ห้ามพระภิกษุฉันอามิส และหุงต้มเอง [มหาวรรค]
 
chomchean
วันที่  3 ก.ย. 2556
หมายเลข  23495
อ่าน  4,235

     ท่านพระอานนท์จึงดำริว่า  แม้เมื่อก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร ก็ทรงพระสำราญได้ด้วยยาคูปรุงด้วยของ ๓  อย่างจึงของาบ้าง  ข้าวสารบ้าง ถั่วเขียวบ้าง ด้วยตนเอง   เก็บไว้ในภายในที่อยู่ ต้มด้วยในเองในภายในที่อยู่ แล้วน้อมเข้าไปถวาย........

     พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า  ดูก่อนอานนท์  การกระทำของเธอนั่น ไม่เหมาะ ไม่สม   ไม่ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ  ดูก่อนอานนท์ ไฉนเธอจึงได้พอใจในความมักมากเช่นนี้เล่า  ดูก่อนอานนท์ อามิสที่เก็บไว้ในภายในที่อยู่ เป็นอกัปปิยะ แม้ที่หุงต้มในภายในที่อยู่ ก็เป็นอกัปปิยะแม้ที่หุงต้มเอง ก็เป็นอกัปปิยะ  การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส....ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายดังต่อไปนี้:-                      
     พระพุทธบัญญัติห้ามอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น           
     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไม่พึงฉันอามิสที่เก็บไว้ในภายในที่อยู่  ที่หุงต้มในภายในที่อยู่   และที่หุงต้มเอง  รูปใดฉัน  ต้องอาบัติทุกกฏ  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายในที่อยู่   หุงต้มในภายในที่อยู่  และหุงต้มเอง  ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายในที่อยู่ หุงต้มในภายในที่อยู่แต่ผู้อื่นหุงต้ม  ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น  ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายในที่อยู่ แต่หุงต้มในกายนอกและหุงต้มเอง  ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น  ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายนอก  แต่หุงต้มในภายใน และหุงต้มเอง ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น  ต้ออาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายในที่อยู่ แต่หุงต้นในกายนอก และผู้อื่นหุงต้ม ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น  ต้องอาบัติทุกกฏตัวเดียว.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายนอก หุงค้มในภายใน แค่ผู้อื่นหุงต้ม  ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทุกกฏตัวเดียว  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   อามิส  ถ้าเก็บไว้ในภายนอก  หุงต้มในภายนอกแต่หุงต้มเอง  ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น  ต้องอาบัติทุกกฏตัวเดียว.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายนอก  หุงต้มในภายนอกและผู้อื่นหุงต้ม  ถ้าภิกษุฉัน อามิสนั้นและ ไม่ต้องอาบัติ.

                                          ฯลฯเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ