มิจฉาปฏิปทาเพราะถือวัฏฏะเป็นสำคัญ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19449
อ่าน  1,060

สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลปรารถนาวัฏฏะ กล่าวคือภพ ๓  ปฏิบัติโดยที่สุดอภิญญา  ๕ หรือสมาบัติ ๘  สิ่งทั้งหมดเป็นไปในฝ่ายวัฏฏะ จัดเป็นมิจฉาปฏิปทาเพราะถือวัฏฏะเป็นสำคัญ

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒  

อรรถกถาปฏิปทาสูตรที่  ๓- หน้าที่ 36


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ