ว่าด้วยสัตว์ผู้เกื้อกูลบิดามีน้อย
 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 พ.ย. 2550
หมายเลข  19453
อ่าน  256

[๑๗๖๒] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ผู้เกื้อกูลแก่บิดามีน้อย     โดยที่แท้ สัตว์ผู้ไม่เกื้อกูลแก่บิดา มีมากกว่า ฯลฯ


๗. เปตเตยยสูตรสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ ๔๙๒เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ