พระพุทธพจน์ [พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  23 ก.พ. 2555
หมายเลข  20612
อ่าน  2,947

             พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑  หน้าที่ ๔๐                                [ พระพุทธพจน์มี ๒ อย่าง ]       พระพุทธพจน์ชื่อว่ามี ๒ อย่าง      ด้วยอำนาจธรรมและวินัยอย่างไร ?คือ อันพระพุทธพจน์ทั้งหมดนี้นั่นแล ย่อมถึงการนับว่า พระธรรมและวินัย.บรรดาธรรมและวินัยนั้น วินัยปิฎก ชื่อว่าวินัย. พระพุทธพจน์ที่เหลือชื่อว่าธรรม.       เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระมหากัสสปได้กล่าวไว้แล้วว่า ผู้มีอายุ!อย่ากระนั้นเลย พวกเราพึงสังคายนาธรรมและวินัย และว่า เราพึงถามพระวินัยกะท่านอุบาลี พึงถามพระธรรมกะท่านอานนท์ ดังนี้. พระพุทธพจน์ ชื่อว่ามี   ๒ อย่าง ด้วยอำนาจธรรมและวินัย ด้วยประการฉะนี้                                   [พระพุทธพจน์มี ๓ อย่าง]       พระพุทธพจน์มี ๓ อย่าง ด้วยอำนาจปฐมะ มัชฌิมะ และปัจฉิมะอย่างไร ? คืออันที่จริง พระพุทธพจน์นี้ทั้งหมดนั่นแล แบ่งประเภทเป็น ๓คือ ปฐมพุทธพจน์ มัชฌิมพุทธพจน์ (และ) ปัจฉิมพุทธพจน์       บรรดาพระพุทธพจน์ ๓ อย่างนั้น พระพุทธพจน์ว่า "เราแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างผู้ทำเรือน เมื่อไม่พบ ได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสาร มีความ เกิดเป็นอเนก ความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไป แนะ นายช่างผู้ทำเรือน เราพบเจ้าแล้ว เจ้าจัก สร้างเรือน (คืออัตภาพของเรา ไม่ได้อีก ต่อไป ซี่โครงทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว ยอดเรือน (คืออวิชชา) เรารื้อเสียแล้ว จิต ของเราได้ถึงพระนิพพานมีสังขารไปปราศ แล้ว เราได้บรรลุความสิ้นไปแห่งตัณหา ทั้งหลาย แล้ว ดังนี้"    นี้ชื่อว่าปฐมพุทธพจน์.       อาจารย์บางพวกกล่าวถึงอุทานคาถาในขันธกะว่า เมื่อใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏ    ดังนี้เป็นต้น   ชื่อว่า   ปฐมพุทธพจน์.    ก็คาถานั้นเกิดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บรรลุความเป็นพระสัพพัญญู ทรงพิจารณาปัจจยาการ ในพระญาณอันสำเร็จด้วยโสมนัส ในวันปาฏิบท(๑ ค่ำ)
 
บัณฑิตพึงทราบว่า อุทานคาถา.    อนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระดำรัสใดในคราวปรินิพพานว่า ภิกษุทั้งหลายเอาเถิด บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด  นี้ชื่อว่าปัจฉิมพุทธพจน์.    พระพุทธพจน์ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในระหว่างแห่งกาลทั้ง ๒นั้น ชื่อว่ามัชฌิมพุทธพจน์.     พระพุทธพจน์ชื่อว่ามี ๓ อย่าง ด้วยอำนาจเป็นปฐมะ มัชฌิมะ และปัจฉิมะ ด้วยประการฉะนี้.                                                  [ปิฎก ๓]       พระพุทธพจน์ทั้งปวงเป็น ๓ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งปิฎกอย่างไร ?ก็พระพุทธพจน์แม้ทั้งปวงมีอยู่ ๓ ประการเท่านั้น คือพระวินัยปิฎก พระ-สุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก.   ..ฯลฯ..


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
jaturong
วันที่ 24 ก.พ. 2555 11:43 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 24 ก.พ. 2555 14:08 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 25 ก.พ. 2555 18:13 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 28 ส.ค. 2555 09:01 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 13 พ.ย. 2555 07:33 น.

ขออนุโมทนา

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 17 มี.ค. 2556 23:15 น.

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 30 มี.ค. 2558 15:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ชอบธรรมะ
วันที่ 2 เม.ย. 2558 14:49 น.

อนุโมทนาสาธุครับ

 

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ