ฟังอยู่ด้วยดี เป็นผู้ไม่ประมาท
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19447
อ่าน  845


 

ก็แม้ฟังอยู่ด้วยดีอย่างนี้    เป็นผู้ไม่ประมาท

ด้วยการไม่อยู่ปราศจากสติ    และมีปัญญาเครื่องสอดส่อง

ด้วยความเป็นผู้รู้สุภาษิตและทุภาษิตนั่นแล ย่อมได้ปัญญา  

บุคคลนอกนี้ ย่อมไม่ได้ปัญญา

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ส

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ