พระภิกษุ นอนร่วมกับอนุปสัมบัน [มหาวิภังค์]
 
paderm
paderm
วันที่  4 มี.ค. 2555
หมายเลข  20692
อ่าน  2,545

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๒ - หน้าที่ 172

                          [อธิบายจตุกกะ   ๔    มีอาวาสจตุกกะเป็นต้น]

            อีกนัยหนึ่ง   ในสิกขาบทนี้   พึงทราบหมวด  ๔  แม้มียำวาสแห่งเดียว

เป็นต้น.   ความพิสดารว่า  ภิกษุใด   สำเร็จการนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันเพียง

คนเดียวในอาวาสแห่งเดียวกันสิ้น ๓ ราตรี  เป็นอาบัติทุกวัน  จำเดิมแต่วันที่ ๔

แก่ภิกษุแม้นั้น   ฝ่ายภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมสิ้น ๓ ราตรี    กับอนุปสัมบัน

ต่างกันหลายคน    ในอาวาสแห่งเดียวนั่นเอง    เป็นอาบัติทุกวันแก่ภิกษุแม้นั้น

(จำเดิมแต่วันที่ ๔)  แม้ภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วม  สิ้น ๓ ราตรีกับอนุปสัมบัน

เพียงคนเดียวเท่านั้น   ในอาวาสต่าง ๆ กัน   เป็นอาบัติทุก ๆ วัน    แม้แก่ภิกษุ

นั้น    (จำเดิมแต่วันที่ ๔).   แม้ภิกษุใดเดินทางสิ้นระยะตั้ง ๑๐๐ โยชน์   สำเร็จ

การนอนร่วม  (สิ้น ๓ ราตรี)  กับอนุปสัมบันต่างกันหลายคน  ในอาวาสต่าง ๆ

กันเป็นอาบัติแม้แก่ภิกษุนั้นทุก ๆ วัน  นับแค่วันที่  ๔ ไป.เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ