สัตบุรุษเป็นผู้มีการงานอย่างสัตบุรุษ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 พ.ย. 2550
หมายเลข  19445
อ่าน  662


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

สัตบุรุษเป็นผู้มีการงานอย่างสัตบุรุษอย่างไร

คือ สัตบุรุษในโลกนี้

เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต

งดเว้นจากอทินนาทาน

งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล

สัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีการงานอย่างสัตบุรุษ.

 เทวทหวรรคที่ ๑  จูฬปุณณมสูตรที่ ๑๐

มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๘๙
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ