Print 
ไม่มีตัวตน แล้วจะหาของกินเพื่อรักษาอะไรไว้?
 
supakorn
วันที่  19 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2500
อ่าน  2,175

ในเมื่อไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน แล้วเราจะหาของกินเพื่อรักษาอะไรไว้ ?

ด้วยความเคารพ  ไม่มีเจตนาอื่นใดเลยจริง ๆ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 19 ธ.ค. 2549

ตามความเป็นจริงพระพุทธองค์แสดงว่า    ไม่มีสัตว์บุคคล  ไม่มีตัวตน  ไม่มีเรา  ไม่มี

เขาถ้ารู้ตามความจริงอย่างนั้นด้วยปัญญาย่อมละกิเลสได้   สูงสุด     คือพระอรหันต์

ท่านไม่ยึดติดอะไรอีกเลย  ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายเท่านั้น    ไม่มีกิจที่จะต้องทำ

เพื่อตัวเองอีกแล้วอยู่เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก  สำหรับเราที่ยังเป็นปุถุชนคนหนาด้วย

กิเลส   ด้วยความยึดถือมากมาย  ยังไม่ได้รู้จริงๆ ด้วยปัญญาว่า  ไม่มีเรา   ก็ต้องเป็น

ไปตามวิถีชีวิตของปุถุชนตามชาวโลก     เพื่อสะสมปัญญาบารมีเพื่อการรู้ความจริง    

แล้วไม่ต้องกลับมายึดถืออีกต่อไป  สรุปคือ ที่เราเป็นอยู่อย่างนี้เพราะยังไม่ได้รู้จริงๆ

ด้วยปัญญา   รู้แต่เพียงชื่อหรือคำเท่านั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
medulla
วันที่ 19 ธ.ค. 2549

กราบอนุโมทนาค่ะ

 ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง หิวแล้วก็กินแต่ไม่เคยหมดอิ่มเลย

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
yupa
วันที่ 20 ธ.ค. 2549

คุณเคยคิดบ้างไหมว่า  ถ้าคนเราไม่รู้สึกหิว ไม่ต้องการอาหารแล้ว  จะรู้ว่า จะคิดถึงตัว

เองน้อยลง และคิดถึงคนอื่นมากขึ้น    เพราะอาการหิวนี่แหละ ที่เป็นตัวตน    ความรู้

ตัวอักษร    ไม่มีประโยชน์หรอก  ถ้าไม่ศึกษาพระธรรม  อยากแนะนำ ชุดสนทนาธรรม

(MP3)   ชุดที่ 1 - ชุดที่ 4

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
supakorn
วันที่ 20 ธ.ค. 2549
กราบอนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Guest
วันที่ 20 ธ.ค. 2549

     แม้พระอรหันต์ ซึ่งดับกิเลสหมดแล้ว  ไม่มีความเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน  ก็ยัง

แสวงหาอาหารเพื่อบำบัดเวทนาเก่าที่เกิดขึ้น  จากการหิว   และไม่ให้เวทนาใหม่เกิด

ขึ้น และถึงแม้ความหิวเกิดขึ้นกับท่าน  ท่านก็รู้ว่าเป็นเพียงสภาพธัมมะอย่างหนึ่ง โดย

ที่ไม่ได้ยึดถือว่า    เราหิวเลยครับ    ขอยกข้อความบางตอนในพระไตรปิฎกครับ  ข้อ

ความบางตอนจาก  ปาสาทิกสูตร

 

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑- หน้าที่  275

      เราอนุญาตบิณฑบาตแก่พวกเธอ ก็เพียงเพื่อให้กายดำรงอยู่ได้   ให้กายเป็นไปได้   ให้ความลำบากสงบ   เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์   ด้วยคิดว่า เราจักบรรเทาเวทนาเก่า   จักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น   ด้วยประการดังนี้    ความเป็นไปแห่งชีวิต   ความเป็นผู้ไม่มีโทษ  และความอยู่สบาย  จักมีแก่เรา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
petcharath
วันที่ 21 ธ.ค. 2549

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2549

ไม่มีสัตว์บุคคล  แต่เราก็ยังมีชีวิต  คือ จิต  เจตสิก  รูป  เราก็ต้องกินอาหาร  เพื่อมีชีวิตอยู่ทำความดี

อาหาร  4  คือ                     

    1.  กพฬิงการาหาร        ได้แก่      อาหารที่เป็นคำ  ๆ

    2.  ผัสสาหาร               ได้แก่      ผัสสะเจตสิก

    3.  มโนสัญเจตนาหาร   ได้แก่      เจตนาเจตสิก

    4.  วิญญาณาหาร          ได้แก่      ปฏิสนธิจิต 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pornpaon
วันที่ 21 ธ.ค. 2549
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ