Print 
เรื่องราวที่คิดนึกทางมโนทวาร เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมครับ
 
ละอ่อนธรรม
วันที่  19 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2498
อ่าน  2,411

ผมยังสับสนตรงนี้ว่า เรื่องราวที่เราคิดนึกทางมโนทวารเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมหรือว่าเป็นบัญญัติ คือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง  ถ้าเช่นนั้นแล้ว  อะไรเป็นรูปที่มากระทบใจครับเพราะทวารอื่นๆ ทั้ง 5 ทวาร ก็จะต้องมีรูปธรรมมากระทบนามธรรมเสมอ หรือว่าทางใจไม่จำเป็นต้องเป็นรูปกระทบนามครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 19 ธ.ค. 2549

วิถีจิตทางมโนทวารรับรู้ได้ทุกอารมณ์  คือ ทั้งรูปธรรม นามธรรม และบัญญัติ   รูปที่รู้ทางเฉพาะทางมโนทวาร  ได้แก่  ปสาทรูป  สขุมรูป   นามธรรมรู้ได้ทางใจอย่างเดียวบัญญัติรู้ได้ทางใจอย่างเดียว    และนอกจากนั้นยังรับรู้อารมณ์ต่อจากทางปัญจทวารด้วย     ฉะนั้น  ทางมโนทวารรู้อารมณ์ได้ทุกอย่าง     แต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของปรมัตถ์ คือ ไม่ใช่ลักษณะปรมัตถ์นั้นจริงๆ   เช่น  ปสาทรูป  ภาวรูป  ชีวิตรูป  เป็นต้นขณะที่จิตรู้รูปเหล่านั้นเป็นเพียงการรู้ในอาการของรูปเท่านั้น  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ละอ่อนธรรม
วันที่ 20 ธ.ค. 2549

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ช่วยกรุณาชี้แนะครับ  อนุโมทนาสาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2549
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 21 ธ.ค. 2549

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สามารถ
วันที่ 23 ธ.ค. 2549
ธาตุน้ำ (อาโปธาตุ)  ก็รู้ได้ด้วยทางใจเท่านั้นเหมือนกัน
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ