อวดอุตตริมนุสสธรรม เป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิ
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  15 มี.ค. 2558
หมายเลข  26312
อ่าน  945

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๒- หน้าที่ ๔๕๑       

     [๒๒๙] พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า  ทรงติเตียนว่า  ดูกร  โมฆบุรุษทั้งหลาย   การกระทำของพวกเธอนั้น ไม่เหมาะ ไม่สมไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ   ดูกร โมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงได้กล่าวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแก่พวกคฤหัสถ์  เพราะเหตุแห่งท้องเล่า  
     ดูกร  โมฆบุรุษทั้งหลาย ท้องอันพวกเธอคว้านแล้วด้วยมีดเชือดโคอันคม ยังดีกว่า พวกเธอกล่าวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแก่พวกคฤหัสถ์  เพราะเหตุแห่งท้อง ไม่ดีเลย ข้อที่เราว่าดีนั้น เพราะเหตุไร เพราะบุคคลผู้คว้านท้องด้วยมีดเชือดโคอันคมนั้น พึงถึงความตาย หรือความทุกข์เพียงแค่ตาย  ซึ่งมีการกระทำนั้นเป็นเหตุ  และเพราะการกระทำนั้นเป็นปัจจัยเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไป  ไม่พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ  วินิบาต นรก ส่วนบุคคลผู้กล่าวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแก่พวกคฤหัสถ์นั้น  เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไป พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ซึ่งมีการกระทำนี้แลเป็นเหตุ    
     ดูกร โมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำของพวกเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของตนบางพวกผู้เลื่อมใสแล้ว.เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ