มืดตื้อ เพราะถูกอวิชชาหุ้มห่อ
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  8 ก.ย. 2549
หมายเลข  2042
อ่าน  1,051

"ผู้ประมาท" นอกจากจะมืดตื้อ แล้วยังถูกใส่ไว้ในกรงกิเลส   ถูกนำเข้าไปในฝักของอวิชชาถูกอวิชชาหุ้มห่อ ดุจสัตว์ที่เกิดในฟองไข่ นอกจากนั้นสภาพที่ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้นั้น ยังยุ่งดุจเส้นด้ายของนายช่างหูกที่เก็บไว้ไม่ดี   ถูกหนูกัด  ย่อมยุ่งเหยิงในที่นั้นๆ เหมือนผู้ที่มากไปด้วยความเห็นผิด  คิดผิด  ประพฤติ  ปฏิบัติผิด  เหมือนเส้นด้ายที่ยุ่ง ซ้ำนายช่างหูกยังเอาไปคลุกน้ำข้าว ขยำ ทำให้ติดกันเป็นปม

สัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น ไม่อาจรู้เหตุและผลของสภาพธรรมทั้งหลาย เป็นผู้พลาดพลั้งยุ่งยาก วุ่นวายในปัจจัยคือ  นามธรรม และ รูปธรรม

สัตว์อื่นนอกจากพระโพธิสัตว์แล้ว   ที่จะสามารถจะประพฤติเหตุปัจจัย ให้ตรงต่อการพ้นจากสังสารโดยธรรมดาของตน ย่อมไม่มี


  ความคิดเห็น 1  
 
sms
วันที่ 8 ก.ย. 2549

ข้อความข้างต้นเป็นพุทธพจน์หรือไม่

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 9 ก.ย. 2549

ข้อความโดยตรงมาจากปฏิสัมภิทามรรค 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 1100

    [ ๒๘๕]  มหากรุณาสมาปัตติญาณของพระตถาคตเป็นไฉน ?

พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลาย  ผู้ตรัสรู้แล้ว  ทรงพิจารณาเห็นอยู่ด้วยอาการเป็นอันมาก   จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์ คือพระ-ผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลาย ผู้ตรัสรู้แล้ว ทรงเห็นอยู่ว่า  โลกสันนิวาสอันไฟติดโชนแล้ว  จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัต ว์ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้ว  ทรงเห็นอยู่ว่า  โลกสันนิวาสยกพลแล้ว . . .โลกสันนิวาสเคลื่อนพลแล้ว . . . โลกสันนิวาสเดินผิดแล้ว . . .  โลกอันชรานำเข้าไปมิได้ยั่งยืน . . .โลกไม่มีที่ต้านทาน  ไม่เป็นใหญ่  . . .โลกไม่มีอะไรเป็น ของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป . . .โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่มเป็นทาสแห่งตัณหา  . . .โลกสันนิวาสไม่มีทีต้านทาน  . . .โลกสันนิวาสไม่มีที่เร้น... โลกสันนิวาสไม่มีที่พึ่ง ... โลกสันนิวาสไม่เป็นที่พึ่งของใคร...โลกสันนิวาสฟุ้งซ่าน  ไม่สงบ  ...โลกสันนิวาสมีลูกศร ถูกลูกศรเป็นจำนวนมากเสียบแทงแล้ว   ใครอื่นนอกจากเราผู้จะถอนลูกศรทั้งหลายของโลกสันนิวาสนั้น  เป็นไม่มี. ฯลฯ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ