โลภะมีแต่โทษ [เกสปุตตสูตร]
 
paderm
paderm
วันที่  28 ก.พ. 2552
หมายเลข  11384
อ่าน  633
พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 339

พ. ท่านจะสำคัญความนั้นเป็นไฉน โลภความอยากได้เมื่อเกิดขึ้นในภายใน

ของบุรุษ ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือ หรือเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ กา. โลภนั้นย่อมเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ พระพุทธเจ้าข้า. พ. บุรุษผู้โลภแล้ว อันความโลภครอบงำแล้ว มีใจอันความโลภยึดไว้รอบแล้ว

ฆ่าสัตว์มีชีวิตบ้าง ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้แล้วบ้าง ถึงภรรยาผู้อื่นบ้าง พูดเท็จ

บ้าง ชักชวนผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นบ้าง สิ่งใดเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ เป็นไป

เพื่อทุกข์แก่ผู้อื่นนั้น สิ้นกาลนาน ผู้โลภแล้วชักชวนผู้อื่นในสิ่งนั้น อันจริงหรือไม่. กา. ข้อนี้จริงอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า


  ความคิดเห็น 1  
 
opanayigo
วันที่ 1 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 1 มี.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ