ผู้ไม่ควรไหว้ - ผู้ควรไหว้ [พระวินัยปิฎก จุลวรรค]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  19 ก.ย. 2556
หมายเลข  23646
อ่าน  3,804

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ หน้าที่ ๑๓๖

บุคคลที่ไม่ควรไหว้ ๑๐ จำพวก

     [๒๖๔]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๑   จำพวกนี้  อันภิกษุไม่ควรไหว้  คือ อันภิกษุผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทภายหลัง ๑  ไม่ควรไหว้ อนุปสัมบัน ๑   ไม่ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้แก่กว่า แต่ไม่ใช่ธรรมวาที ๑   ไม่ควรไหว้มาตุคาม ๑    ไม่ควรไหว้บัณเฑาะก์ ๑    ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อยู่ปริวาส ๑   ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ๑  ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรมานัต ๑  ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ประพฤติมานัต ๑   ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรอัพภาน ๑

        บุคคล ๑๐ จำพวกนี้แล  อันภิกษุไม่ควรไหว้.

บุคคลที่ควรไหว้ ๓ จำพวก

       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓ จำพวกนี้  ภิกษุควรไหว้  คือภิกษุผู้อุปสมบทภายหลัง  ควรไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทก่อน ๑   ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้แก่กว่า  แต่เป็นธรรมวาที ๑   ควรไหว้ตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบในโลกทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณ พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์.

      บุคคล ๓ จำพวกนี้แล   ภิกษุควรไหว้.เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ