พระตั้งตนเป็นนักธุรกิจ ?
 
Pure.
วันที่  17 ม.ค. 2556
หมายเลข  22349
อ่าน  640

ณ ปัจจุบันนี้เป็นยุค IT ดังนั้นพระจึงใช้คอมเป็นช่องทางหาเงินค้าขายออนไลน์อย่างเป็นล่ำเป็นสัน โดยการใช้นามแฝงเข้าไปเล่น ทั่วประเทศมีเยอะมาก ลักษณะการขายแบบแชร์ลูกโซ่ เป็นการเหมาะสมหรือไม่ ?

     ขออนุโมทนาบุญ.


Tag  พระภิกษุ อาชีพ เพศบรรพชิต
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ม.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     การประกอบธุรกิจต่างๆ เป็นกิจของคฤหัสถ์   ไม่ใช่ของพระภิกษุสามเณร  พระภิกษุสามเณรเป็นเพศบรรพชิต  ที่มีศรัทธา มีความจริงใจ  ในการที่จะสละอาคารบ้านเรือน เพื่อมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่ง  เพื่อฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา  ขัดเกลากิเลสของตนเองเป็นสำคัญ   ไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วจะทำอะไรก็ได้   จะทำเหมือนอย่างคฤหัสถ์ทุกอย่างก็ได้  อย่างนี้  ไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้อง  เป็นการย่ำยีธรรมวินัย   เพราะพระภิกษุจะไม่ประกอบอาชีพอย่างที่คฤหัสถ์ทำ  จะไม่รับเงินรับทอง  

     สิ่งที่ผู้ถามได้ถามมานั้น เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับเพศบรรพชิต โดยประการทั้งปวง  

     กิจหรือภาระหน้าที่ที่สำคัญของเพศบรรพชิต  คือ  ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม  น้อมประพฤติตามพระธรรม   โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการศึกษาพระวินัยให้เข้าใจ  ก็จะทำให้รู้ได้ถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้  และในส่วนที่พระองค์ทรงอนุญาตก็จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลที่ดี  ให้ได้กระทำเฉพาะในสิ่งที่ถูกที่ควร และเว้นในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเพศของตนซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่ง  ถ้าย่อหย่อนไม่สำรวมตามพระธรรมวินัย  ย่อมมีแต่จะเพิ่มโทษคืออกุศลธรรมให้ตนเองโดยส่วนเดียวครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

บรรพชิต หมายถึง ผู้เว้นทั่ว

ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ 

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
jaturong
วันที่ 17 ม.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ม.ค. 2556

พระภิกษุมีกิจ 2 อย่างเท่านั้นคือ คันถะธุระ และวิสสนาธุระ นอกจากนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 ม.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     เมื่อพูดถึงแม้แต่คำว่า นักธุรกิจ  ก็มีความหมายที่ควรเข้าใจให้ถูกต้องและตามแต่ละเพศ  อันจะทำให้ประพฤติถูกต้อง ครับ นักธุรกิจแต่ละคนก็มีกิจธุระด้วยกันทั้งนั้น คือ มีหน้าที่ที่ควรจะต้องกระทำ สำหรับคฤหัสถ์ก็กล่าวได้ว่า ทุกคนเป็นนักธุรกิจ  คือมีกิจธุระที่คฤหัสถ์แต่ละคนควรกระทำ  ซึ่งก็จะต้องประพฤติให้เหมาะสมตามบทบาทของคฤหัสถ์และสุจริตด้วย เช่น ผู้ที่เป็นบุตรก็ทำหน้าที่ของบุตร เป็นบิดามารดา ก็ประพฤติเหมาะสม เป็นต้น  และก็ต้องมีการประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อเลี้ยงดูตนเองและบุคคลรอบข้าง  ด้วยการประกอบอาชีพที่สมควรและสุจริต  จึงเป็นกิจธุระที่ควรกระทำของ คฤหัสถ์ และเป็นนักธุรกิจ คือ มีกิจธุระที่ควรกระทำตามสมควรกับคฤหัสถ์

     ส่วนบรรพชิต ก็มีหน้าที่ มีกิจธุระ เป็นนักธุรกิจที่สมควรกับเพศ ซึ่งธุระพระภิกษุ คือ ค้นถะธุระ กาศึกษาพระธรรม และ วิปัสสนาธุระ คือ การปฏิบัติอบรมปัญญา ซึ่งกิจที่ควรทำ ธุระที่ควรทำ  มีสองอย่างเท่านั้น อันเหมาะกับเพศบรรพชิต อันเป็นไปเพื่อดับกิเลส  ดังนั้น การประกอบอาชีพดังเช่นคฤหัสถ์ย่อมไม่สมควรกับเพศบรรพชิต ครับ

     ที่ไม่ควรลืมคือ ไม่ว่าอยู่ในเพศใด ต่างก็มีกิจธุระ คือ การเจริญอบรมความดีและอบรมปัญญาอันเป็นกิจธุระที่ประเสริฐสุด ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kinder
วันที่ 18 ม.ค. 2556

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 18 ม.ค. 2556
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 18 ม.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ