สัมมาปฏิปทาโดยแท้เพราะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19450
อ่าน  1,280


สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อันบุคคลปรารถนาวิวัฏฏะ

คือ  พระนิพพาน 

ปฏิบัติโดยที่สุดถวายทาน

เพียงข้าวยาคูกระบวยหนึ่งก็ดี

เพียงถวายใบไม้กำมือหนึ่งก็ดี 

สิ่งทั้งหมดนั้น จัดเป็นสัมมาปฏิปทาโดยแท้

เพราะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะ   

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒

อรรถกถาปฏิปทาสูตรที่  ๓ - หน้าที่ 36 

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ