ฟังอยู่ด้วยดี เป็นผู้ไม่ประมาท
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19447
อ่าน  890

 

ก็แม้ฟังอยู่ด้วยดีอย่างนี้ เป็นผู้ไม่ประมาท ด้วยการไม่อยู่ปราศจากสติ และมีปัญญาเครื่องสอดส่อง ด้วยความเป็นผู้รู้สุภาษิตและทุภาษิตนั่นแล ย่อมได้ปัญญา บุคคลนอกนี้ ย่อมไม่ได้ปัญญา

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ส


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ