มหาโจร ๕ จำพวก
 
มศพ.
วันที่  18 ก.ค. 2560
หมายเลข  29008
อ่าน  548

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ ๔๕๒

มหาโจร  ๕   จำพวก     
   
         [๒๓๐]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย มหาโจร ๕ จำพวกนี้  มีปรากฏอยู่ในโลก มหาโจร ๕ จำพวกเป็นไฉน.

๑. ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  มหาโจรบางคนในโลกนี้ ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่า เมื่อไรหนอ เราจักเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว ท่องเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานีเบียดเบียนเอง ให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเอง ให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเอง ให้ผู้อื่นเผาผลาญ  สมัยต่อมา เขาเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว เที่ยวไปในตามนิคมและราชธานีเบียดเบียนเอง ให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเอง  ให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเอง ให้ผู้อื่นเผาผลาญ ฉันใด   

      ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้  ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่า  เมื่อไรหนอ เราจึงจักเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว  เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์และบรรพชิต สักการะ เคารพ นับถือ   บูชา ยำเกรง ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร สมัยต่อมา เธอเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่ง  หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว เที่ยวจาริกไปในตามนิคมและราชธานี  อันคฤหัสถ์และบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยำเกรงแล้ว ได้จีวร บิณฑบาต  เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหลาย ดูกร ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๑  มีปรากฏอยู่ในโลก      

๒.ดูกร ภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ เล่าเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว ย่อมยกตนขึ้น  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจร จำพวกที่ ๒  มีปรากฏอยู่ในโลก

๓.ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  อีกข้อหนึ่ง  ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรหมจารี ผู้หมดจด ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์อันหามูลมิได้  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๓  มีปรากฏอยู่ในโลก.        

๔.ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้  ย่อมสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ทั้งหลาย ด้วยครุภัณฑ์ ครุบริขารของสงฆ์ คือ อาราม พื้นที่อาราม  วิหาร พื้นที่วิหาร เตียง ตั่ง ฟูก หมอน หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด  ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน เถาวัลย์  ไม้ไผ่ หญ้ามุงกระต่าย หญ้าปล้อง หญ้าสามัญ ดินเหนียว  เครื่องไม้เครื่องดิน  ดูกร ภิกษุทั้งหาลาย  นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๔  มีปรากฏอยู่ในโลก     

๕.ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรม อันไม่มีอยู่ อันไม่เป็นจริง นี้จัดเป็นยอดมหาโจร ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลกพรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะ  พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร  เพราะภิกษุนั้น ฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นด้วยอาการแห่งคนขโมย.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 14 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ