เหตุที่ทำให้ชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์เพศหญิง
 
siwa
วันที่  26 พ.ย. 2549
หมายเลข  2394
อ่าน  30,369

เคยได้ยินว่า เพราะในอดีตกระทำผิดศีลข้อ ๓ จึงทำให้เกิดมาเป็นหญิงหรือถ้าเกิดเป็นชายก็จะมีความผิด ปกติเบี่ยงเบนทางเพศ จริงหรือไม่ค่ะ อยากทราบว่า เพราะเหตุหรืออดีตกรรมใด จึงทำให้เกิดมาเป็นหญิง


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 26 พ.ย. 2549

การเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นเพศใดอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่าง คือ เพราะฉันทะความพอใจในเพศนั้น ๑ เพราะกุศลกรรมที่มีกำลังอ่อน ๑ เพราะอกุศลกรรม คือ การผิดศีลข้อกาเมฯ ๑ ตามหลักฐานที่พระพุทธองค์แสดงไว้เท่าที่พบมี ๓ ประการนี้ อธิบายว่า ถ้าผู้หญิงพอใจในความเป็นหญิง ชอบเพศตรงกันข้าม   ย่อมไม่พ้นความเป็นหญิงไปได้ ข้อต่อมาคือการเกิดเป็นเพศชายย่อมเกิดขึ้นด้วยผลของกุศล ที่มีกำลังการเกิดเป็นหญิงย่อมเกิดขึ้นด้วยผลของกุศลที่มีกำลังอ่อน และผู้ชายที่กระทำกรรมผิดบุตรภรรยาผู้อื่น ผลของอกุศลกรรมอย่างเบาทำให้เกิดเป็นหญิง หรือเป็นกระเทย 

เชิญคลิกอ่านได้ที่

เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง [มหาวิภังค์]

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 26 พ.ย. 2549
 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 26 พ.ย. 2549
 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 26 พ.ย. 2549
สาธุ...
 
  ความคิดเห็น 5  
 
siwa
วันที่ 26 พ.ย. 2549

ตามหลักฐานที่พระพุทธองค์แสดงไว้ กุศลที่มีกำลังอ่อน เป็นเหตุผลประการหนึ่ง ที่ทำให้เกิดมาเป็นเพศหญิง แสดงว่าการที่ได้เกิดเป็นเพศชาย ย่อมดีกว่า เกิดเป็นเพศหญิงใช่ไหมค่ะ ขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมที่ว่า การเกิดเป็นเพศชาย ย่อมเกิดขึ้นด้วยผลของกุศลที่มีกำลัง การเกิดเป็นหญิงย่อมเกิดขึ้นด้วยผลของกุศล ที่มีกำลังอ่อน

ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
study
วันที่ 27 พ.ย. 2549

ในพระไตรปิฎก มีพระสูตรหลายสูตรที่แสดงถึง ความทุกข์ของผู้หญิงที่ผู้ชายไม่มี และเมื่อเปรียบเทียบเพศทั้ง ๒ บุรุษเพศเป็นเพศที่สูงกว่า(อุดมเพศ)เพราะเพศชายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นท้าวสักกะ เป็นท้าวมหาพรหม เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ อนึ่ง เมื่อว่าโดยคุณธรรมแล้ว เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องสำคัญ คือ การเป็นคนดีมีคุณธรรมย่อมสำคัญกว่าเพศ เพราะถ้าเป็นเพศหญิงเป็นคนดีมีคุณธรรม ย่อมดีกว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ดีไม่มีคุณธรรม เพราะเพศทำให้เกิดบนสวรรค์ไม่ได้ เพศไม่ช่วยป้องกันการเกิดในอบายได้ ส่วนข้อความในอรรถกถาอธิบายว่า การกลับเพศของคนในยุคนั้นว่า ถ้าเพศชายกลายเป็นหญิง การเกิดขึ้นของเพศหญิง เพราะกุศลกรรมที่มีกำลังอ่อนกว่าการกลับเพศจากหญิงเป็นชาย แต่เมื่อว่าโดยทั่วไป ผู้หญิงบางคนอาจเกิดด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุตที่มีกำลังก็ได้

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 28 พ.ย. 2549

เรื่องจะเป็นเพศใดนั้นไม่เป็นประมาณ ในครั้งพุทธกาล สตรีก็สามารถบวชเป็น ภิกษุณีได้เช่น ภิกษุณีรูปแรกของโลก คือ พระนางมหาปชาบดีโคตมี ก็เป็นพระอรหันต์ หรือ นางวิสาขามิคารมาตา เป็นฆราวาส ก็ยังบรรลุเป็นพระโสดาบัน ตั้งแต่ อายุ 7 ขวบ มีพละกำลังมากมาย ใช้เพียงปลายนิ้วก็สามารถ ทำให้ช้างล้ม ได้ เครื่องประดับของนาง ที่ ชื่อ มหาลดาปสาตร์ (ไม่แน่ใจว่าสะกดคำถูกหรือไม่) คนธรรมดา ก็ไม่สามารถประดับได้ เพราะมีน้ำหนักมาก ที่สำคัญคือด้วยความ เนิ่นนานของสังสารวัฏฎ์ ทำให้ทุกคนเกิดเป็นทั้งหญิงและชาย มาแล้ว อีกอย่าง หนึ่งคือ ผู้ชายสามารถเจริญบารมีสูงสุดเป็นถึงพระพุทธเจ้าก็จริงอยู่ แต่ก็ประกอบ อกุศลกรรมได้แรงสุดเหมือนกัน เช่น ท่านพระเทวทัต ก็กระทำอนันตริยกรรม ทั้ง 2 อย่าง คือ สังฆเภท และทำพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต หรือถ้าจะสังเกต การประกอบอกุศลกรรมแรงๆ ในปัจจุบัน ผู้ชายจะทำได้รุนแรงกว่าผู้หญิงครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Guest
วันที่ 28 พ.ย. 2549

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 9  
 
saowanee.n
วันที่ 29 พ.ย. 2549

จะเอาปัจจัยของความเป็นเพศ มาตัดสินเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้นะคะ เพศหญิงที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเพศชาย ก็มีเยอะไปค่ะ เพราะกรรมนั้นให้ผลทั้งในปฏิสนธิกาลและในปวัตติกาล กรรมเป็นสภาพที่ปกปิด นอกจากพระสัพพัญญูแล้ว ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะล่วงรู้และพยากรณ์ได้ โดยละเอียดและไม่มีประมาณ จึงควรสันโดษในเพศของตนและเจริญกุศลทุกๆ ประการดีกว่านะคะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
siwa
วันที่ 29 พ.ย. 2549

ขออนุโมทนาสำหรับคำอธิบายและความคิดเห็นของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 เม.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 12  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ก.พ. 2551
 
  ความคิดเห็น 13  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 20 พ.ค. 2556

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ