บูชา คือ อะไร
 
เบน
วันที่  15 ต.ค. 2549
หมายเลข  2265
อ่าน  2,427

ในทสวัตถุกสัมมาทิฏฐิ ๑๐  ประการ  ในข้อสอง คือ  เห็นว่า  การบูชาได้รับผลดี

มีประโยชน์  เรียนถามว่า การบูชาหมายถึงอะไร  และบูชาอะไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 ต.ค. 2549

ทสวัตถุกสัมมาทิฏฐิ  ๑๐  ประการ   ในข้อสอง  ภาษาบาลี  คือ  อตฺถิ ยิฏฺฐํ เห็นว่ายัญที่บูชาแล้วมีผล หมายถึง การบูชาคุณของผู้มีคุณทั้งหลาย มีพระ-พุทธเจ้า  พระธรรม พระสงฆ์ เป็นต้น ด้วยสิ่งของตามควร เช่น  ข้าวน้ำ  ผ้า

ดอกไม้  ของหอม เป็นต้น

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 16 ต.ค. 2549

ข้อความจากอรรถกถาท่านอธิบายความเห็นผิด ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมีนัยตรงกันข้าม   พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 473

 ว่าด้วยนิทเทสทิฏฐุปาทาน พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสทิฏฐุปาทาน  ต่อไป บทว่า  นตฺถิ  ทินฺนํ  (ทานที่ให้แล้วไม่มีผล)  ความว่า  เขาย่อมรู้ว่าชื่อว่า  ทานที่บุคคลให้แล้วมีอยู่ คือใครๆ อาจเพื่อให้อะไรๆ แก่ใครๆ ก็ได้แต่ย่อมถือว่า  ผลวิบากของทานไม่มี  ดังนี้. บทว่า  นตฺถิ  ยิฏฺฐํ  (การบูชาไม่มีผล)  ความว่า  การบูชาใหญ่(มหายาโค)  ตรัสเรียกว่า  ยิฏฐํ  (การบูชา)  คือ  ย่อมรู้ว่า  การบูชานั้นใครๆ อาจบูชาได้  แต่ย่อมถือว่า  ผลวิบากของการบูชาไม่มี  ดังนี้. บทว่า  หุตํ  (การบวงสรวง) ความว่า  กิริยาที่บูชา และนำของมาให้ เพื่อมงคล  บุคคลย่อมรู้กิริยาอันนั้นว่า  ใครๆ ก็อาจทำได้  แต่ว่าเขาย่อมถือว่าผลวิบากของกิริยามงคลนั้นไม่มีผล.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ