บุคคล ๔ จำพวก
 
pirmsombat
วันที่  14 ม.ค. 2555
หมายเลข  20359
อ่าน  2,547

พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เล่ม ๓ - หน้าที่ 422

     [๑๓๙] . บุคคล ผู้มีสุตะน้อย และไม่ได้ประโยชน์เพราะสุตะ เป็นไฉน ?

     สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มีน้อย บุคคลนั้นไม่รู้อรรถไม่รู้ธรรมแห่งสุตะอันน้อยนั้น ไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ผู้มีสุตะน้อย และไม่ได้ประโยชน์เพราะสุตะนั้น.

. บุคคล ผู้มีสุตะน้อย แต่ได้ประโยชน์เพราะสุตะ เป็นไฉน ?

     สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ ของบุคคลใดในโลกนี้มีน้อย บุคคลนั้นรู้อรรถรู้ธรรมของสุตะน้อยนั้น เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ผู้มีสุตะน้อย แต่ได้ประโยชน์เพราะสุตะ.

. บุคคล ผู้มีสุตะมาก แต่ไม่ได้ประโยชน์เพราะสุตะ เป็นไฉน ?

     สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มีมาก บุคคลนั้นไม่รู้อรรถไม่รู้ธรรมของสุตะอันมากนั้น ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ผู้มีสุตะมาก แต่ไม่ได้ประโยชน์เพราะสุตะ.

. บุคคล ผู้มีสุตะมาก และได้ประโยชน์เพราะสุตะ เบ็นไฉน ?

     สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ ของบุคคลบางคนโลกนี้มาก บุคคลนั้นรู้อรรถ รู้ธรรมของสุตะอันมากนั้น เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ผู้มีสุตะมาก และได้ประโยชน์เพราะสุตะ.

อรรถกถาบุคคลผู้มีสุตะน้อย เป็นต้น

     วินิจฉัยในคำว่า "ผู้มีสุตะน้อย" เป็นต้น. ข้อว่า "อปฺปกํ สุตํ โหติความว่า สุตะ คือ การฟัง การเรียน ในนวังคสัตถุศาสน์ มีบางส่วน คือ มีนิดหน่อยเท่านั้น. ข้อว่า " อตฺถมญฺญาย ธมฺมญฺญาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ" ความว่า เป็นผู้รู้บาลี อรรถกถา แล้วปฏิบัติธรรม อันเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น อันสมควรแก่โลกุตตรธรรม ย่อมไม่มีแก่เขา. ในบททั้งปวง บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 14 ม.ค. 2555 16:29 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 14 ม.ค. 2555 22:30 น.

ขออนุญาตเรียนสอบถามว่า พระสูตรข้างต้นจะพอสรุปได้หรือไม่ครับว่า สุตะจะมากจะน้อย แต่หากไม่เข้าใจอรรถและธรรมะของสุตะนั้นเสียแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 ม.ค. 2555 22:32 น.

เรียนความเห็นที่ 2 ครับ

     สุตะ คือ การฟัง แต่ไม่ว่าจะฟังมาก หรือ น้อย หากไม่พิจารณาด้วยปัญญา ไม่เกิดปัญญาแล้ว การฟังนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์ ก็เหมือนเป็นการผ่านหูไป เพราะเมื่อไม่เกิดปัญญา ก็ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมที่ได้ฟังครับ หากฟังแล้่วพิจารณาไม่ถูกต้อง หรือ ไม่พิจารณาในสิ่งที่ฟัง ก็ไม่ทำให้เกิดปัญญา ก็ไม่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ฟังเลย ไม่ว่าจะฟังมาก หรือ น้อยครับ ดังนั้น คุณผู้ร่วมเดินทางมีความเข้าใจถูกต้องแล้วครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kinder
วันที่ 14 ม.ค. 2555 23:51 น.
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
jaturong
วันที่ 16 ม.ค. 2555 15:08 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 8 พ.ค. 2555 09:46 น.

การมีเครื่องรับสภาวะธัมแล้วไม่พิจารณาก็น่าเสียดายครับ

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 11 พ.ค. 2555 11:02 น.

ขอบคุณมากครับ และ อนุโมทนากุศลทุกประการที่ทุกท่านได้เจริญแล้วครับ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559 20:15 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Kornhatai
Kornhatai
วันที่ 8 พ.ย. 2559 06:43 น.

อนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 13 ส.ค. 2561 08:14 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ