ไม่เห็นทุกข์ อยากเห็นธรรม
 
dets25226
วันที่  5 มี.ค. 2555
หมายเลข  20706
อ่าน  670

ด้วยความเคารพอย่างสูง

คนที่เคยทุกข์ร้อนมาก่อนนั้น เมื่อผ่านมาได้แล้ว ย่อมจะเข้าใจความทุกข์ร้อนนั้นดี

เมื่อเข้าใจแล้ว ย่อมจะทราบถึงเหตุและผล ย่อมจะไม่กลับมาทุกข์อีก คือ ย่อมจะไม่ทำทุกข์นั้นให้เกิดขึ้นมาอีก...

เปรียบเหมือน การที่จะพบทางออกของปัญหาต่างๆ ได้นั้น ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจถึงปัญหานั้นๆ ให้ถ่องแท้เสียก่อน เมื่อเราเข้าใจได้แล้ว การที่เราจะก่อเหตุแห่งปัญหานั้นๆ ได้อีก ก็มิใช่ฐานะจะมีได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น ปัญหานั้นๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

ดั่งหัวข้อที่ผมวางไว้นั้น เมื่อไม่อาจเห็นทุกข์ได้ ก็ไม่อาจเห็นธรรม คือ ทางหลุดพ้น ทางสว่าง ทางแห่งความเข้าใจถูก ได้เช่นกัน

เป็นธรรมดา ที่คนเราจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เมื่อเห็นดังนี้แล้ว แม้ศึกษาซักเท่าไร ก็ไม่อาจเข้าถึงธรรมได้เลย แต่เมื่อเห็นเป็นกงจักรแล้ว แม้ไม่ได้ศึกษาก็ย่อมจะเข้าถึงธรรมได้โดยไม่ยากเลย...

อันธรรมนี้ เหมือนมีมากเสียจนไม่อยากจะเรียนรู้ แต่เมื่อลุแล้ว ก็ไม่เห็นว่ามันจะเยอะแยะอะไรซักเท่าไร....

เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ซ้ำบ้าง ไม่ซ้ำบ้าง ขออภัยด้วยนะครับ

ขออนุโมทนาท่านอาจารย์ทั้งหลาย และเพื่อนๆ ผู้เป็นสหายศึกษาธรรมทุกท่าน ที่กรุณาเห็นคล้อยตามในส่วนที่ถูก และเห็นขัดแย้งในสิ่งที่ผิด สาธุๆ ๆ ๆ

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 มี.ค. 2555

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ทุกข์เป็นสภาพธรรมที่มีจริง ทีเกิดขึ้นและดับไป ที่มีในชีวิตประจำวัน ที่เป็น จิต

เจตสิกและรูป ครับ    เช่น เห็น ได้ยิน สี เสียง เป็นต้น ล้วนแต่เป็นสภาพธรรมที่เป็น

ทุกข์  ทุกข์จึงไม่ได้จำกัดเพียง ความรู้สึกทุกข์กายและทุกข์ใจ แต่สภาพธรรมใดเกิด

ดับ นั่นคือสภาพธรรมที่มีจริงที่กำลังปรากฎในชีวิตประจำวัน ล้วนแต่เป็นทุกข์ ครับ

  ดังนั้น คำว่า ทุกข์ ก็คือ ธรรม ธรรมที่มีจริงนั่นเองที่เกิดขึ้นและดับไปครับ  การรู้จัก

ทุกข์ ถ้าไม่ศึกษา รู้จักทุกข์ไม่ได้ เพราะ การรู้จักทุกข์ คือ สภาพธรรมตามความเป็นจริง

ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ต้องด้วยสภาพธรรมฝ่ายดี คือ ปัญญา และปัญญา

ที่จะเห็นตามความเป็นจริงจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม  ครับ

  การเข้าถึงธรรมเป็นเื่รื่องยาก เพราะเป็นเรื่องของปัญญา ไม่ใช่เราที่จะทำ และที่

สำคัญ หากไม่มีการศึกษา ฟังพระธรรมแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะเห็นทุกข์และถึงธรรมได้เลย

การศึกษาพระธรรม จึงเป็นการอบรมอย่างยาวนาน เพราะสะสมกิเลสมามาก และปัญญา

มาน้อย แต่สามารถถึงได้ ด้วยการค่อยๆ เจริญและอบรมปัญญาต่อไป ครับ ขออนุโมทนา

ที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 มี.ค. 2555

การที่จะรู้แจ้งอริยสัจจ์  4   คือ  

1.   ทุกข์    สภาพธรรมที่เกิดดับ   ควรรู้

2.   เหตุให้เกิดทุกข์   คือ  โลภะ   ควรละ

3.   นิโรธ    คือ   พระนิพพาน   ควรทำให้แจ้ง

4.   มรรค    คือ   หนทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์   ควรเจริญ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ