สิ่งที่มีสาระแท้จริงคืออะไร? [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  13 ก.พ. 2555
หมายเลข  20538
อ่าน  1,749

สิ่งที่มีสาระแท้จริงคืออะไร

สิ่งที่มีสาระแท้จริงไม่ใช่เรื่องราวของธรรม แต่คือความจริงในชีวิตประจำวัน ที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แต่ละทาง  มีธรรมอยู่แล้ว ทั้งรูปธรรม นามธรรม ฟังจนกว่าจะเข้าใจว่า ธรรมคือ อะไร เกิดที่ใด เกิดเมื่อไร จึงเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดได้

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..

ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแ่่ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ 367
 
๑๐. สารสูตร ว่าด้วยสาระ ๔ ประการ

[๑๕๐] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สาระ ๔ นี้ ฯลฯ คือ

สีลสาระ

สมาธิสาระ

ปัญญาสาระ

วิมุตติสาระ

นี้แล สาระ ๔ ประการ

จบสารสูตรที่ ๑๐ 

สาระ คือ สิ่งที่เป็นแก่น สิ่งที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์ในที่นี้ไมได้หมายถึงการได้ รูป เสียง  รส กลิ่น...แต่ประโยชน์คือกุศลธรรมนี่คือสาระ เพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุขในโลกนี้ ประโยชน์สุขในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง (นิพพาน) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสาระจึงมีหลายระดับตามระดับของกุศลธรรม ศีลก็เป็นสาระ นำมาซึ่งประโยชน์ ความสุข สมาธิก็เป็นสาระ (สัมมาสมาธิ) ปัญญาก็เป็นสาระ เพราะเห็นถูกตามความเป็นจริง วิมุตติ (การหลุดพ้น) เป็นสาระเพราะประโยชน์สูงสุดของการศึกษาพระธรรมคือ เพื่อหลุดพ้นจากกิเลส ดังนั้น วิมุตติ (การหลุดพ้น) จึงเป็นสาระ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
nong
วันที่ 13 ก.พ. 2555

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 13 ก.พ. 2555

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 14 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 ธ.ค. 2557

สาธุ  อนุโมทนา และ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Nataya
วันที่ 10 ม.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ