ธรรมชาติจิตเป็นธาตุอมตะ ไม่ใช่ของสูญได้ จริงหรือไม่
 
medulla
วันที่  27 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2543
อ่าน  5,060

อ่านเจอในเวบๆ หนึ่ง บันทึกลับของภิกษุรูปหนึ่งไม่ปรากฏชื่อ คัดมาดังนี้

"นิพพานที่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่ง ต้องทราบก่อนว่า ธรรมชาติจิตเป็นธาตุอมตะ ไม่ใช่ ของสูญได้ จิตย่อมเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน การที่เราจะเข้าถึงนิพพานที่ เป็นสุขอย่างยิ่งคือ ทำให้จิตไม่ต้องเกิดตายต่อไป เป็นจิตที่สุขอย่างเดียว เหนือ ธรรมชาติของจิตธาตุอมตะธรรมดาขึ้นไปอีก และเป็นจุดสุดยอดที่พระพุทธเจ้าทรง เข้าถึง และเป็นจุดสุดยอดของพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่ใช่จะเข้าถึงได้โดยง่าย อย่าง ที่คนโดยมากคิดกัน ต้องอาศัยบารมีที่สร้างสมมาหลายภพหลายชาติ เกื้อกูลส่งเสริมด้วย"

ข้อความนี้มีผิดพลาดจากพระไตรปิฎกตรงไหนบ้าง หรือว่าถูกต้องแล้วคะ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

คำว่า "ธรรมชาติจิตเป็นธาตุอมตะ" คำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกและอรรถกถา และ ขัดแย้งกับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะจิตที่เป็นอมตะไม่มี เพราะจิตทุกดวงเกิดดับ แม้โลกุตรจิตที่รู้แจ้งพระนิพพานก็เกิดดับ จิตเป็นสังขารธรรม เกิดเพราะมีปัจจัย เมื่อเกิดแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไป ธรรมที่เป็นอมตะ หมายถึง พระนิพพาน เท่านั้น เพราะ พระนิพพานไม่เกิด พระนิพพานไม่ดับ แต่จิต เจตสิก รูป เมื่อมีปัจจัยให้เกิดขึ้นย่อมดับไป

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๔๔ หน้าที่ ๗๑๑

๑. ปฐมนิพพานสูตร

ว่าด้วยอายตนะ คือ นิพพาน

[๑๕๘] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู่ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ โลกนี้ โลกหน้า พระจันทร์ และพระอาทิตย์ทั้งสอง ย่อมไม่มีในอายตนะนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้น ว่า เป็นการมา เป็นการไป เป็นการตั้งอยู่ เป็นการจุติ เป็นการอุปบัติ อายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้ มิได้เป็นไป หาอารมณ์มิได้ นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์

จบปฐมนิพพานสูตรที่ ๑

 
  ความคิดเห็น 3  
 
medulla
วันที่ 27 ธ.ค. 2549
กราบขอบพระคุณ ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

เหตุที่จะให้ถึงพระนิพพาน เราก็ต้องสะสมปัญญา ทาน ศีล ภาวนา และบารมี ๑๐ โดยเฉพาะการอบรมเจริญสติปัฎฐาน

 
  ความคิดเห็น 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 28 ธ.ค. 2549

นึกได้สูตรนึงครับ ที่เกี่ยวกับมาร มารกล่าวว่า วิญญาณหรือจิตเที่ยงกับพระโสดาบัน เพื่อนๆ ลองอ่านดู ช้อความบางตอน จาก อรรถกถาอัคคัญญสูตร

เชิญคลิกอ่าน ....

พระโสดาบันย่อมเป็นผู้มีศรัทธาดำรงมั่นแท้ [อัคคัญญสูตร]

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 ธ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ