ชายกลับเป็นหญิงและหญิงกลับเป็นชาย [เรื่องพระโสไรยเถระ]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  25 ก.พ. 2552
หมายเลข  11355
อ่าน  2,399

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หน้าที่ 447

ชายอาจกลับเป็นหญิงและหญิงอาจกลับเป็นชายได้ จริงอยู่ พวกผู้ชาย ชื่อว่าไม่เคยกลับเป็นผู้หญิง หรือพวกผู้หญิงไม่เคยกับเป็นผู้ชาย ย่อมไม่มี. เพราะว่า พวกผู้ชายประพฤติล่วงในภริยาทั้งหลายของชนอื่น ทำกาละแล้ว ไหม้ในนรกสิ้นแสนปีเป็นอันมากเมื่อกลับมาสู่ชาติมนุษย์ ย่อมถึงภาวะเป็นหญิง สิ้น ๑๐๐ อัตภาพ ถึงพระอานนทเถระ ผู้เป็นอริยสาวก มีบารมีบำเพ็ญมาแล้วตั้งแสนกัลป์ท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร ในอัตภาพหนึ่ง ได้บังเกิดในตระกูลช่างทองทำปรทารกรรมไหม้ในนรกแล้ว, ด้วยผลกรรมที่ยังเหลือ ได้กลับมาเป็นหญิงบำเรอเท้าแห่งชายใน ๑๔ อัตภาพ, ถึงการถอนพืช (เป็นหมัน) ใน ๗ อัตภาพ. ส่วนหญิงทั้งหลาย ทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้น คลายความพอใจในความเป็นหญิงก็ตั้งจิตว่า " บุญของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อกลับได้อัตภาพเป็นชาย" ทำกาละแล้ว ย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชาย. พวกหญิง ที่มีผัวดังเทวดา ย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชาย แม้ด้วยอำนาจแห่งการปรนนิบัติดีในสามีเหมือนกัน. ส่วนลูกชายเศรษฐีนี้ ยังจิตให้เกิดขึ้นในพระเถระโดยไม่แยบคาย จึงกลับได้ภาวะเป็นหญิงในอัตภาพนี้ทันที.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 26 ก.พ. 2552

การทำบุญถวายสังฆทานที่วัดไทยสิริราชคฤห์

รวบรวมทรัพย์กันทำบุญปฏิสังขรวัดไทยในอินเดีย

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 26 ก.พ. 2552

หญิงก็ได้ ชายก็ดี ขอให้มีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมเพื่ออบรมเจริญปัญญา

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
opanayigo
วันที่ 4 มี.ค. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ