คุณลักษณะของพระวินัยธรผู้ฉลาด [พระวินัยปิฎก ปริวาร]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  1 ก.พ. 2554
หมายเลข  17810
อ่าน  1,575

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘ (พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐) - หน้าที่  ๔๙๒-๔๙๓

พระวินิยธรประกอบด้วยองค์ ๕  นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือรู้จักอาบัติและมิใช่อาบัติ ๑ รู้จักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รู้จักอาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ รู้จักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ ๑ จำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยละเอียด จำแนกถูกต้อง สวดได้คล่องแคล่ว วินิจฉัยถูกต้องดีโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๕  นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้จักอาบัติและไม่ใช่อาบัติ ๑ รู้จักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รู้จักอาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ รู้จักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ ๑ ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ ๑


Tag  มิใช่อาบัติ วินัยธร อาบัติ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 2 ก.พ. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ