มิจฉาปฏิปทาเพราะถือวัฏฏะเป็นสำคัญ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19449
อ่าน  1,023


สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลปรารถนาวัฏฏะ

กล่าวคือภพ  ๓  ปฏิบัติ 

โดยที่สุดอภิญญา  ๕  หรือสมาบัติ   ๘    

สิ่งทั้งหมดเป็นไปในฝ่ายวัฏฏะ.      

จัดเป็นมิจฉาปฏิปทาเพราะถือวัฏฏะเป็นสำคัญ

 

  พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒  

อรรถกถาปฏิปทาสูตรที่  ๓- หน้าที่ 36

 

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ