พระภิกษุเล่นน้ำ เป็นอาบัติปาจิตตีย์
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  30 ม.ค. 2559
หมายเลข  27409
อ่าน  822

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๒ - หน้าที่ ๖๔๑

สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๓
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์

     [๕๘๖]  โดยสมัยนั้น  พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี  ครั้งนั้น พระสัตตรสวัคคีย์ (พวก ๑๗ รูป) กำลังเล่นน้ำกันอยู่ในแม่น้ำอจิรวดี ขณะนั้น  พระเจ้าปเสนทิโกศลประทับอยู่ ณ พระปราสาทชั้นบน พร้อมด้วยพระนางมัลลิกาเทวี    ได้ทอดพระเนตรเห็นพระสวัตตรสวัคคีย์กำลังเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำอจิรวดี    ครั้นแล้วก็ได้รับสั่งกะพระนางมัลลิกาเทวีว่า นี่แน่ะแม่มัลลิกา นั่นพระอรหันต์กำลังเล่นน้ำ.
     พระนางกราบทูลว่า  ขอเดชะ ชะรอยพระผู้มีพระภาคเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติสิกขาบท  หรือภิกษุเหล่านั้นจะยังไม่สันทัดในพระวินัยเป็นแน่  พระพุทธเจ้าข้า.
     ขณะนั้น  ท้าวเธอทรงรำพึงว่า  ด้วยอุบายอย่างไรหนอ  เราจะไม่ต้องกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า  และพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงทรงทราบได้ว่า ภิกษุเหล่านั้นเล่นน้ำ ครั้นแล้วท้าวเธอรับสั่งให้นิมนต์พระสัตตรสวัคคีย์มา  แล้วพระราชทานน้ำอ้อยงบใหญ่แก่ภิกษุเหล่านั้น  รับสั่งว่า ขอพระคุณเจ้าโปรดถวายน้ำอ้อยงบนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า.
      พระสัตตรสวัคคีย์ได้นำน้ำอ้อยงบนั้นไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่า พระเจ้าแผ่นดินถวายน้ำอ้อยงบนี้แต่พระองค์  พระพุทธเจ้าข้า.
      พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ก็พระเจ้าแผ่นดินพบพวกเธอที่ไหนเล่า.
     พระสัตตรสวัคคีย์กราบทูลว่า พบพวกข้าพระพุทธเจ้ากำลังเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำอจิรวดี   พระพุทธเจ้าข้า.
      ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท
      พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกร โมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงได้เล่นน้ำเล่า  การกระทำของพวกเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสแล้ว หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว . . .
      ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้ :-
     
พระบัญญัติ
๑๐๒.๓. เป็นปาจิตตีย์  ในเพราะธรรมคือหัวเราะในน้ำ.

เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์  จบ

สิกขาบทวิภังค์

      [๕๘๗]  ที่ชื่อว่า ธรรมคือหัวเราะในน้ำ ความว่า ในน้ำลึกพ้นข้อเท้าขึ้นไป ภิกษุมีความประสงค์จะรื่นเริง ดำลงก็ดี ผุดขึ้นก็ดี ว่ายไปก็ดีต้องอาบัติปาจิตตีย์  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 30 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ