พระพุทธเจ้ากี่พระองค์กันแน่
 
หนทาง
วันที่  4 มี.ค. 2555
หมายเลข  20691
อ่าน  1,715

ตกลงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีพุทธเจ้ากี่พระองค์กันแน่ บางแหล่งบอกว่ามี พระพุทธเจ้า ๒๗ พระองค์ในอดีต ถึงปัจจุบัน ๑ พระพุทธตัณหังกร ๒ พระพุทธเมธังกร ๓ พระพุทธสรณังกร ๔ พระพุทธทีปังกร ๕ พระพุทธโกณทัญญะ ๖ พระพุทธมังคละ ๗ พระพุทธสุมนะ ๘ พระพุทธเรวัตะ ๙ พระพุทธโสภิตะ ๑๐ พระพุทธอโนมทัสสี ๑๑ พระพุทธปทุม ๑๒ พระพุทธนารทะ ๑๓ พระพุทธปทุมุตระ ๑๔ พระพุทธสุเมธะ ๑๕ พระพุทธสุชาตะ ๑๖ พระพุทธปิยะทัสสี ๑๗ พระพุทธอรรถทัสสี ๑๘ พระพุทธธรรมทัสสี ๑๙ พระพุทธสิทธัตถะ ๒๐ พระพุทธติสสะ ๒๑ พระพุทธปุสสะ ๒๒ พระพุทธวิปัสสี ๒๓ พระพุทธสิขี ๒๔ พระพุทธเวสสภู ๒๕ พระพุทธกกุสนธะ ๒๖ พระพุทธโกนาคมน์ ๒๗ พระพุทธกัสสปะ ปัจจุบัน พระพุทธโคดม ----- แต่บางแหล่งบอกว่าพุทธเจ้าปัจจุบันองค์ที่ 4 พระพุทธเจ้าศรีอาริยเมตตรัยเป็นองค์ที่ 5


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 4 มี.ค. 2555

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในความเป็นจริง ตั้งแต่ในอดีตกาลนับประมาณไม่ได้จนถึงปัจจุบัน พระพุทธเจ้า อุบัติขึ้นมาแล้วในโลก นับประมาณไม่ได้ เพราะ สังสารวัฏฏ์เบื้องต้นในอดีต นับชาติไม่ได้ ดังนั้นก็มีพระพุทธเจ้าบังเกิดในโลกมาแล้วนับไม่ถ้วนครับ เปรียบเหมือนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา มีมากอย่างนั้นครับ เพียงแต่ว่า ที่แสดงว่ามีพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ นั้น นับจาก สมัยพระพุทธเจ้าทีปังกร จนถึงพระพุทธเจ้าเรา คือ พระพุทธเจ้าตัณหังกร ไล่เรื่อยไป จนถึงพระพุทธเจ้าเราได้ 28 พระองค์ หรือ ถ้านับจากเฉพาะกัปนี้ คือ ภัทรกัป พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก กัปนี้ 5 พระองค์ พระพุทธเจ้าสมณโคดม เป็นองค์ที่ 4 ครับ ดังนั้นก็แล้วแต่ว่าเรานับจากกัป ช่วงเวลาไหน ก็ทำให้มีจำนวนของพระพุทธเจ้าแตกต่างกันไปตามการนับช่วงเวลาที่เป็นกัปแต่ละกัป ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 มี.ค. 2555

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทุกๆ พระองค์  ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศ ผู้ประเสริฐที่สุดในโลก  กว่าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้น  ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเป็นเวลาที่นานมาก   พระคุณของพระองค์นั้นมีมากมาย  พระองค์ทรงอุบัติขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกอย่างแท้จริง  ด้วยการทรงแสดงพระธรรม    ประกาศความจริงให้สัตว์โลกได้เข้าใจตามความเป็นจริง เป็นผู้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง     ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ในอดีต  ซึ่งมีมากมายนับไม่ถ้วน   พระองค์ปัจจุบัน และพระองค์ในอนาคต  ก็คือ ผู้ที่ทรงอุบัติขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก  พระบารมีทั้งหมดที่ได้ทรงบำเพ็ญมาก็เพื่อจะได้ทรงตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วทรงแสดงให้ผู้อื่นได้รู้ตาม ครับ

   ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 4 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
jaturong
วันที่ 5 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ING
วันที่ 5 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมนาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
วิริยะ
วันที่ 5 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pat_jesty
วันที่ 5 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมนาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 5 มี.ค. 2555

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมนาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

     ตั้งแต่อดีตอนันตชาติจนถึงปัจจุบัน มี พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วน  จะมีจำนวนเท่าไหร่  นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญ  แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ  พระปัญญาคุณ  พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของแต่ละพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญบารมีมายาวนานเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ  เพื่อความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์  ทุกข์จากการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏฏ์  ท่านอาจารย์กล่าวว่า  การบูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้น  พระองค์ไม่ปรารถนาสิ่งของมีค่าใดๆ ทั้งสิ้น แต่การบูชาสูงสุดก็คือการฟัง ศึกษาพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ให้เข้าใจ  และน้อมประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อกิเลสจะค่อยๆ ละคลาย   กิเลสจะค่อยๆ ละคลายได้ก็เพราะ ค่อยๆ รู้ขึ้นเข้าใจขึ้นในลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ และจนกว่าสามารถดับกิเลสได้หมดสิ้นค่ะ

   ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ... 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
peem
วันที่ 11 ธ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ