พระฉัพพรรณรังสี [ธรรมสังคณี]
 
paderm
paderm
วันที่  21 ม.ค. 2556
หมายเลข  22370
อ่าน  2,144

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 34

ว่าด้วยพระฉัพพรรณรังสี

เมื่อพระศาสดา  ทรงพิจารณาธรรมอันละเอียดสุขุมตามความสบาย

ด้วยพระสัพพัญญุตญาณซึ่งมีโอกาส  (ช่อง) อันได้แล้วอย่างนี้  พระฉัพพรรณ-

รังสี  (รัศมี ๖ ประการ)  คือ  นีละ  (เขียวเหมือนดอกอัญชัน)  ปีตะ  (เหลือง

เหมือนหรดาล)  โลหิตะ  (แดงเหมือนตะวันอ่อน)  โอทาตะ  (ขาวเหมือน

แผ่นเงิน) มัญเชฏฐะ (สีหงสบาท เหมือนดอกหงอนไก่) ประภัสสร (เลื่อมพราย

เหมือนแก้วผลึก)  ก็ซ่านออกจากพระสรีระ  พื้นแห่งท้องฟ้า  ได้เป็นราวกะว่า

เต็มด้วยดอกอัญชันกระจายอยู่ทั่วไป  เหมือนดารดาษด้วยดอกสามหาวหรือกลีบ

อุบลเขียว  เหมือนขั้วตาลประดับด้วยแก้วมณีที่แกว่งไปมา  และเหมือนแผ่น

วัตถุสีเขียวเข้มที่ขึงออก  ด้วยสามารถแห่งรัศมีสีเขียวเหล่าใด  พระรัศมีสีเขียว

เหล่านี้  ออกไปแล้วจากพระเกศา  แลพระมัสสุทั้งหลาย  และจากที่สีเขียว

แห่งพระเนตรทั้งสอง.

ทศาภาคทั้งหลายย่อมรุ่งโรจน์ เหมือนโสรจสรง (ชำระ) ด้วยน้ำทองคำ

เหมือนแผ่แผ่นทองคำออกไป  เหมือนย้อมด้วยจุณแห่งนกกดไฟ  (น่าจะเป็น

ผงขมิ้น)  และเหมือนเรียงรายด้วยดอกกรรณิการ์  ด้วยอำนาจแห่งรัศมีสีเหลือง

เหล่าใด  รัศมีสีเหลืองเหล่านั้น  ท่านออกแล้วจากพระฉวีวรรณ  และจากที่

สีเหลืองแห่งพระเนตรทั้งสอง.

ทิศาภาคทั้งหลายรุ่งโรจน์แล้ว  เหมือนย้อมด้วยจุณแห่งชาด  เหมือน

รดด้วยน้ำครั่งที่สุกดีแล้ว  เหมือนคลุมด้วยผ้ากัมพลแดง  เหมือนเรียงรายด้วย

ดอกชัยพฤกษ์  ดอกทองกวาว  และดอกชบา  ด้วยสามารถแห่งรัศมีสีแดง

เหล่าใด  พระรัศมีสีแดงเหล่านั้น  ซ่านออกแล้วจากพระมังสะ  พระโลหิต

และที่สีแดงแห่งพระเนตรทั้งสอง.

ทิศาภาคทั้งหลายรุ่งโรจน์แล้ว  เหมือนเกลื่อนกล่นด้วยขีรธาราที่เท

ออกจากหม้อเงิน  เหมือนเพดานแผ่นเงินที่เขาขึงไว้  เหมือนขั้วตาลเงินที่แกว่ง

ไปมา  เหมือนดาดาษด้วยดอกคล้า  ดอกโกมุท  ดอกย่างทราย  ดอกมะลิวัลย์

ดอกมะลิซ้อนเป็นต้น  ด้วยสามารถแห่งรัศมีสีขาวเหล่าใด  รัศมีสีขาวเหล่านั้น

ซ่านออกแล้วจากพระอัฐิทั้งหลาย  จากพระทนต์ทั้งหลาย  และจากที่

สีขาวแห่งพระเนตรทั้งสอง.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Pure.
วันที่ 25 ก.พ. 2556

    ขอถามครับอาจารย์

สัพพรรณรังษีมีในเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นหรือ ? หรือว่ามีในสาวกองค์อื่นด้วยเช่นมีในสาวกเบื้องขวาและซ้ายครับ ?

  อนุโมทนาครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 26 ก.พ. 2556

เรียนความเห็นที่ 1 ครับ

พระฉัพพรรณรังสี มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่ทั่วไปกับใครอื่น แต่ สาวก มี

แสงอื่นได้ เช่น มี แสงดุจทอง แต่ ไม่เป็นหลายสี ดังเช่น พระฉัพพรรณรังสี ของ

พระพุทธเจ้า ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ