ผู้คัดค้านพระอภิธรรมชื่อว่า ทำลายชินจักร
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  14 ก.ย. 2549
หมายเลข  2096
อ่าน  1,111

ผู้ที่กล่าวว่า  พระอภิธรรมไม่ใช่พระพุทธพจน์ หรือ กล่าวว่าไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้นั้นชื่อว่ากล่าวตู่พระพุทธเจ้า คัดค้านพระญาณของพระพุทธเจ้าดังข้อความที่อรรถกถากล่าวไว้ในพระภิธรรมปิฎก

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑  หน้าที่ 63

ผู้คัดค้านพระอภิธรรมชื่อว่า ทำลายชินจักร

บุคคลเมื่อคัดค้านพระอภิธรรม ชื่อว่า ย่อมให้การประหารในชินจักรนี้ย่อมคัดค้านพระสัพพัญญุตญาณ ย่อมหมิ่นเวสารัชชญาณของพระศาสดา ย่อมขัดแย้งบริษัทผู้ต้องการฟัง   ย่อมผูกเครื่องกั้นอริยมรรค จักปรากฏในเภทกรวัตถุ ๑๘ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นผู้ควรแก่อุเขปนิยกรรม นิยสกรรมตัชชนียกรรม เพราะทำกรรมนั้น จึงควรส่งเธอไปว่า เจ้าจงไป จงเป็นคนกินเดนเลี้ยงชีพเถิด ดังนี้.


  ความคิดเห็น 1  
 
ประสงค์
วันที่ 15 ก.ย. 2549

พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์นี้ ยากที่บุคคลทั้งหลายจะฟังเข้าใจได้ แต่ทว่าถึงฟังไม่เข้าใจเลยก็ดี แต่มีจิตเลีอมใสยินดี มีศรัทธาปรีดาอยู่แล้ว ก็มีผลมากกว่ามากนัก ยิ่งกว่าฟังพระสูตรและพระวินัย เพราะเหตุนี้ถึงเข้าใจบ้าง มิเข้าใจบ้าง ก็สนใจฟังเถิด

 
  ความคิดเห็น 3  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 13 ก.ค. 2556

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ