เพราะไม่เข้าใจธรรม จึงมีปัญหาต่างๆมากมาย
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  5 มี.ค. 2555
หมายเลข  20703
อ่าน  1,950

เพราะไม่เข้าใจธรรม  จึงมีอะไร  มีปัญหาต่างๆ มากมาย ในชีวิตประจำวัน ถ้าไม่มีธรรม  อะไรๆ ก็ไม่มี เพราะไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมก็เดือดร้อน  ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นก็สืบเนื่องมาจากความไม่รู้  เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆ จะหมดไปด้วยความรู้ ความเข้าใจธรรม   

เพราะสะสมความไม่รู้มามาก  จึงเข้าใจยาก  อีกทั้งพระธรรมนั้นละเอียด  ลึกซึ้งอย่างยิ่ง  จึงต้องอดทน เพียรที่จะศึกษา  ฟังด้วยความเคารพ  ความเข้าใจก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น  ความเข้าใจธรรมก็คือเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ น้อมไป  ค่อยๆ นำไปสู่ความเข้าใจยิ่งๆ ขึ้น 

สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏไม่พ้นจากเห็น  ได้ยิน...และคิดนึก  ทุกขณะที่เกิดขึ้น  เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  ไม่มีใครบังคับให้เห็นเกิดขึ้นได้เห็นเกิดขึ้นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา   เห็นไม่ใช่เรา  สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล  ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีปัจจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้น ไม่มีเราสักขณะเดียว  เมื่อมีความเข้าใจจริงๆ ว่าไม่มีเรา มีแต่ธรรมะ  ปัญหาต่างๆ จะมีได้อย่างไร...

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อย่างยิ่งค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 5 มี.ค. 2555

.....ปัญหาต่างๆ มาจากอกุศล.ไม่เข้าใจธรรมะคือไม่มีปัญญา....แม้กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่สามารถละกิเลสได้..เพียงแต่ขณะนั้นอกุศลไม่เกิด...คิดดูว่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะ ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะ  โอกาสที่อกุศลจะเกิดมากมายแค่ไหน    และไม่มีโอกาสเลยที่จะละอกุศลนั้น..ปัญหาต่างๆ ในชีวิตจะมากมายตามอกุศลที่มี

.....ธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่จริงโดยปรมัตถ์  ได้แก่ จิต  เจตสิก  รูป   สิ่งที่มีจริงจะมีลักษณะ..เกิดแล้วดับ ไม่เที่ยง  อนัตตา    ฯลฯ..   ลักษณะของสิ่งที่มีอยู่จริงสามารถพิจารณาได้เฉพาะขณะที่กำลังปรากฎเท่านั้นในปุถุชน ดังนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเพื่อเป็นปัญญาจนถึงขั้นสติปัฏฐานและวิปัสสนญาน ตามลำดับ..เป็นทางสายเดียวสู่นิพพาน

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 70-71

แท้จริงพระสาวกทั้งหลายย่อมไม่สามารถจะหาช่องทางพิจารณาสังขารที่เป็นส่วนอดีต ในขณะที่ไม่มีโอกาสเช่นเวลาอาบน้ำ  ล้างหน้า  เคี้ยว  และดื่มเป็นต้นได้  จะพิจารณาได้เฉพาะเมื่อมีโอกาสเท่านั้น  ฉันใด  พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เป็นเหมือนเช่นนั้นก็พระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ทรงพิจารณาสังขารที่ผ่านไปแล้วภายใน ๗ วัน ได้

ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 5 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตาและทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
kinder
วันที่ 5 มี.ค. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
papon
papon
วันที่ 6 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 16 พ.ย. 2556

สภาพธรรมะปรากฎตลอดเวลา แต่สติไม่เกิด พอมีเหตุปัจจัยมากระทบก็เกิดเป็นโทสะบ้าง โมหะบ้าง และตัวเอกของกิเลสก็คือโลภะ ฟังและศึกษาธรรมะมานาน ก็เข้าใจว่าธรรมะไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร ต้องค่อยๆ อบรมไป อย่างน้อยก็เดินทางถูกแล้ว ยากมาก เลยระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาธิคุณที่ทรงแสดงธรรม

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ