.

     ภิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชนเหล่านั้น  พากันเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาอยู่  บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย . . .  ต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า  ไฉน  พระฉัพพัคคีย์จึงได้ได้ไปดูกองทัพที่ยกออกไปเล่า  แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า . . .     

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๒ - หน้าที่ 617

ทรงสอบถาม

     พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระฉัพพัคคีย์ว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่า  พวกเธอไปดูกองทัพซึ่งยกออกแล้ว   จริงหรือ.

     พระฉัพพัคคีย์ทูลรับว่า  จริง  พระพุทธเจ้าข้า.

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท

      พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า  ดูก่อนโมฆบุรุทั้งหลาย  ไฉนพวกเธอได้ไปดูกองทัพซึ่งยกออกไปเล่า การกระทำของพวกเธอนั่น  ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว...

      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้  ว่าดังนี้:-

พระบัญญัติ

      ๙๗. ๘.  อนึ่ง ภิกษุใด  ไปเพื่อจะดูเสนาอันยกออกแล้วเป็นปาจิตตีย์ . ก็สิกขาบทนี้  ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลาย  ด้วยประการฉะนี้.

เรื่องพระฉัพพัคคีย์   จบ    ความคิดเห็นที่ 1  
 
pichet
pichet
วันที่ 26 มิ.ย. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ