สัตบุรุษย่อมให้ทานอย่างสัตบุรุษ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 พ.ย. 2550
หมายเลข  19446
อ่าน  770


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

สัตบุรุษย่อมให้ทานอย่างสัตบุรุษอย่างไร

คือ  สัตบุรุษในโลกนี้

ย่อมให้ทานโดยเคารพ

ทำความอ่อนน้อมให้ทาน

ให้ทานอย่างบริสุทธิ์

เป็นผู้มีความเห็นว่ามีผล จึงให้ทาน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล

สัตบุรุษชื่อว่าย่อมให้ทานอย่างสัตบุรุษ.

 เทวทหวรรคที่ ๑  จูฬปุณณมสูตรที่ ๑๐

มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๘๙

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ