ถอดคำบรรยายธรรม 04577 นี่คือการอบรมเจริญปัญญา (03.44 น.)
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  2 ก.ย. 2557
หมายเลข  25452
อ่าน  409

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ถอดคำบรรยายธรรม  04577  นี่คือการอบรมเจริญปัญญา (03.44 น.)

บ้านธัมมะ>ฟังธรรม>เริ่มด้วยความเข้าใจ

กราบเท้า บูชา พระคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

เรียนขอ ถอดคำบรรยายธรรม ของ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ประธานกรรมการ  มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

จากไฟล์ เสียง ของ > บ้านธัมมะ>ฟังธรรม>เริ่มด้วยความเข้าใจ

(อะไรที่ไม่ถูกต้องในข้อความเหล่านี้  ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะ)

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสำหรับกุศลทุกประการของทุกๆท่านค่ะ

ด้วยความเคารพ จาก ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี (ใหญ่ราชบุรี)

ขึ้น  ๙  ค่ำ  เดือน  ๑๐  ปีมะเมีย

อังคาร  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ---  2014-9-2

ถอดคำบรรยายธรรม  04577  นี่คือการอบรมเจริญปัญญา (03.44 น.)

บ้านธัมมะ>ฟังธรรม>เริ่มด้วยความเข้าใจ

//www.dhammahome.com/audio/topic/4577

 

แสดงธรรมโดย  ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์

ฟัง-เพื่อเข้าใจ หรือว่า-เพื่อจะให้สติปัฏฐานเกิด-เพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรม เพื่อเข้าใจ”   

เพราะเหตุว่า  ถ้ายังไม่เข้าใจ  จนถึงขั้นที่ สามารถจะ  รู้  ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ

ก็  ไม่มีทาง-ที่จะเข้าใจได้   /  เพราะฉะนั้น   “ในขณะที่ฟัง”  นี่ค่ะ

-ไม่คิดถึงสติปัฏฐาน   -ไม่คิดถึงนิพพาน   -ไม่คิดถึงการที่จะละกิเลส 

เพราะเหตุว่า ตัวตน ละไม่ได้ นะคะ / ปัญญาเท่านั้น  ที่สามารถที่จะ ละกิเลสได้ 

 

แต่  ถ้า  “ไม่มีปัญญา”  นะคะ  / พยายาม  หา  หนทางใดๆ  ที่จะ  ละกิเลส 

หรือว่า  ที่จะ  รู้แจ้ง อริยสัจธรรม   /  ก็เป็นไปไม่ได้เลย 

 

เพราะฉะนั้น  ฟัง นะคะ   เพื่อ  ละ  ความต้องการ  

ที่อยากจะถึง   หาหนทาง  เมื่อไหร่จะทัน   หรืออะไรก็แล้วแต่   นะคะ

ให้รู้ว่า   เป็น-สิ่งที่-เป็นไปไม่ได้-เลย 

 

ต้อง  มี  ความเข้าใจ  ตามลำดับขั้นจริงๆ  คือ  ขณะนี้  มีความเข้าใจ แค่ไหน 

ก็  เป็นผู้ที่ตรง  ว่า / ขณะนี้  กำลังพูดถึง / สิ่งที่ปรากฏทางตา  / มี  จริงๆ  ค่ะ 

แล้วจะ รู้ ว่า  เป็นเพียง  ธาตุ  หรือ  ธรรมะชนิดหนึ่ง   ซึ่งเพียงปรากฏ

-ไม่มีคน  -ไม่มีสัตว์  -ไม่มีสิ่งใด /  ที่เป็นตัวตน  ในสิ่งที่ปรากฏเลย 

 

เพราะฉะนั้น  ที่จะ ”แยก”นะคะ / การที่  คิดอย่างรวดเร็ว  จำอย่างรวดเร็ว

ว่า  กำลังเห็น  สิ่งหนึ่งสิ่งใด  / เป็นการ รู้-ความจริง  ว่า  เห็น-สิ่งที่ปรากฏ

พอจะ  เป็นไปได้ไหม  / เพียงแค่  มี-สิ่งที่ปรากฏ  นะคะ

แล้วเริ่มที่จะเข้าใจว่า  เพียงเห็น-สิ่งที่ปรากฏ ค่ะ / ถ้าเข้าใจ อย่างนี้นะคะ ว่า

กำลัง   เห็น-เพียงสิ่งที่ปรากฏ   “เป็นความเข้าใจ - ขั้นฟัง

แต่  จริงๆ   สิ่งที่ปรากฏ   ยังเป็น  คนหนึ่งคนใด  อยู่เสมอ 

ก็แสดง  ให้เห็นว่า  /  กว่า  ปัญญา-จะอบรม   นะคะ 

จนกระทั่ง  ”คลาย”  การ   มี-สิ่งหนึ่งสิ่งใด   ในสิ่งที่ปรากฏ 

 

พระโสดาบัน   เนี่ยค่ะ  จะมี   การเกิด   อีก  อย่างมาก   เพียง ๗ ชาติ 

ลองคิดดู  นะคะ / ในสังสารวัฏ   ซึ่งเกิดดับ   นานแสนนานมาแล้ว 

พระพุทธเจ้าเองทรงบำเพ็ญพระบารมี ๔ อสงไขยแสนกัปบ้าง๘ อสงไขยแสนกัปบ้าง  

๑๖ อสงไขยแสนกัปบ้าง /  แล้วเรา   ขณะนั้นน่ะ   อยู่ที่ไหน  นะคะ

กว่าสามารถที่จะฟัง เข้าใจว่า  จริงๆแล้วเนี่ยค่ะ   ทุกอย่าง  ที่เป็นธรรมะ  เนี่ย

มี – ลักษณะเฉพาะตน   /  ซึ่งใครก็เปลื่ยนแปลงไม่ได้

 

สิ่งที่ปรากฏทางตา – มีจริง  นะคะ / เป็นรูป ที่กระทบ  จักขุปสาทะ  เกิดแล้วดับ 

แม้ขั้นฟังเนี่ยค่ะ  /  จริงหรือเปล่า   ถ้าจริงนะคะ  “อบรมเจริญปัญญา

จนกว่า จะ  ค่อยๆเข้าใจ  / ในขณะที่กำลังเห็น ว่า  ขณะนี้  ค่ะ  

-ไม่มีคน  -ไม่มีอะไร / แต่  มี-สิ่งที่ปรากฏ   เป็น  รูปร่างสัณฐานต่างๆ /

 

แม้   เป็น-รูปร่างสัณฐานต่างๆ  เนี่ย  /  ก็”หลายวาระ”  

เพราะว่า  จะต้อง  มี  เพียง  สิ่งที่  สามารถ –กระทบ -จักขุปสาทะ  ปรากฏ

แล้วก็ดับไป /  นับวาระไม่ได้  / เพราะว่า  เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

 

แต่  การที่  เคยจำ ว่า  มีคน  / ในขณะที่กำลังเห็นเนี่ย /  ถูก  หรือ  ผิด

“มั่นคง  พอที่จะ  เข้าใจ  ใน  ความหมาย ของ  คำว่า “อนัตตา”  นะคะ 

เป็นธรรมะ  /  ซึ่ง   -ไม่ใช่สัตว์    -ไม่ใช่บุคคล   -ไม่ใช่ตัวตน 

แต่   เป็นธรรมะ   อย่างหนึ่ง   ซึ่งปรากฏได้ทางตา

เนี่ยค่ะ  คือ   “การอบรมเจริญปัญญา” -  “ด้วยความเป็นผู้ตรง

..........................................................

ถอดคำบรรยายธรรม โดย ใหญ่ราชบุรี – ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

……………………………………………

<ธัมมะคือขณะนี้><ธัมมะคือขณะนี้><ธัมมะคือขณะนี้>

 

with Ajarn Sujin Boriharnwanakhet

02-4680239 Dhamma Study And Support Foundation

แสดงธรรม โดย ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

<ธัมมะคือขณะนี้><ธัมมะคือขณะนี้><ธัมมะคือขณะนี้>  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 4 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 4 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
danai2523
วันที่ 4 ก.ย. 2557

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 8 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 12 ก.ย. 2562

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ