ณ กาลครั้งหนึ่ง ๙๖ ปี คุณย่าสงวน สุจริตกุล

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  30 ต.ค. 2555
หมายเลข  21987
อ่าน  5,475

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อตอนค่ำของวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้เมตตารับเป็นประธาน ในงานการแสดงกัลยาณจิต เนื่องในโอกาสวันเกิด ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี คุณย่าสงวน สุจริตกุล คุณย่าที่รักและเคารพ ของสหายธรรมทุกท่าน โดยสหายธรรม และ ชาวชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ได้ร่วมกัน จัดให้มีการแสดงสาธุกีฬา แด่ คุณย่าสงวน สุจริตกุล อย่างน่าประทับใจทุกท่านในวันนั้นอย่างยิ่ง

อนึ่ง คุณคำปั่น อักษรวิลัย ได้อธิบายความหมายของคำว่า "สาธุกีฬา" ไว้ ในชั่วโมงการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม ที่มูลนิธิฯ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ดังนี้

"...คำว่า สาธุกีฬา มาจากคำว่า สาธุ ซึ่งแปลว่า ดี หรือว่า เป็นสิ่งที่ดีงาม รวมกับคำว่า กีฬา ซึ่งก็หมายถึงการละเล่น เมื่อแปลรวมกัน หมายถึง การละเล่นที่ดี ซึ่งข้อความในพระไตรปิฎก หรือว่า จากอรรถกถาก็ดี มีแสดงไว้มากมายหลายที่เป็นการละเล่น ที่เป็นไปเพื่อบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชา สูงสุดคือ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึง แม้การปรินิพพานของพระปัจเจกพุทธเจ้า ก็มีการละเล่นที่ว่า สาธุกีฬา หรือ บุคคลที่เป็นพระราชา พระมหากษัตริย์ เวลาที่สิ้นพระชนม์ ก็จะมีการละเล่น ที่เรียกว่า สาธุกีฬา ที่เป็นข้อความ ที่แสดงถึงความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะ เป็นต้น หรือ เป็นการละเล่น ที่บูชา บุคคลที่ควรแก่การบูชา

เพราะฉะนั้น ที่เป็นสาธุกีฬา จะต้องเป็นการละเล่นที่ เป็นไปกับด้วยประโยชน์ เป็นไปกับด้วยสาระ ได้ข้อคิดดีๆ จากการละเล่นดังกล่าว..."

และ เช่นเคย ข้าพเจ้าจะขอนำเสนอเพียงภาพ ซึ่งมีความสมบูรณ์ในการสื่อความหมายในตัวอยู่แล้ว และ มีเนื้อหาข้อความจากการแสดงบางส่วนลงประกอบ เพียงเท่านั้นนะครับ

ขอเพียงเข้าใจธรรม

คำร้อง โดย สมพร ณรงค์อินทร์ ขับร้องโดย สมพร ณรงค์อินทร์

ทำนอง : เรียกพี่ได้ไหม (ทยอยญวน ๒ ชั้น)

........

มาฟังธรรมะ ดีไหม? เพื่อความเข้าใจ ธรรมะเท่านั้น ถ้าได้ฟัง ธรรมะทุกวัน แล้วคงไม่นาน เข้าใจธรรมะแน่นอน

ธรรมะนั้น เลอค่า ได้โปรดไตร่ตรอง แก้วแหวนเงินทอง ไม่เทียบเทียมได้ ความเข้าใจธรรมะนั้นประเสริฐ เลิศกว่าสิ่งใด ขอเพียงเข้าใจธรรมะสักคำ

เกิดมา ชาตินี้ ต้องเพียรทำดี ให้สมกับที่ตั้งใจ สนทนา ธรรมะเรื่อยไป ค่อยๆ เข้าใจ ด้วยความเลื่อมใส ศรัทธา

อยากขอร้องเพื่อนผองน้องพี่ อดทนรอหน่อย ความเข้าใจมีน้อยนั้นไม่เป็นไร กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ ที่เมตตาให้ ความเข้าใจธรรมะที่มีจริง...


เพลง ๙๖ ปี คุณย่าสงวน

พลตรีหญิง นันทา เกษหอม ร้อยกรอง และ ขับร้อง

ทำนองเพลง พราหมณ์ดีดน้ำเต้า

.........

ศุภฤกษ์ เบิกบาน สำราญจิต มูลนิธิฯ รวมมิตร จิตผ่องใส
น้อมเคารพ มอบรัก จากดวงใจ จัดงานให้ สุขสม ภิรมย์สราญ
แปดรอบ ชันษา คุณย่าสงวน ท่านผู้ใหญ่ น้ำใจนวล ควรไขขาน
ถอดเทปธรรม น้อมนำ สู่ธรรมทาน เพื่อกิจการ งานมูลนิธิฯ ตลอดมา

คุณย่ามี ทานุป นิสสัย คุณย่าให้ ด้วยใจ สุขหรรษา
ดำรงตน ในศีลธรรม จริยา กุศลกรรม นำชีวา สถาพร
ณ วาระ คล้ายวันเกิด เจิดจรัส ขอคุณพระ ไตรรัตน์ ประภัสสร
ดลคุณย่า เจริญด้วย จตุรพร เจริญศรี สโมสร ตลอดไป

.........

รำอริยสาวิตรีบูชา

พระสัมพุทธ เปรียบดุจ ดังจันทร์เพ็ญ อริยธรรมเป็น เช่นรัศมี

พระสาวก ดุจโลก อันเปรมปรีด์ ศิริศรี เพราะมี แสงจันทรา

สรณะนี้ พระผู้มี พระภาคตรัส เกื้อสัตว์ ก้าวสู่ พระศาสนา

เทวดา มนุษย์ น้อมบูชา อริย สาวิตรี ปรีดิ์เปรม

สัตว์โลก ได้อาศัย พระไตรรัตน์ จึงพ้นชาติ ปราศทุกข์ สุขเกษม

พระธรรม ชำระใจ ให้อิ่มเอม ยังให้เต็ม ด้วยบุญ คุณความดี

..........

(บทประพันธ์ โดย ผศ. อรรณพ หอมจันทร์)

ประดิษฐ์ท่ารำโดย คุณครูรานี ชัยสงคราม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ กรมศิลปากร

ฟ้อนเล็บ เพลงศรัทธาธรรม

ประพันธ์คำร้องและประดิษฐ์ท่ารำ โดย สายฝน ปานุราช ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.เชียงใหม่

.........

คำสอนใด ที่ซาบซึ้งใจ ชวนใฝ่ฝันเมินมา

ท่านผู้ใด ที่สอนให้เข้าใจ คือ ท่านอาจารย์ ขอกราบเท้าบูชา

ฟังธรรม ท่านมา ปัญญาท่านพร้อม มุ่งมั่น ใจ๋ปอง เตือนต้อง คิดพึ่งพา

ธรรมะงาม เมื่อยามฟังมา ทุกอย่างอนัตตา ไม่เที่ยงแท้แน่นอน

สัญญาเอย เลยลืมเลือน ให้มีสติเตือน ส่องเห็นตามความเป็นจริง

ศรัทธา ข้าน้อย รอคอย กอยหา มุ่งมั่น ศรัทธา บ่อลา ร้างห่างไป

ความลึกซึ้งพระธรรมให้ใคร่ครวญคุ้นเคย ความฮู้เอยหื้อมา แนบใจ

ความเห็นที่เคยผิดทาง ยังรอขอพึ่งท่านอยู่ ผู้ฟังธรรมท่านแต๊แน่คงเข้าใจ

คำสอนใด ที่ซาบซึ้งใจ จวนใฝ่ฝันเมินมา

ท่านตั้งใจ มีความฮู้มา ท่านอาจารย์เมตตา พร่ำสอนความจริง

ศรัทธา ข้าน้อย รอคอย กอยหา มุ่งมั่น ศรัทธา บ่อลา ร้างห่างไป

ความลึกซึ้งพระธรรมให้ใคร่ครวญคุ้นเคย ความฮู้เอย หื้อมาแนบใจ

ความเห็นที่เคยผิดทาง ยังรอขอพึ่งท่านอยู่ ผู้ฟังธรรมท่านแต๊แน่คงเข้าใจ

อาจารย์กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช กราบเรียนคุณย่า น้อมมาลัยบูชาพระคุณท่านอาจารย์

คุณย่าสงวน สุจริตกุล น้อมพวงมาลัยบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ขอมอบดอกไม้ ดอกนี้ แด่ผู้ที่ใฝ่หา จะอยู่แห่งไหน จะใกล้ จะไกล จนสุดขอบฟ้า

ขอมอบ...ธรรมะ...ที่บริสุทธิ์ ดุจกระแสธารา เป็นกำลังใจให้คุณ เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้มา

...คุณสุจิตต์ อึ้งภากรณ์ (คุณป้าจี๊ด) มอบมาลัยแด่คุณย่า...

"...คุณธรรมทอแสง อย่าถอยแรงศรัทธา เป็นเปลวเทียนที่ไหม้นาน เป็นสายธารที่ชุ่มป่า คือ แผ่นฟ้า คุณธรรม..." (พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร มอบมาลัยกราบคุณย่า)

พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา น้อมพวงมาลัยกราบคุณย่า

ท่านจรัญ ภักดีธนากุล และภริยา น้อมกราบคุณย่าด้วยพวงมาลัย

ท่านอาจารย์ มอบของที่ระลึกแด่คุณย่าสงวน สุจริตกุล

คุณอัญญมณี มัลลิกะมาส (พี่หนู) เล่าถึงความเป็นมาของของที่ระลึกชิ้นนี้ว่า เป็นภาพคุณย่า วาดโดยศิลปินชาวรัสเซีย ที่ สะพานชาลส์ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค

เมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์ และ คณะฯ ได้รับเชิญให้เดินทางไปสนทนาธรรม ที่ ประเทศโปแลนด์ และ กรุงปราก สาธาณรัฐเชค เมื่อวันที่ ๙ - ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

โคลงสี่สุภาพสดุดี แด่ คุณสงวน สุจริตกุล เนื่องในงานฉลองมงคลวาร อายุครบ ๘ รอบ แห่งปีนักษัตร

ร้อยกรอง โดย รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย

.........

มารศรี ผู้ก่อเกื้อ กอบบุญ
สม ลักขณานุคุณ ค่าล้ำ
นาม นี้สืบสายสกุล เก่าเกริก
สงวน ศักดิ์จักเพลี่ยงพล้ำ พลาดได้ไป่มี

สุจริต ตรีบถถ้วน ทุกสถาน
กุล เชษฐ์ภคินีบาน เบิกแล้ว
พิบูลย์ ชาติชัชวาล เชวงโชติ
สวัสดิ์ สว่างพร่างแพร้วแผ้ว ผ่องแม้นมณีฉาย

เสาวลักษณ์ หมายมุ่งเข้า เขมวาร
วิริยะ มิมีราน เริดร้าง
เจริญจิต พินิจการ เกิดค่า ควรเฮย
นิจนิรันดร์ สรรค์สร้าง สิ่งส้องสุนทรี

ขอ พรศรีพิสุทธิ์แท้ เที่ยงดล
ความ สุขสถาพรผล ผูกให้
เกษม ศานติ์สถิรพล ภัทรภาคย์
เปรมจิต จักลุได้ ดั่งน้อมปรารถนา

พา ผองเพื่อนเผ่าผู้ เพียรเจริญ
พูน ลาภยศสรรเสริญ สุขแท้
ปัญญา แกร่งกล้าเกิน กลบท กล่าวนอ
ยง เยี่ยมมิยอบแม้ มากด้วยดัสกร

ชโย สมรมิ่งแก้ว กัญจนี
ชยะ อยู่เป็นศรี สุดสล้าง
ชยา อย่ารู้มี แม้หม่น หมองเฮย
ชยงค์ ยิ่งชเยศอ้าง อรรถเอื้อนเอกอร

บทกลอนแด่คุณย่า

ประพันธ์โดย อาจารย์อุไรวรรณ เนาวรุจิ (พี่เขม)
อ่านโดย พลอากาศตรีหญิง กาญจนา เชื้อทอง (พี่แดง)
เป่าเมาท์ออร์แกนประกอบโดย คุณสุมิตรา ปิ่นทองคำ (พี่ต้อย)

.........

ที่สิบเก้า ตุลาคม อุดมเลิศ คล้ายวันเกิด เจิดจรัส ประภัสสร
คุณย่าสงวน สุจริตกุล นามสุนทร กราบขอพร คุณย่าท่าน วันมงคล
ในวาระ อายุครบ เก้าสิบหกปี คุณย่ามี ศรัทธา มหากุศล
มีเมตตา เอื้ออารีย์ กับทุกคน สะสมผล บุญไว้ ทุกประการ
คุณย่าเจริญกุศล ปนหรรษา ท่านถอดเทป อันมีค่า มหาศาล
บทสนทนา ธรรมะ ท่านอาจารย์ ตลอดเวลา มานาน ๕๐ ปี
คุณย่ามี วัยงาม งามอย่างยิ่ง ท่านงามจริง พิศเพลิน เจริญศรี
ท่านสั่งสม บุญญา บารมี เป็นคุณย่า ผู้แสนดี ตลอดกาล
ขออำนาจ พระไตรรัตน์ เป็นฉัตรแก้ว กุศลกรรม ที่ทำแล้ว คุ้มครองท่าน
เจริญอายุ สุขะ ยิ่งยืนนาน เจริญกุศล ทุกประการ นิรันดร์เทอญ

อันดับต่อไป เป็นการเปิดเสียงเพลงจาก "นักร้องปริศนา" ซึ่งผุ้ดำเนินรายการได้ขอให้คุณย่า และ ท่านอื่นๆ ทายว่า ผู้ขับร้องในวันนี้ที่ได้เปิดเสียงร้องให้ฟัง คือ ใคร?

ในที่สุด ก็ทราบว่า เป็นเสียงร้องของนักร้องกิตติมศักดิ์คือ คุณสุจิตต์ อึ้งภากรณ์ (คุณป้าจี๊ด) น้องสาวของท่านอาจารย์ ที่ได้กรุณาให้เกียรติอัญเชิญเพลงนี้มาร้องแด่คุณย่าในวันนี้ครับ

ชื่อเพลง "ดวงใจ"
บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทำนองโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้องบันทึกแผ่นเสียงโดย คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี

"...โอ้ว่าดวงใจอยู่ไกลลิบ เหลือจะหยิบ มาชม ภิรมย์สรรค์ เหมือนดวงดาว วาววาวอยู่ไกลกัน ชิดสวรรค์ สุดเอื้อมมาเชยชม เสียแรงชื่ออุษานารี ไยไม่มี เทวามาอุ้มสม ปล่อยให้ นั่งฟูมฟก อกตรม ร้อนระบม จิตใจดั่งไฟราญ อ้าองค์เทวาสุรารักษ์ ทรงฤทธิ์สิทธิศักดิ์ มหาศาล ช่วยดลใจ ให้ชู้คู่ชีวัน เสียวซ่านเสน่หามาไวไว..."

เพลง คำลือคุณย่า
พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ ขับร้อง
คำร้องโดย คุณสายฝน ปานุราช
(ทำนองเพลง คำเขาลือ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์)

.........

เขาลือคุณย่างามนัก ท่านน่ารัก ท่านร่าเริง เมื่อใครชิดใกล้ เขาว่าท่านนั้น สวยฉลาด งามที่ใจ ใครๆ ก็รักทั้งชมรม

ความดีคุณย่างามล้ำ ช่วยเตือนย้ำ แพร่พระธรรมไม่เคยหมองหม่น ถอดเทปธรรมะ ไม่มีเบื่อ เกื้อทุกคน เรานั้นต้องมนต์ ตะลึงงัน

คำเขาลือเล่าอ้าง แทบไม่น่าเชื่อ พบแล้วก็เหลือ รำพัน คุณความดีท่านนี้ ทำดีทุกวัน ประโยชน์เกิดพลัน ในทุกๆ ทาง

ขอให้ท่านสุขกายใจ ปลอดจากทุกข์ ปลอดจากภัย อันตรายทุกอย่าง ให้ท่านพบความรื่นรมย์ สมจิตสอางค์ ธรรมะกระจ่าง ด้วยเพราะบุญ

เพลง งามความดี
ขับร้องโดย อาจารย์ พีระพล คล้ายณรงค์
คำร้องโดย คุณสายฝน ปานุราช
(ทำนองเพลง ดอกไม้เมืองกรุง ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์)

เปล่งปลั่ง ฤทัย แจ่มใสชื่นบาน ได้พบพาน คุณย่างาม สดใสเริงร่า คุณย่ายิ้มนวล คิดครวญ ชวนชื่นอุรา ความดีทำมา ขอแผ่นฟ้า เป็นสักขี

ท่านคุยสนุก ร่าเริงหนักหนา ทั้งเมตตา กล่าววาจา อารมณ์ขันเหลือที่ อยู่ใกล้ท่านมา ท่านพาให้สุขฤดี ชื่นชมท่านนี้ โสภีเวียงฟ้า เมืองอินทร์

ท่านไม่มีพิษ มีภัย ไม่ว่าใคร แม้ด้วยใจ ชั่วชีวิน เกื้อกูลธรรม ทั่วทุกถิ่น ได้ยลยิน กล่าวแล้ว ลือไกล

ความดีท่านทำอยู่เป็นอาจิณ ทุกชีวิน เมื่อได้ยิน ยากนักลืมได้ ชื่นชมความงาม สวยงามมาจากจิตใจ สวยจริงจิตใจ สวยงามประดับไว้ ในโลกา

เพลง ชีวิตคุณย่าเพื่อธรรม
คุณณรงค์ พณิชากิจ ขับร้อง
ผศ. อรรณพ หอมจันทร์ ประพันธ์คำร้อง
(ทำนองเพลง รักฉันนั้นเพื่อเธอ พิงค์แพนเตอร์)

ถึงจะแสนไกล ไกลถึงใต้หล้า สุดขอบฟ้าแสนไกล ไกลเพียงดวงดาว เราหรืออาทร แม้จะร้อนดังตะวันพระธรรมเป็นกำลัง ใจให้ยึดมั่น เราจึงคลายความหวั่น อกุศล ขอได้ฟังธรรมะ เต็มดวงใจ ถึงจะทุกข์เท่าไหร่ก็สู้ทน ดุจคุณย่าสงวน สะสมกุศล ท่านฝึกฝน ทำดี

ถึงจะแสนนาน นานนับร้อยปี แต่ท่านนี้ มั่นคง คงคุณความดี ดีนั้นที่ใจ เก็บธรรมไว้ คงมั่น กาลเวลา หรือจะมาเกี่ยว ใจท่านยังยึดเหนี่ยวอยู่เสมอ ท่านยังซึ้งถึงธรรม ที่ทรงจำ พร่ำไว้ ในใจแสนสุขสันต์ ท่านยิ่งศึกษา ท่านยิ่งหรรษา ชีวิตคุณย่าเพื่อธรรม

ท่านอาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล ได้ขออนุญาตอัญเชิญมงคลสูตร มากล่าวในทำนองอินเดีย เพื่อร่วมแสดงกัลยาณจิต แด่คุณย่าสงวน สุจริตกุล

(ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นความไพเราะอย่างยิ่ง จึงขออนุญาตแทรกคำแปล ลงไว้ด้วยครับ)

เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง (ในสมัยหนึ่ง พระอานนท์เถระเจ้าได้สดับมาว่า)
ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม (พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับอยู่ ในพระวิหารชื่อ เชตะวนารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ณ กรุงสาวัตถี)
อะถะ โข อัญญะตะรา เทวะตา (ครั้งนั้นแล เทพยดา องค์หนึ่ง)
อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา (มีรัศมีงามยิ่ง เมื่อปฐมยาม ราตรีผ่านไปแล้ว)
เกวะละปัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตวา (ยังพระเชตวันให้สว่างไสวไปทั่ว)
เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ (ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า จนถึงที่ประทับ)
อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ (ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว จึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ ณ ที่อันควรส่วนหนึ่ง)
เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ (แล้วได้กราบทูลถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระคาถา ว่า)
พะหู เทวา มะนุสสา จะ (เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก)
มังคะลานิ อะจินตะยุง อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง (ผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดถึงมงคล คือเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงตรัสบอก มงคลอันสูงสุด ด้วยเถิด)

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสบอกว่า

อะเสวะนา จะ พาลานัง (การไม่คบคนพาลทั้งหลาย)
ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา (การคบแต่บัณฑิตทั้งหลาย)
ปูชา จะ ปูชะนียานัง (การบูชาคนที่ควรบูชา)
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (สามข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด)

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ (การอยู่ในประเทศอันควร)
ปุเพ จะ กะตะปุญญะตา (ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วในกาลก่อน)
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ (การตั้งตนไว้แล้ว โดยชอบ)
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (สามข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด)

พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ (ความเป็นผู้เรียนรู้มาก การมีศิลปะวิทยา)
วินะโย จะ สุสิกขิโต (ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยดี)
สุภาสิตา จะ ยา วาจา (การพูดแต่วาจาที่ดี)
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (สี่ข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด)

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง (การบำรุงบิดามารดา)
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห (การสงเคราะห์บุตร การสงเคราะห์ภรรยา)
อะนากุลา จะ กัมมันตา (การเป็นผู้ทำการงาน ไม่คั่งค้าง)
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (สี่ข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด)

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ (การให้ทาน การประพฤติธรรม คือ กุศลกรรมบทสิบ)
ญาตะกานัญจะ สังคะโห (การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย)
อะนะวัชชานิ กัมมานิ (การทำงานที่ปราศจากโทษ)
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (สี่ข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด)

อาระตี วิระตี ปาปา (การงดเว้นจากความชั่ว)
มัชชะปานา จะ สัญญะโม (การละเว้นจากการดื่มน้ำเมา)
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ (การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย)
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (สามข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)

คาระโว จะ นิวาโต จะ (การมีสัมมาคารวะ การอ่อนน้อมถ่อมตน)
สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา (มีความสันโดด มีความกตัญญู)
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง (การฟังธรรมตามกาลเวลา)
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (สี่ข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด)

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา (มีความอดทน ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย)
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง (การได้พบเห็นสมณะ คือผู้สงบระงับ)
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา (การสนทนาธรรม ตามกาล)
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (สี่ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)

ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ (มีความเพียรเครื่องเผากิเลส การประพฤติพรหมจรรย์)
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง (การเห็นอริยะสัจ ทั้งหลาย)
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ (การกระทำพระนิพพานให้แจ้ง)
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (สี่ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ (จิตไม่หวั่นไหว ในโลกธรรมทั้งแปด)
อะโสกัง วิระชัง เขมัง (จิตไม่เศร้าโศก จิตหมดธุลีคือกิเลส จิตถึงความเกษม คือปลอดจากโยคะกิเลสทั้งปวง)
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (ห้าข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด)

เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ (เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พากันปฏิบัติมงคลธรรม เครื่องให้ถึงความเจริญ เช่นนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงสุขสวัสดี ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ)
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ (ข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยประการฉะนี้ แล ฯ)

.........

กราบอนุโมทนา ท่านอาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอย่างยิ่งครับ ข้าพเจ้ายอมรับว่า ขณะที่ฟังเทปที่ท่านสาธยายเพื่อนำลงกระทู้ เกิดปีติ ซาบซึ้งอย่างยิ่ง ในขณะที่ฟังท่านสาธยาย แม้ว่าจะมีความยาวมาก แต่เป็นประโยชน์ยิ่ง และได้เห็นถึงกุศลศรัทธา และ ความทรงจำของท่านอย่างยิ่งครับ กราบอนุโมทนาครับ

เพลง ความดี
คุณคำปั่น อักษรวิลัย ขับร้อง
คำร้องโดย คุณคำปั่น อักษรวิลัย และ พี่สาว (คุณนพรัตน์ ฤทัยรัตนาภรณ์)
ทำนองโดย คุณคำปั่น อักษรวิลัย

พระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสไว้ เป็นเครื่องเตือนจิตใจ ไม่ให้ลืมกิจของตน
สิ่งที่ควรทำ สำหรับการเกิดมาเป็นคน ไม่ใช่ทำอกุศล แต่ละคนไตร่ตรองให้ดี
เพราะว่าชีวิต เกิดมาแล้วต้องจากไป จึงไม่มีสิ่งใด ที่มีค่ายิ่งกว่าความดี
ศึกษาพระธรรม พร้อมนำขัดเกลากิเลสที่มี สะสมแต่สิ่งที่ดี ก่อนชีวิตนี้จะลับหายไป
คุณย่าสงวน ทบทวนสิ่งนี้เรื่อยมา มุ่งมั่นและมีศรัทธา อบรมปัญญา ด้วยความตั้งใจ
ฟังคำบรรยายท่านอาจารย์สุจินต์ มีจิตผ่องใส
ทุกเวลาท่านอุทิศให้ กับการฟัง และ ถอดเทปบันทึกธรรม
ประโยชน์มากล้น จากผลงานที่มากมี สหายธรรมซาบซึ้งไมตรี คุณความดีที่ท่านได้ทำ
ขอกุศลคอยส่งผล เกื้อกูลหนุนนำ ให้คุณย่าเป็นสุขประจำ ถอดเทปเช้าค่ำ อย่างนี้เรื่อยไป

ลำตัดประกอบสไลด์ ชุด คุณย่าที่น่ารัก

แต่งและให้เกียรติร่วมแสดงโดย ผศ.อรรณพ หอมจันทร์

(บทนำ) สิบเก้าตุลา วันเกิดคุณย่า เรามายินดี ให้คุณย่าท่านร่าเริง
ทั้งธรรมะ ทั้งบันเทิง รื่นเริงเปรมปรีดิ์
สวัสดีพี่น้อง มาฟังผมร้องรำมะนา ในวันเกิดคุณย่า พวกเราร่วมมายินดี
ยินดีที่คุณย่า ท่านมีอายุยืนนาน สดใสใจสำราญ เบิกบานสบายดี
คุณย่าท่านน่ารัก ใครรู้จัก จะต้องฮา เราอบอุ่นเพราะคุณย่า ท่านเจรจาพาที
คุณย่าหงวนชวนขัน เจอกันละเป็นไม่ได้ กลเม็ดเด็ดพราย ท่านหลากหลายมากมี
คุณย่าพาสนุก ท่านมีมุกอยู่มากมาย ปัญหาอะไรอะไร ท่านหามาทายได้ทุกที

(จังหวะ สองไม้) คุณย่าสงวน ท่านชวนขบขัน มีเรื่องมันๆ ให้ขันทุกที
คุณย่ามุกเยอะถ้าเรามาเจอะกับท่านเมื่อไหร่ปัญหาอะไรต่อมิอะไรท่านหามาทายได้ทุกๆ ที
คุณย่ายิ้มแย้ม หน้าตาแจ่มใส ท่านเป็นผู้ใหญ่ ที่แสนใจดี
(ลงบท) อายุเข้าเก้าสิบหก ยังตลกฮาเฮ สำนวนชวนสรวลเส เป็นเสน่ห์ที่ท่านมี
(ร้องรับ) สิบเก้าตุลา วันเกิดคุณย่า เรามายินดี ให้คุณย่าร่าเริง ทั้งธรรมะ ทั้งบันเทิง รื่นเริงยินดี

แต่เรื่องธรรมะท่านมั่นคง ไม่ลืมหลง งงงวย
งานถอดเทปที่ท่านช่วย ประโยชน์อำนวยมานานปี
ท่านอาจารย์บรรยาย คุณย่าถ่ายถอดถ้อยคำ ช่วยกันปันธรรมที่เลิศล้ำศาสนีย์
ท่านทำจนชำนาญ ด้วยปณิธานอันสูงยิ่ง เพื่อน้อมนำความจริง ซึ่งเป็นสิ่งกำลังมี
ถอดเทปท่านทำ ตรากตรำดึกดื่น พอเลยเที่ยงคืน ท่านตื่นทันที
ต้องนั่งฟังเทป เก็บคำธรรมะ ด้วยสติวิริยะ ศรัทธาท่านเต็มที่
ลายมือสม่ำเสมอ ไม่เผลอเล็กใหญ่ เรียบขนานอ่านง่าย ดูสบายใจดี
เพื่อลดเวลาและหน้ากระดาษท่านก็ประหยัดโดยใช้คำย่อ
เช่นกุ.ธ. อกุ.ธ.ช่วยย่อประหยัดที่
ลักษณะใช้ ล. สธ.สภาพธรรม ประหยัดได้หลายคำ แต่ต้องจำให้ดีๆ
ห้าสิบปีที่ทำมา เป็นตำราเล่มใหญ่ แฟนคลับที่รับไป ซึ้งใจไมตรี
Amazing grandma...คุณย่ามหัศจรรย์ ทำได้อย่างไรกัน อายุท่านเกือบร้อยปี
(ร้องรับ) สิบเก้าตุลา วันเกิดคุณย่า เรามายินดี ให้คุณย่าท่านร่าเริง ทั้งธรรมะทั้งบันเทิง รื่นเริงเปรมปรีดิ์

เรื่องกีฬาคุณย่าก็เก่ง เป็นตัวเก็งทีมชาติ ฝึกฝนจนสามารถ ใครไม่อาจจะต่อตี
แข่งเทนนิสพิชิตทั่ว ตัวต่อตัวไม่กลัวใคร รางวัลเล็ก รางวัลใหญ่กวาดมาได้ทุกถิ่นที่
ถ้วยรางวัลนั้นมากมาย ท่านไม่ขายแต่จ่ายแจก ไม่ต้องเอาอะไรมาแลกท่านก็แจกให้ฟรีๆ
คิดคำนึงถึงคุณย่า ดูๆ ก็น่าอัศจรรย์ คืนวันที่ผันผ่าน เนิ่นนานนับร้อยปี
คุณย่าท่านอาวุโส เป็นคนโตของตระกูล เชื้อวงศ์พงษ์ประยูร สุจริตกุลสูงศักดิ์ศรี
ตั้งแต่เด็กเล็กเยาว์วัย สุขสบายไม่เดือดร้อน อะไรๆ ไม่อนาทร กินนอนอย่างสุขี
ชีวิตยิ่งมีค่า เพราะคุณย่าศึกษาพระธรรม สะสมกุศลกรรม ที่เลิศล้ำคุณความดี
ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯกันตั้งแต่ริเริ่ม แล้วก็ต่อกุศลเติม ยิ่งตามเพิ่มพูนทวี
ชื่อคุณย่าว่าสงวน นี้ก็ชวนไตร่ตรอง คือสติที่คุ้มครอง ป้องกันสิ่งไม่ดี
สิ่งไม่ดีนี่หรือ ก็คืออกุศล สงวนคือปกครองตน ให้รอดพ้นจากไพรี
ในภิกขุวรรควรรณนา คาถาพระธรรมบท สงวนนี้มีปรากฏ ขอได้โปรดอ่านด้วยดี

อาจารย์วิชัย ก็มีปรากฏ ใน [เล่มที่ 43] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่ 391 เรื่องพระนังคลกูฏเถระ มีข้อความว่า

"...แม้ตัวเธอ เมื่อป้องกันความเกิดขึ้นแห่งอกุศล ซึ่งยังไม่เกิด ขจัดที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะการหลงลืมสติเสีย (ก็) ชื่อว่า "สงวน" คือ ปกครองตน ฉันนั้น เมื่อเธอ สงวนตน ได้อย่างนี้อยู่ เธอจะบรรลุคุณพิเศษ ทั้งที่เป็นโลกียะ และ โลกุตระ..."

ในโอกาสวันเกิด พรประเสริฐได้น้อมนำ ขอผลกุศลกรรม ได้จุนค้ำชีวี ให้คุณย่าผาสุข ไม่มีทุกข์ทั้งกายใจ ปัญญายิ่งว่องไว รู้ธรรมได้ในทันที

(ร้องรับ) สิบเก้าตุลา วันเกิดคุณย่า เรามายินดี ให้คุณย่า ร่าเริง ทั้งธรรมะ ทั้งบันเทิง รื่นเริงเปรมปรีดิ์

ลำตัดชุด "ศรัทธาศึกษาพระธรรม"
แต่งคำร้องโดย ผศ.อรรณพ หอมจันทร์
(ทำนองจักรรุน)
........

(บทนำ) ที่ได้เกิดเป็นคน เพราะกุศลกรรม ขอจงได้ศรัทธา สะสมปัญญา ศึกษาพระธรรม
ที่กำเนิดเกิดมา ในแหล่งหล้า โลกนี้ เพราะด้วยบุญ คุณความดี อดีตที่ ท่านได้ทำ
เกิดมาแต่ละชาติ ก็ยังเป็นทาสโลภะ เมื่อไม่รู้ ก็ไม่ละ โลภะยังติดตาม
อยู่ในสังสาระ เพราะยังไม่ละความไม่รู้ ชีวิตเช่น ที่เป็นอยู่ ก็ไม่รู้สภาพธรรม
สภาพธรรมเกิดปรากฏ แล้วก็หมด ในทันที มีแล้วกลับไม่มี เป็นอย่างนี้อยู่ประจำ

อวิชชามหาศาล เนิ่นนานที่สะสม ปัญญาถ้าไม่คม อย่าคิดข่มกิเลสกาม
ฟังพระธรรมตามกาล นั้นเป็นงานอันประเสริฐ เป็นมงคลชั้นเลิศ ที่ควรเกิดเป็นประจำ
พระธรรม นั้นล้ำค่า ประเสริฐกว่าสิ่งใดๆ เกื้อกูลและหนุนให้ ได้เข้าใจตรงตามธรรม
ปัญญาที่สะสม อบรมบ่มเจริญ บัณฑิตท่านสรรเสริญ เป็นทางเดินสู่สัทธรรม

กว่าปัญญาจะเจริญ ค่อยๆ เดินในทางถูก กว่าจะเปลื้องเครื่องผูก ต้องรู้ถูกทั้งรูปนาม
ค่อยๆ รู้ ค่อยๆ ละ ขัดเกลาอวิชชา สะสมอบรมปัญญา จนกว่าจะแจ้งธรรม
(ร้องรับ) ที่ได้เกิดเป็นคน เพราะกุศลกรรม ขอจงได้ศรัทธา สะสมปัญญา ศึกษาพระธรรม

เพลงฉ่อย มศพ.
แต่งเนื้อร้องและให้เกียรติร่วมแสดงโดย พลตรีหญิง นันทา เกษหอม
(อนึ่ง เนื่องจากเนื้อหามีความยาว จึงขอนำลงแต่เพียงบางส่วนพอเป็นสังเขป ขอกราบอนุโมทนาพี่นันท์...ท่านพลตรีหญิง นันทา เกษหอม มา ณ ที่นี้ครับ)

........

มาเอ๋ย มาวันนี้ จะมาฝากวจี ร้องอย่างไทย
อาจารย์อรรณพ มอบงานมา ให้มาร้อง มาว่า อย่างไทย
รับงานมาแล้วก็มานั่งคิด คิดๆ แล้วยังหนักใจ
อาจารย์ลำตัด ดิฉันลำฉ่อย ยังไม่รู้จะต่อย กันหรือไม่?
อาจารย์ลำตัด เราลำฉ่อย เราจะต่อย กันไหม?
กลอนไทยนั้นมีมาก กลอนลี กลอนลาก กลอนลา กลอนไล
ขอถามท่านผู้ชม นั่งอยู่ที่นี่ กลอนลีท่านรู้จักไหม?
ถามทีมท่านหญิงสักหน่อยหนา กลอนลาพี่รู้จักไหม?

...ยังไม่รู้จักดี ขอให้พี่อธิบาย...

....ขอขอบพระคุณ มูลนิธิฯ เป็นสถานที่ ให้เราทั้งหลาย
ได้มาศึกษาเล่าเรียน ลดละทางเวียน เกิดแก่เจ็บตาย
ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ทุกท่านที่มาสอน มาบรรยาย
เวลาเนิ่นนาน ผ่านหลายสิบปี ยังไม่มีท่านที่ เบื่อหน่าย
ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนประสาน ช่วยงานน้อยใหญ่
ให้มูลนิธิดำเนินกิจกรรม มั่นคงสง่างาม ต่อไป...เอ่ชาาาา...

ชุด ของฝากจากหิมพานต์
โดย คุณวีรยุทธ์ สันตยานนท์ และ คณะฯ

วันนี้ เป็นวันเกิด มีสุขเถิด ทั้งใจกาย หวังใด ได้สมหมาย อายุมั่น ขวัญยืนเทอญ

(คำร้อง-ทำนอง อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ศิลปินแห่งชาติ)

ขอให้คุณย่าจงเจริญ คิดเงินให้ได้ทอง คิดทองให้ได้เงิน ขอให้คุณย่าจงเจริญ...

ขอให้คุณย่าอายุยืน สดชื่นไม่ป่วยเจ็บ ถอดเทปได้ทั้งคืน ขอให้คุณย่าอายุยืน...

การแสดงชุด ภัยที่ไม่รู้
ขับร้องและนำแสดงโดย คุณพรชัย อภิศักดิ์ศิริ
คำร้องโดย คุณสายฝน ปานุราช

โลกสุดสวย อันแสนกว้างไกล มวลพิษภัยดูมากมี แต่ชีวิต ในโลกทุกชีวี ยังต้องมีดิ้นรน
เช่นเรา คนหนึ่งนี้ หลีกหนี พิษภัยที่ผจญ ต้องทุกข์ ต้องทน เพื่อให้ตน พ้นภัย ที่ผเชิญ
ความ...ไม่รู้..พาท่องเที่ยวไกล เป็นโทษภัยที่ใหญ่เกิน อยู่ด้วยหวัง ล้อมด้วยความเพลิดเพลิน ทางที่เดิน มืดสลัว สิ่งไม่จริง ไม่รู้ น่ากลัว พามืดมัวตลอดกาล

แต่มี ทางหนึ่งนี้ ช่วยชี้ เรื่องจริงที่ผจญ หมดทุกข์ ไม่อับจน แต่ช่วยตน และคนร่วมเดิน ความไม่รู้ ละด้วยความเข้าใจ สั่งสมในฤทัยเทอญ ใช่เรื่องหวัง พาพบความเจริญ ทางก้าวเดินคือพึ่งพระธรรม พึ่งสิ่งจริง จริงทุกถ้อยคำ ฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจ

การแสดงดนตรีสากล
โดย คณะยุวสัทธรรม

รำลาวดวงเดือน
โดย อาจารย์ราณี ไชยสงคราม จากกรมศิลปากร

การแสดงประกอบเพลงชุด "บุญเคยทำ"
ทำนอง "สาวกันตรึม" (ไผ่ พงศธร)
คำร้องโดย คุณสายฝน ปานุราช
ขับร้องโดย คุณคำปั่น อักษรวิลัย

โอ่โอ บุญเอย ได้พึ่งเคย นำพาใจเศร้าผ่านมา มาพบผู้คน ถิ่นวัฒนธรรมงามตา ร่าเริงถ้วนหน้า พูดจาภาษาธรรมเอย (ดนตรี)

เอิงเอย ชวนฟัง เสนาะเสียงธรรม สุขุม ลึกซึ้ง ยิ่งแท้ โอ้เพลิน เอ่ยเพลิน ได้ฟังธรรมะ จริงแท้ จิตใจแน่วแน่ ตั้งแต่ฟังธรรม ท่านมา พรึมโจ๊ะพรึมๆ สาวกับหนุ่ม ยุคใหม่ สีสัน เหนือ ตก ออก ใต้ คนอยู่บ้านไกล ได้มาพบพา ร่วมกันฟังธรรม ส่งเสริมความดี และมีเมตตา หน้าตาชื่นบาน น่ารัก ร่าเริง ด้วยบุญนั้นนา ความดีที่เคยทำมา อีกอย่างคือว่า ฟังพระธรรม (ดนตรี)

เพื่อนเอย ควรตรอง สิ่งดีทั้งผอง เตือนใจให้เราใฝ่ฝัน กราบไหว้คุณพระ ได้ช่วยคุ้มครองป้องกัน ขอให้ทุกท่าน สุขสันต์ ทุกวันคืน (ดนตรี)

หากบุญทำมา ช่วยนำพา คงได้หวนมาอีกหน มารวมใจกัน กลับมา เพื่อเจอทุกคน เสียงธรรม อยู่คู่ปวงชน นั้นยังมีมนต์ บ่เคย สร่างซา พรึมโจ๊ะพรึมๆ สาวกับหนุ่ม ยุคใหม่ สีสัน เหนือ ตก ออก ใต้ คนอยู่บ้านไกล ได้มาพบพา ร่วมกันฟังธรรม ส่งเสริมความดี และมีเมตตา หน้าตาชื่นบาน น่ารัก ร่าเริง ด้วยบุญนั้นนา ความดีที่เคยทำมา อีกอย่างคือว่า ฟังพระธรรม (ดนตรี)

เพลงบูชาคุณ
คำร้องโดย คุณสายฝน ปานุราช
ขับร้องโดย คุณสลวย แก้วเรือน
(ทำนองเพลง สามปอยหลวง)

ซึ้งใจ หาใดปานเปรียบ เทียบคำสอน ยิ่งใหญ่​หลวง ขอยึดมั่น พระธรรมทั้งปวง คำสอนท่าน เป็นของแต๊ สวยงาม เบื้องต้น เบื้องปลาย ตลอดสาย ควรใส่ใจ แล ฟังธรรมท่าน เป็นบุญเจ้าแต๊ เจ้าปัญญาน้อย ถามถ้อย ทวน เป็นเพ็ชร ในใจ จาวเจียงใหม่ ซาบซึ้งชีวิน ท่านอาจารย์สุจินต์ เป็นขวัญมิ่ง งามเหลือ ชื่นชม ไม่มีวันหน่าย ท่านผ่องใส เหนือใจ จาวเหนือ​​ บริสุทธิ์ ไม่ปน ไม่เจือ เมื่อบูชาไผ หัวใจมั่นเอย

การแสดงหลากชุดในวันนี้ ได้จบลงด้วยความอิ่มเอิบและประทับใจของทุกๆ ท่าน หลังจากนั้น ได้มีการแนะนำผู้ร่วมดำเนินการแสดง ผู้แสดง คณะผู้ทำงานในส่วนต่างๆ ที่ทำให้งานแสดงกัลยาณจิตแด่คุณย่าในวันนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี และ ได้กราบขออนุญาตท่านอาจารย์ และ คุณย่า เพื่อถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ไว้เป็นที่ระลึก เป็น ณ กาลครั้งหนึ่ง ของทุกบุคคลในวันนั้น ที่จักไม่มีวันได้หวนกลับมาอีกเลย ในสังสารวัฏฏ์

"...แม้ตัวเธอ เมื่อป้องกันความเกิดขึ้นแห่งอกุศล ซึ่งยังไม่เกิด ขจัดที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะการหลงลืมสติเสีย (ก็) ชื่อว่า "สงวน" คือ ปกครองตน ฉันนั้น เมื่อเธอ สงวนตน ได้อย่างนี้อยู่ เธอจะบรรลุคุณพิเศษ ทั้งที่เป็นโลกียะ และ โลกุตระ..."

[เล่มที่ 43] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่ 391

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณย่าสงวน สุจริตกุล
ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลเจตนาของพี่แก้วตา อเนกพุฒิ, พี่สุกัญญา เพื่อนชอบ
ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลเจตนาของอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์,อาจารย์ธิดารัตน์ หอมจันทร์ และ ท่านวิทยากรทุกท่าน, รวมทั้ง ท่านผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานแสดงกัลยาณจิตแด่คุณย่าในครั้งนี้ทุกๆ ท่าน
และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ที่ติดตามกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Jans
วันที่ 30 ต.ค. 2555

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณย่าสงวน สุจริตกุล

ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลเจตนาของพี่แก้วตา อเนกพุฒิ, พี่สุกัญญา เพื่อนชอบ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลเจตนาของอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์,

อาจารย์ธิดารัตน์ หอมจันทร์ และ ท่านวิทยากรทุกท่าน,

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานแสดงกัลญาณจิตแด่คุณย่า

และเป็นมหากุศลที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงสาธุกีฬา ในครั้งนี้ด้วย

เป็น ณ กาลครั้งหนึ่งในงาน 96 ปี คุณย่าสงวน ที่จะจดจำไปตราบนานเท่านานค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เข้าใจ
วันที่ 31 ต.ค. 2555

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
วันที่ 31 ต.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
วันที่ 31 ต.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Noparat
วันที่ 31 ต.ค. 2555

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณย่าสงวน สุจริตกุล

ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลเจตนาของพี่แก้วตา อเนกพุฒิ, พี่สุกัญญา เพื่อนชอบ,

อาจารย์อรรณพ หอมจันทร์,อาจารย์ธิดารัตน์ หอมจันทร์

รวมทั้งท่านผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานแสดงกัลญาณจิตแด่คุณย่าในครั้งนี้ทุกๆ ท่าน

อนุโมทนาในกุศลจิตและวิริยะของคุณวันชัย ภู่งาม

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kanchana.c
วันที่ 31 ต.ค. 2555

ขออนุโมทนาน้องวันชัย ในกุศลศรัทธา วิริยะ และ ฉันทะในการรายงานข่าว (ตัวจริง)

ที่มีทั้งเนื้อหาแน่น และ ภาพประกอบสวยงาม ขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
วันที่ 31 ต.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณย่าสงวน สุจริตกุล

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่วันชัย ภู่งามและ ทุกๆ ท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เซจาน้อย
วันที่ 1 พ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณย่าสงวน สุจริตกุล

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่วันชัย ภู่งามและ ทุกๆ ท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
raynu.p
วันที่ 1 พ.ย. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เมตตา
วันที่ 1 พ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณย่าสงวน สุจริตกุล

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลเจตนาของพี่แก้วตา อเนกพุฒิ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ภู่งามและ ทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Khaeota
วันที่ 2 พ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบเท้าบูชา

ท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่งขออนุโมทนาในความประณีต วิริยะ และกุศลเจตนาของคุณวันชัย ภู่งามขออนุโมทนาในกุศลเจตนาทุกๆ ท่าน ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 31 ก.ค. 2557

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณย่าสงวน สุจริตกุล

ขอให้คุณย่าสงวนอายุยืนเกินกัปป์นะคะ

ท่านเป็นปูชนียบุคคลของสหายธรรมทุกท่านจริงๆ

ขอบคุณคุณวันชัยมากค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Kalaya
วันที่ 21 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ