เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
 
paderm
paderm
วันที่  27 เม.ย. 2557
หมายเลข  24774
อ่าน  2,082

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

ชั่วโมงพื้นฐานพระอภิธรรมและชั่วโมงปฏิบัติธรรม

@ เคยได้ยินคำว่า ณ กาลครั้งหนึ่งไหม คะ เพียงขณะที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เป็น

    ณ  กาลครั้งหนึ่ง ได้ยินเกิดขึ้น เป็น ณ กาลครั้งหนึ่ง ค่ะ

@ รู้ไหมว่าอะไรเป็นเครื่องกั้น ฟังแล้ว ก็ยังไม่เข้าใจเพราะอะไร เพราะกิเลส

@ กรรมเป็นเครื่องกั้น เช่น ฆ่าบิดา มารดา ใครรู้กรรมในอดีตบ้างไหม คะ เราไม่สามารถ

รู้ว่าเราทำกรรมอะไรมา เพียงแต่ว่า ที่บอกว่ากรรมเป็นเครื่องกั้นหมายถึง ไม่ทำให้รู้แจ้ง

อริยสัจจธรรม บรรลุธรรม แต่ ไม่ได้หมายถึง ไม่ทำให้เข้าใจธรรม เพราะ เข้าใจธรรมได้ 

อย่างพระเจ้าอชาตศัตรู ไม่บรรลุธรรม แต่เข้าใจธรรมได้

@ ไม่ต้องคิดไกล ค่ะ ฟังธรรมเดี๋ยวนี้ เข้าใจธรรมไหม เพราะฉะนั้น ขณะนี้ฟังธรรมไม่

เข้าใจเพราะอะไร เพราะเหตุว่า ถ้าฟังไม่เข้าใจ ก็ไม่สามารถบรรลุได้แน่นอน

@ ที่ฟังธรรมไม่เข้าใจ ขณะนี้ ไม่ใช่กรรมเป็นเครื่องกั้น แต่เพราะ กิเลสเป็นเครื่องกั้น

@ ฟังแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะบรรลุธรรม จะทำยังไง จะมีวิธียังไง ก็มีกิเลสเป็นเครื่องกั้น

   เพราะ ความอยาก ความต้องการที่จะได้ผล 

@ เวลานี้ทุกคนมีทิฏฐิ ความเห็นผิดที่ยังไม่ได้ดับ ดังนั้น ขณะที่มีควาเข้าใจว่าเป็น

เราเข้าใจธรรมหรือเปล่าและ ถ้าได้ฟังว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา ฟังแล้วไม่เข้าใจ อะไรเป็น

เครื่องกั้นเพราะ กิเลสเป็นเครื่องกั้น

@ อุปทานขันธ์ที่ตั้งของความยึดถือ แล้วขณะนี้ กำลังยึดถือขันธ์อะไรหรือเปล่า

@ ฟังเพื่ออยากเป็นพระโสดาบัน ฟังเพื่ออยากถึงวิปัสสนาญาณ เหล่านี้เป็นเครื่องกั้น 

    ถ้าจริงๆ แล้ว คิดให้ตรง คือ ฟังเพื่อความไม่รู้ ฟังเพื่อดับกิเลส แล้ว ธรรมใดหละที่

    ดับกิเลสได้  นอกจากปัญญา

@ ใครก็ตาม ฟังไม่เข้าใจเพราะอะไร ตัวเอง ค่ะ ไม่ต้องถามคนอื่น 

@ ต้องมั่นคงว่า ฟังธรรมเพื่อเข้าใจ เพื่อเข้าใจสิ่งที่ปรากฎ ค่ะ

@ ถ้ากิเลสไม่เกิดเลย แล้วจะรู้จักกิเลสได้อย่างไร

@ สบายๆ คือ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นธรรม ความไม่หวั่นไหว เพราะ เข้าใจธรรม

@ กว่าปัญญาจะเกิดขึ้นทำกิจของปัญญา แต่ถ้ายังน้อยมาก เหมือนเด็กแรกเกิด จะ

ทำอะไรกิเลสได้ แต่ เมื่อปัญญาเพิ่มขึ้น ก็อบรมเพิ่มมากขึ้น ก็มีกำลังมากขึ้นใน

อนาคตได้ 

@ หยุดยั้งกิเลสได้ไหม ไม่ได้ แต่ค่อยเข้าใจว่าเป็นธรรม 

@ คิดเป็นเราที่จะแก้ ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงความเข้าใจที่ถูกต้อง

ไม่ว่าเมื่อไหร่ อย่างไร ก็เป็นแค่ ณ กาลครั้งหนึ่ง ชั่วขณะที่ปรากฎแล้วดับ ไม่ใช่ให้ทำ

อย่างอื่น แต่ เข้าใจในสิ่งที่เกิด เพราะ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา เมื่อมั่นคงอย่างนี้

ย่อมจะละกิเลส เข้าใจความจริงได้ในอนาคต 

@ ถ้าไม่เข้าใจจริงๆ จำนวนปีไม่สำคัญเลย เพราะ ว่าปุถุชน สะสมกิเลสมามาก ก็ต้องฟัง

   ไปเรื่อยๆ ค่ะ

@ การรู้คุณของพระพุทธเจ้า ก็ตามกำลังของปัญญา เคยมีใครบอกไหม คะว่า ขณะนี้

เป็นธรรมที่เกิดขึ้นและดับไป และ ยังมีสิ่งที่ควรรู้มากมายมหาศาล ซึ่งมาจากไหน มา

จากการเริ่มฟังก่อน ค่ะ  

@ แค่นี้ ไม่พอใจสิ่งใด ชอบสิ่งใด เปลี่ยนไม่ให้เกิดได้ไหม คะ แต่ ก็สามารถเกิดปัญญารู้

ว่าเป็นธรรมได้ เมื่อปัญญาถึงพร้อม ค่ะ

@ ชีวิตประจำวัน เหมือนชีวิตที่อยู่กลางป่าดง ที่เต็มไปด้วยหนาม เดินไป ก็ต้องกระทบ

สิ่งที่ไม่ดี เพราะฉะนั้น เป็นผู้ไม่ประมาท ด้วยปัญญาที่เข้าใจความจริงในขณะนี้

@ ทำอย่างนี้ไม่ได้หลอก ยาก เป็นความเคารพรู้เปล่า ไม่ตรงหรือ หันหลังให้พระ

สัจธรรม

@ กรรมเป็นเรื่องของมือที่มองไม่เห็นเลย คาดไม่ถึง เพียงแค่จะมาฟังธรรม แต่ขาหัก ก็

ขอให้เข้าใจว่าเป็นปกติ ธรรมดา มีความมั่นคง  เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะฟังธรรมไม่ว่าชาติ

ก่อน  ชาตินี้ ก็เพื่อเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงธรรมมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ ขณะที่คิดจะสู้กับกิเลส กิเลสชนะแล้ว ค่ะ

@ เกิดแล้วเป็นแล้ว รู้ว่าเป็นธรรม เพราะขณะที่เข้าใจ ไม่หวั่นไหว เพราะฉะนั้น ก็สะสม

    ความไม่หวั่นไหวต่อไป คือ เข้าใจต่อไปว่าเป็นธรรม ค่ะ

@ มีตัวตนที่จะสู้กับกิเลส อยากจะละกิเลส ไม่ให้กิเลสเกิดสำเร็จไหม แต่ กิเลสมีเหตุ

ปัจจัยเกิดก็เป็นอย่างนั้น ควรจะเข้าใจว่ากิเลส เป็นธาตุ เป็นธรรม ค่ะ

@ ฟังไปเรื่อยๆ สบายไหม ลำบากมากไหม เดือดร้อนเมือ่ไหร่ก็คือ กิเลส แต่ ถ้าเป็นผู้

ตรง คือขณะนี้มีสภาพธรรมให้รู้ แต่ไม่รู้ก็ไม่เดือดร้อน เพราะ เข้าใจ

@ ความเป็นชอบ คือ ความถูกต้อง ในการเข้าใจสภาพธรรมในขณะนี้

@ ไม่เดือดร้อน หากเข้าใจถูกว่า ฟังธรรมเพื่อเข้าใจธรรมเท่านั้น 

@ ถ้าฟังแล้วคิดเรื่องอื่น ก็ไม่มีทางรู้ความคิดในสภาพธรรมในขณุะนี้ว่าเป็นแต่เพียง

ธรรมไม่ใช่เรา 

@ ขณะที่พูด ลืมคิดว่าจะต้องอาศัยจิต จึงจะพูดได้ พูดได้เพราะคิด อาศัยจิตเกิดขึ้น

ค่ะ

@ และเดี๋ยวนี้กามวิตกอยู่ไหน เห็นดอกไม้ กามวิตกหรือเปล่า นี่คือชีวิตประจำวัน ห้าม

   ไม่ให้คิด ห้ามไม่ให้เกิดอกุศลได้ไหม รวดเร็วมาก ค่ะ

@ ขณะที่คิดที่จะเข้าใจ มี วิตกเจตสิก เป็นเนกขัมมะวิตก ออกจากความไม่รู้โดยการ

    ฟังที่คิดที่จะออกจากความไม่รู้ ฟังเพื่อมีความเห็นที่ถูกต้อง

@ ทุกคนไม่ชอบชื่อโลภะ   แต่อยู่โดยไม่มีโลภะได้ไหม แค่จะนอนก็ลำบากไหม คะ

นอนกลางดิน กินกลางทรายหรือเปล่า หรือ ต้องหาที่นอนสบายๆ เพราะฉะนั้นเป็นผู้

มีโลภะเป็นปกติ    เพราะฉะนั้นจะเป็นพระอนาคามีที่ละความติดข้องก่อนเป็นพระ

โสดาบันได้ไหม เพราะฉะนั้น ก็เข้าใจถูก เมื่อโลภะเกิดขึ้น ก็รู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรม

ไม่ใช่เรา ค่ะ

@ หวังจะรู้ รู้ไม่ได้เลย แต่ขณะที่ค่อยๆ ฟังไป ก็ค่อยๆ สามารถรู้ได้ในอนาคต 

@ ไม่ต้องคิดล่วงหน้าเลยสักอย่าง ถึงเวลาสภาพธรรมก็เกิดขึ้นเป็นไป ค่ะ

@ ถ้าเข้าใจธรรม ทำดี ใครทำ มีแต่ธรรมฝ่ายดีทำหน้าที่ ไม่มีเรา

@ แล้วขณะนี้กำลังศึกษาธรรมหรือเปล่า ศึกษาธรรม คือ กำลังมีธรรมให้ศึกษา

ไม่ใช่มีชื่อ ให้ศึกษา ศึกษาสิ่งที่ปรากฎ เพื่อเข้าใจสิ่งที่ปรากฎ ไม่ใช่ศึกษาชื่อว่า

จักขุวิญญาณ มีชื่อ แต่ไม่เข้าใจตัวสภาพธรรม ค่ะ

@ ขณะที่ไม่เข้าใจ ไม่รอด แต่ ขณะที่เข้าใจ รอดจากความไม่เข้าใจ ค่ะ

@ เข้าใจคำว่า จิรกาลภาวนาหรือยัง คะ อบรมอย่างยาวนาน ค่ะ

@ คำที่ไม่เข้าใจ คือ คำที่ควรไตร่ตรองให้เข้าใจขึ้น

@ สาระของการอ่านพระสูตรแต่ละพระสูตร และ อ่านพระธรรม เพื่อเห็นคุณค่าของแต่

    ละคำที่เป็นธรรมที่เป็นวาจาสัจจะ ที่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง 

@ สาระไม่ได้อยู่ที่คำ เป็นอย่างไรบ้าง แต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า 

@ กำลังฟังธรรม พูดเรื่องอื่นกัน อาจจะพูดกันสองคำก็ได้ จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินธรรม

ในขณะนั้นไหม สาระ คือ แม้เพียงพูดคำสองคำ ก็ไม่ได้ฟังธรรมที่ได้ยิน สาระ คือ

ประพฤติตาม

@ วางแผน การตัดสินใจ ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรม คือ คิด วางแผนล่วงหน้า หรือ จะไม่

วางแผน ก็คือ คิด ซึ่งแล้วแต่เหตุปัจจัย ไม่มีตัวตนที่จะไปบังคับให้วางแผน ตัดสินใจ

หรือไม่ แต่ให้เข้าใจถูกว่า เป็นเพียงคิดเห็น

@ เห็น ตัดสินใจได้ไหม ไม่ได ้แต่ต้องเป็นจิตที่คิดนึก ที่ตัดสินใจที่เป็นธรรมไม่ใช่เรา

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 เม.ย. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 27 เม.ย. 2557

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 27 เม.ย. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 27 เม.ย. 2557

เป็นลาภอันประเสริฐยิ่ง

ที่มีโอกาสได้รับรสพระธรรมอันบริสุทธิ์บริบูรณ์

โดยความอุปการะเกื้อกูลของ ชาว มศพ. ทุกท่าน

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

************************

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
papon
วันที่ 27 เม.ย. 2557

      ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 27 เม.ย. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 27 เม.ย. 2557

กราบขอบพระคุณที่กรุณาเกื้อกูลในธรรมะครับ และขออนุโมทนาในกุศลธรรมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
thilda
วันที่ 27 เม.ย. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 28 เม.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
one_someone
one_someone
วันที่ 28 เม.ย. 2557

กราบขอบพระคุณที่กรุณาเกื้อกูลในธรรมะครับ และขออนุโมทนาในกุศลธรรมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
yupa
วันที่ 28 เม.ย. 2557

ยามใด ทุกข์ใจ ทุกข์กาย วิตกกังวล ได้ฟัง ธรรม จากท่านอาจารย์สุจินต์  ผ่อนคลายได้

เยอะ ท่านมีความเมตตา ที่จะให้ผู้ฟัง มีความเห็นถูก เข้าใจ  และ ทุกข์ จะน้อยลง เพราะ

ไม่มีเรา แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้น ที่ฟังแล้วไม่มีเรา คงต้องฟังต่อไป

ขอกราบและอนุโมทนาในกุศลจิต ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 28 เม.ย. 2557

เก็บเล็กผสมน้อย.เก็บบ่อยๆ ๆ ผู้อ่านได้รับประโยชน์ยิ่งๆ ๆ ..ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
peem
วันที่ 29 เม.ย. 2557

ขอบคุณและขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
daeng
daeng
วันที่ 30 เม.ย. 2557

      ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 1 พ.ค. 2557

ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาครับ

ฟังแล้วยังไม่เข้าใจ ก็ให้รู้ว่า มีกิเลสเป็นเครื่องกั้นนี่เอง

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 1 พ.ค. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
ch.
ch.
วันที่ 4 พ.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
kullawat
วันที่ 16 พ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาสาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ